Sveže

VIDEO: Življenje vrnili 60 ha opuščenih travnikov

V projektu Gorički travniki v katerem so življenje vrnili 60 ha opuščenih travnikov je Javni zavod Krajinski park Goričko s partnerji posneli kratek film, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi. Del posnetka je posnet tudi na območju Občine Kobilje, ki projekt pozdravlja in podpira.

Cilji projekta so:
1. Izboljšati stanje ohranjenosti 4 ciljnih vrst ptic:
– Smrdokavre Upupa epops, prepelice Coturnix coturnix, bičje trstnice Acrocephalus schoenobaenus, rjavega srakoperja, Lanius collurio

2. Izboljšati stanje ohranjenosti 3 ciljnih vrst dnevnih metuljev:
– Strašničnega mravljiščarja Phengaris teleius, temnega mravljiščarja Phengaris nausithous, travniškega postavneža Euphydryas aurinia

3. Izboljšati stanje ohranjenosti 3 ciljnih vrst travniških habitatnih tipov:
– Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk), Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae), Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)