Ostalo

Bilančna izguba iz leta 2014 ostaja nepokrita

Slovenski državni holding je objavil poročilo o sprejetih sklepih ustanovitelja, ki se nanašajo na družbo Nafta Lendava d.o.o. Sprejeti so bili sicer štirje sklepi.

V družbi Nafta Lendava d.o.o., se kot kaže, ne dogaja nič novega ali odmevnejšega. Slovenski državni holding je sicer objavil poročilo o sprejetih sklepih ustanovitelja, ki ga je podpisala Vanessa Grmek, pomočnica uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb v SDH, ki pa je ob enem tudi prokuristka družbe Nafta Lendava d.o.o.

Kot prvi sklep je, na predlog direktorja družbe, bilo sprejeto revidirano letno poročilo družbe za leto 2015 in konsolidirano revidirano letno poročilo skupine Nafta za leto 2015. V drugem sklepu je bila ugotovljena bilančna izguba z leta 2014, ki znaša nekaj več kot 239 tisoč evrov in ki ostaja nepokrita.

V tretjem sklepu so Dušanu Stoparju za leto 2015 podelili razrešnico, a pri tem dodali opombo, da bi lahko v primeru ugotovljene škode terjali odgovornost. V četrtem sklepu pa je bilo sprejeto, da bo za revidiranje računovodskih izkazov družbe Nafta d.o.o. za poslovno leto 2016, imenovana revizijska hiša iz Ljubljane.