Voda: Polno omrežnino bomo plačevali šele leta 2021, do takrat bo subvencionirana

Lendavski občinski svet je na svojem 19. rednem zasedanju minuli četrtek sprejel sklep, po katerem bo Občina Lendava vsem priključenim gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine). Polno ceno bomo tako plačevali šele leta 2021.
Občinski svet Občine Lendava je že na svoji 17. seji, ki se je odvijala lanskega oktobra, potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo “oskrba s pitno vodo na območju občine Lendava v letu 2018.” Takrat je bilo določeno, da cena omrežnine znaša 3,6342 EUR za priključek DN20 in cena vodarine 0,5161 EUR/m3 porabljene pitne vode. Cena se je že pričela uporabljati s prvim januarskim dnem.

Pri tem je občinski svet Občine Lendava sklenil, da se bo ob sprejemanju proračuna za leto 2018, to se je zgodilo v četrtek, odločalo tudi o morebitnem znižanju cene s pomočjo subvencije iz občinskega proračuna. Subvencija je bila določena na zasedanju občinskega sveta v mesecu decembru, minuli četrtek pa je ta bila s sklepom tudi potrjena. Omrežnina bo tako subvencionirana letos, prihodnje leto in leta 2020. Subvencija bo obračunana že na februarskih položnicah za vodo.

Subvencija, za letošnje leto ta znaša 21% cene, je namreč element, ki omogoča postopno približevanje oziroma prilagajanje novi ceni, torej da se polna cena uveljavi po nekem obdobju, v vmesnem obdobju pa se plačuje subvencionirana cena. Leta 2019 bo subvencija znašala 14% cene, leta 2020 pa 7% cene. Polno ceno omrežnine bopotrebno plačevati od leta 2021 naprej.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja namreč določa, da lahko občina prizna subvencijo cene javne službe za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti. Nepridobitni uporabniki tako plačujejo ceno, ki je nižja od predračunske cene, pri čemer občina v takem primeru razliko subvencionira iz proračuna občine.

Ob upoštevanju, da omrežnina cene oskrbe s pitno vodo znaša 3,6342 EUR/mesec za priključek DN20, znaša v letu 2018 subvencija 0,7632 EUR/mesec. Dejanska višina omrežnine za nepridobitne dejavnosti bi tako znašala 2,8710 EUR/mesec za priključek. Za namen subvencioniranja cene javne službe oskrbe s pitno vodo nepridobitnim uporabnikom, bo Občina Lendava v proračunu zagotovila sredstva v višini 54.000,00 EUR. Projekcija cene omrežnine je dosegljiva tukaj >>