Sveže

Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila tudi visokovodni nasip v Gaberju in Gornji Radgoni

Na včerajšnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov, med katerimi sta tudi visokovodna nasipa reke Mure v Gaberju ter v Gornji Radgoni.
Ocenjena vrednost vseh projektov znaša skoraj 30 milijonov evrov, pet od šestih investicij, med katerimi sta visokovodna nasipa Gaberje in Gornja Radgona pa bo zaključenih do leta 2022. Investicije bo financiralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru Sklada za vode.

Visokovodni nasip Gaberje pri Lendavi

Namen investicije je zaščita celotnega urbanega dela naselja Benica pred škodljivim delovanjem visokih voda, kar bo poleg gradnje prečnega nasipa Benica, doseženo tudi z dograditvijo visokovodnega nasipa Gaberje na odseku od roba k.o. kot pa vse do ceste Mursko Središče – Lendava. Dograditev obstoječega zemeljskega visokovodnega nasipa bo potekala po obstoječi trasi visokovodnega nasipa. Oblika dograjenega nasipa bo sledila obstoječemu trapeznemu profilu. Na zračni strani visokovodnega nasipa se bo izvedla servisna pot. Na obstoječih komunikacijskih poteh bodo izvedene prehodne rampe s prilagoditvijo višine na krono nasipa in ustreznimi nakloni. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.411.066,37 EUR z DDV. Projekt bo financiran iz Sklada iz vode.

Visokovodni nasip v Gornji Radgoni

Z rekonstrukcijo obstoječega dotrajanega in prenizkega visokovodnega zemeljskega nasipa se bo zagotavljala večja poplavna varnost mesta Gornja Radgona pred škodljivim delovanjem voda. Za izbiro primerne projektne rešitve je bilo v okviru študij preverjanih več variant, vendar se je izmed vseh z vidika umestitve v prostor in ekonomskega vidika za najprimernejšo izkazala varianta z nadvišanjem obstoječega zemeljskega visokovodnega nasipa. Z upoštevanjem nivelete struge je predvideno nadvišanje nasipa za cca 40 cm do 60 cm na dolžini cca 1682m. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.837.339,75 EUR z DDV. Projekt bo financiran iz Sklada iz vode.

Na Benici nasip čakajo že 12 let

“Vloge za prioritetno ureditev nasipov v naselju Benica, smo oddali že leta 2007,” je bila kratka in jedrnata predsednica krajevne skupnosti Pince-Marof – Benica, Marlena Škvorc, kar pomeni, da krajani na to čakajo že dobrih 12 let. “V Sloveniji je reka Mura značaja, da poplave pridejo z zamikom. Na te se da pripraviti in je malenkost bolj kontrolirana situacija kot na območjih kjer se nahajajo reke s hudourniškim značajem, zato se je mogoče v enem obdobju porečje Mure nekoliko zanemarjalo,” pa je dejala Suzana Stražar iz Direkcije RS za vode. Dolžina nasipa na Benici bo okrog 890 metrov, s čimer bodo zavarovali naselje Benica, kjer je v nevarnosti okrog 70 nepremičnin, torej kakih 200 ljudi.