Ostalo

V veljavo danes stopa novela Družinskega zakonika

Danes je stopil v veljavo Zakon o spremembah Družinskega zakonika, ki spreminja definicije zakonske zveze ter zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje. Zakon določa, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb in ne več življenjska skupnost moža in žene.
Ustavno sodišče RS je 16. junija 2022 odločilo, da je zakonska ureditev v delu Družinskega zakonika ter prej veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v katerem je določeno, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, v neskladju z Ustavo. Odločilo je tudi, da je ureditev možnosti skupne posvojitve otroka, ki je bila določena le za zakonca v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter v Družinskem zakoniku, ki je možnost skupne posvojitve otroka določala le za zakonca ali zunajzakonska partnerja, v neskladju z Ustavo.

V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča RS je bil sprejet Zakon o spremembah Družinskega zakonika, ki je objavljen v Uradnem listu RS, številka 5/23 in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 31. januarja 2023. Do začetka veljave zakona sicer velja ureditev, kot jo je sprejelo Ustavno sodišče, in sicer se šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ter za skupno posvojitev s strani istospolnih partnerjev, ki živita v partnerski zvezi, veljajo enaka pravila, kot veljajo po veljavni zakonski ureditvi za skupno posvojitev s strani zakoncev. Tako lahko istospolni partnerji že na podlagi odločbe Ustavnega sodišča sklenejo zakonsko zvezo in skupaj posvojijo otroka.

Novela Družinskega zakonika določa spremembo definicije zakonske zveze ter zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje. Zakon določa, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb in ne več življenjska skupnost moža in žene. Enako velja tudi za opredelitev zunajzakonske skupnosti kot dalj časa trajajoče življenjske skupnosti dveh oseb.

S spremembo so partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa Družinski zakonik za zakonsko zvezo ter pravnimi posledicami na drugih pravnih področjih, med drugim so izenačeni tudi v pogojih, ki jih Družinski zakonik določa glede posvojitve otroka. Po določbah v Družinskem zakoniku lahko zakonca ali zunajzakonska partnerja skupaj posvojita otroka, lahko pa eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

Ker sta z zakonom na enak način definirani obe obliki življenjske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje, posebna ureditev obeh oblik življenjske skupnosti samo za istospolne partnerje v Zakonu o partnerski zvezi ni več potrebna, zato je z novelo zakonika urejeno tudi prenehanje veljavnosti Zakona o partnerski zvezi, določeno pa je vmesno obdobje njegove uporabe.

Novela zakonika določa tudi način preoblikovanja sedanjih partnerskih zvez v zakonske zveze.

Partnerska zveza se preoblikuje v zakonsko zvezo, če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita soglasje, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo. V ta namen upravna enota v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona obvesti partnerja o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo (na podlagi izjave ali z razglasitvijo sklenitve zakonske zveze), o možnostih prenehanja partnerske zveze (z izjavo ali po uradni dolžnosti), o roku za podajo izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo oziroma prenehanju partnerske zveze, o pravnih posledicah podane izjave in o pravnih posledicah, če izjave v predpisanem roku ne podata.

Glede preoblikovanja partnerske zveze zakon določa:

  • Če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita, da želita izvesti preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo s sklenitvijo zakonske zveze skladno z določbami Družinskega zakonika, se partnerska zveza preoblikuje v zakonsko zvezo z razglasitvijo, da je zakonska zveza med njima sklenjena.
  • Če partnerja partnerske zveze ali eden od njiju v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita, da ne želita preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu, partnerska zveza preneha z dnem izjave.
  • Če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem ne izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, partnerska zveza preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
  • Zakon tudi določa, da partnerska zveza ne preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, če partnerja partnerske zveze v tem roku iz opravičenih razlogov ne podata izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu. Partnerja partnerske zveze lahko podata izjavo o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo v dveh mesecih po prenehanju teh razlogov. V teh primerih pa se Zakon o partnerski zvezi uporablja tudi po preteku roka iz prvega odstavka tega člena.

Sklenjena zakonska zveza med osebama istega spola bo vpisana v matični register. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru določa več različic izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Partnerji lahko izbirajo med obrazcem z navedbo spola (mož – mož / žena – žena) ali brez opredelitve spola (podatki o zakoncih). Izdaja listine o sklenitvi zakonske zveze ter izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi je takse prosta.

Za obveščanje partnerjev partnerske zveze, za vodenje postopka preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo in za vpis preoblikovanja v matični register je krajevno pristojna upravna enota, pri kateri je bila partnerska zveza sklenjena oziroma vpisana.