Ostalo

2 x 110kV daljnovod Murska Sobota – Lendava: Podana je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja

Elektro Maribor namerava zgraditi nov 2x110kV daljnovod Murska Sobota – Lendava. Aktivnosti za postavitev slednjega potekajo že nekaj več kot 15 let, najaktivneje pa projektne aktivnosti potekajo že od lanskega leta. Za omenjeni daljnovod je Elektro Maribor podal vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Daljnovod bo sestavljal prekmursko zanko, s katero bodo zagotovili večjo zanesljivost in kakovost napajanja tega dela Slovenije

V veljavnem desetletnem načrtu razvoja distribucijskega omrežja na območju Prekmurja Elektro Maribor sicer načrtuje izgradnjo treh ključnih objektov, ki bodo v bodoče prekmursko zanko dopolnjevali. Poleg omenjenega 2 x 110 kV daljnovoda RTP Murska Sobota–RTP Mačkovci, so to še 110 kV daljnovod RTP Murska Sobota– RTP Lendava in RTP Dobrovnik.

Kot poudarjajo v Elektru Maribor, je razlogov za vzpostavitev severnega dela tako imenovane 110 kV prekmurske zanke več. V ospredju je zagotovitev primerne oskrbe prebivalstva, gospodarstva in infrastrukture na območju Goričkega, zagotovitev redundance in ustrezne rezervne energije na območju med Mursko Soboto in Lendavo, v zadnjem obdobju pa je poleg zagotavljanja rezervnega napajanja širšega območja Mačkovcev pomembno tudi zagotavljanje električne energije za elektrifikacijo železniške proge na tem območju.

Trasa

Od odcepnega stojnega mesta stebra št. 5 v Mačkovcih, daljnovod poteka vzporedno z mejo med Mursko Soboto in Noršinci do koridorja daljnovoda 20 kV na odseku Murska Sobota–Dobrovnik ter vzporedno z njim do južnega roba naselja Noršinci, kjer se odcepi od skupnega koridorja in se usmeri proti vzhodu. Južno od naselja Ivanci, po prečkanju regionalne ceste R2-439 na odseku Beltinci–Dobrovnik, trasa preide v gozd Hraščica do Ledave.

Ledavo spremlja do konca gozdne površine in naprej preko kmetijskih zemljišč do začetka Črnega loga, kjer jo prečka in poteka naprej po njenem desnem bregu skozi Polanski log. V nadaljevanju prečka nižinske travnike in večje kmetijske komplekse do sotočja Ledave in Kobiljskega potoka oziroma do avtoceste na odseku Beltinci–Lendava–Pince. Daljnovod delno spremlja traso avtoceste na njeni zahodni strani, delno pa poteka v njenem ureditvenem območju vse do višine RTP Lendava, kjer jo prečka in se pod pravim kotom priključi na zahodni portal RTP Lendava.