Sveže

Z nekaj spremembami potrjen občinski proračun za leto 2023, zavrnjena dva amandmaja

Na minulem zasedanju občinskega sveta so občinski svetniki potrdili drugo in hkrati tudi zadnje branje proračuna ter ga tudi potrdili. Drugo branje proračuna je sicer prineslo nekaj sprememb, predstavljena pa sta bila tudi dva amandmaja, ki pa sta bila zavrnjena.
Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2023 temelji na izračunu primerne porabe za leto 2023, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2022, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2023–2026 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2023 7.398.396 evrov. Povprečnina za leto 2023 znaša 700,00 evrov. Na podlagi realizacije za leto 2022 znašajo neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2022 1.219.152 evrov. Ta sredstva so vključena v proračun za leto 2023.

V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna občine Lendava v višini 17.838.987 evrov. Največji vir prihodkov proračuna je dohodnina, sledijo sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna in EU v višini 3.836.693 evrov (21,51 % vseh prihodkov). Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 20.155.154 evrov, od tega tekoči odhodki 4.625.982 evrov oziroma 22,95 % proračuna in tekoči transferi 5.310.580 evrov oziroma 26,35 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna 10.218.592 evrov oziroma 50,70 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2023 znašal 2.316.167 evrov.

V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 1.500.000 evrov za investicije iz načrta razvojnih programov. V Računu financiranja planirajo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 345.000 evrov. Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2023 zmanjšala za 1.161.167 evrov. Ob koncu leta 2023 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 57.985 evrov, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2023, ali jih vključimo v proračun občine Lendava za leto 2024.

“Predlagani proračun občine je uravnovešen in dolgoročno vzdržen pod pogojem, da tekoča poraba ostane v planiranih okvirjih in da se investicijska poraba prilagaja razpoložljivim virom. Proračunskim uporabnikom zagotavlja pogoje za delovanje in izvajanje poslanstva ter izvedbo programov,” so še sporočili iz Občine Lendava.

Zavrnjena dva amandmaja

K predlogu Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2023 je sicer občinski odbor stranke SD preko svojega občinskega svetnika Alena Dominića podal dva amandmaja. V prvem amandmaju so zapisali, da bi v Posebnem delu proračuna Občine Lendava za leto 2023 povečali konto “Dejavnost in programi za mladino” za 60.000 evrov, pri čemer bi se ta tako povečal na 90.000 evrov. Denar bi vzeli iz konta “Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium.” “Sredstva bi namenili štipendiranju dijakov in študentov. S tem bi po njihovem mnenju zagotovili, da se mladi po zaključku študija vrnejo nazaj v domači kraj. Polovica sredstev bi bila namenjena socialno šibkim dijakom in študentom, druga polovica pa nadpovprečno uspešnim dijakom in študentom na učnem področju.”

V drugem amandmaju pa so predlagali, da bi povečali konto “Sofinanciranje turističnih programov (KK 410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti)” in sicer za 20.000 evrov, pri čemer bi ga povišali na 110.000 evrov. Denar bi vzeli iz konta “Obratovanje in vzdrževanje javnih sanitarij (KK 402001 Čistilni material in storitve).” “Povečana sredstva bi tako bila namenjena za Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti, katere izvajajo neprofitna turistična društva, v katerih člani delujejo na prostovoljni-volonterski ravni. Lokalna turistična društva pripomorejo s svojimi programi in delovanjem, za širšo prepoznavnost občine Lendava, kot tudi skrbijo za naselja in Krajevne skupnosti v katerih delujejo.”

Alen Dominić