Ostalo

Zaključek projekta Natura Mura: V projektu so obnovili 106 hektarjev mokrišč ob reki Muri

V hotelu Radin v Radencih je potekal zaključni dogodek projekta “Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura.” Vodilni partner projekta Zavod RS za varstvo narave je skupaj s projektnimi partnerji Zavod za gozdove, Slovenski državni gozdovi d.o.o., Direkcijo RS za vode, Razvojnim centrom Murska Sobota in Občino Velika Polana predstavil projektne rezultate.
Projektni partnerji so ob koncu projekta “Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura” Mura v Radencih pripravili zaključni dogodek. Udeležencem dogodka so na zaključni konferenci predstavili številne in otipljive rezultate projekta. V projektu Natura Mura so obnovili več kot 106 ha mokrišč in s tem izboljšali stanje treh ciljnih habitatov na teh območjih in vsaj 12 ogroženih živalskih vrst.

Predstavitvi pa je sledil še terenski ogled nekaterih rezultatov projekta. Ogledali so si obnovljeno mrtvico Zaton in vzpostavljen interpretacijski poligon na temo nižinskega urha na mrtvici. Sledil je ogled širitve rečne struge in obnovljenega gozda v Petanjcih. Dogodek so zaključili z zanimivo razpravo, kjer so projektni partnerji in drugi udeleženci dogodka razmišljali o pridobljenih izkušnjah in o izzivih, ki jih reki Muri prinaša prihodnost.

Reka Mura je ena zadnjih večjih dobro ohranjenih prosto tekočih slovenskih rek. Učinki preteklega urejanja in nekaterih drugih posegov vanjo danes ogrožajo njen še vedno bogat rečni ekosistem. Osnovni namen projekta Natura Mura je bil izboljšanje stanja ohranjenosti treh ciljnih habitatnih tipov in dvanajstih ciljnih vrst območij Natura 2000 vzdolž reke Mure.

Poleg naravovarstvenih ciljev so v projektu zasledovali tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico. Eden od ciljev je tako približati naravo domačinom. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi so v projektu oplemenitili turistično ponudbo za domačine in turiste. In kateri so bili štirje najpomembnejši ukrepi? revitalizacija struge Mure, obnova rečnih rokavov in mrtvic, obnova poplavnih gozdov in obnova mokrotnih travnikov.

Projekt se je začel meseca marca, leta 2020 in bo dejansko zaključen decembra 2023. Projekt v vrednosti 4,6 milijona evrov je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. Aktivnosti na terenu so se odvijale vzdolž celotnega slovenskega toka reke Mure.