Ostalo

V Turnišču bodo rekonstruirali čistilno napravo

Investitor Občina Turnišče ima namen rekonstruirati obstoječo čistilno napravo Turnišče, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Čistilna naprava je bila zgrajena leta 2001. Rekonstrukcija bo potekala fazno tako, da bo še vedno odpadna voda, ki priteka na čistilno napravo mehansko očiščena. Kapaciteta čistilne naprave se bo povečala s 4.950 na 6.000 populacijskih enot.
Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Obstoječa čistilna naprava ima več objektov, in sicer črpališče z grabljami, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v Črpališče, primarni Emšerjev usedalnik, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v biološki blok s plavajočimi nosilci biomase (MBBR biološki blok), rotacijski potopniki EKOROL, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v upravno servisni objekt, sekundarni usedalnik, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v Naknadni usedalnik in objekt Upravna stavba, katerega ime ostane enako. Na novo se bo izvedel merilec pretoka, nadstrešek, nadstrešek ob upravno servisnem objektu in plato.

Čistilna naprava je trenutno v zelo slabem stanju

Obstoječa čistilna naprava Turnišče je dotrajana in potrebna rekonstrukcije. Tehnološka oprema obstoječega objekta biološkega čiščenja je dotrajana in ne omogoča več ustreznega čiščenja odpadne vode. Zaradi starosti opreme je onemogočeno redno vzdrževanje opreme. Gradbena konstrukcija objekta je dotrajana do te mere, da je vprašljiva stabilnost objekta. Obstoječi objekt se rekonstruira in izvedejo se tudi novogradnje predvidenih objektov. Predmet projekta je določitev izvedbe nove faze biološkega čiščenja, skupaj z vsemi spremljevalnimi objekti ter strojno in tehnološko opremo v obstoječih gabaritih območja čistilne naprave ter določitev ustreznosti in primernosti obstoječih objektov za rekonstrukcijo in uporabno v novem postopku čiščenja odpadne vode.

Ocenjena vrednost z 10 % nepredvidenimi deli znaša 3.023.256,19 EUR brez DDV.