Ostalo

V letih 2023 in 2024 za gospodarski razvoj v Porabju na voljo 488.750 evrov

Zveza Slovencev na Madžarskem objavlja javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. V letih 2023 in 2024 bo za gospodarski razvoj na teh območjih na voljo 488.750 evrov. Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
Upravičenci lahko zaprosijo za sofinanciranje do največ 75 odstotkov upravičenih stroškov, kar lahko znaša med 3.000 in 50.000 evri sofinanciranja na projekt. Upravičeni stroški tega javnega razpisa so gradbena in obrtniška dela, nakup strojev in opreme.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje novih in nadgradnja obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih na upravičenem območju Slovenskega Porabja, kot izhaja iz programskega območja Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021-2024.

Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirane vsaj 12 mesecev ter katerega ustanovitelj in/ali vsaj 50 odstotkov zaposlenih so fizične osebe z znanjem slovenskega jezika, ki se izrečejo za pripadnika slovenske narodnosti.

Prijavitelji morajo prav tako izhajati iz naslednjih upravičenih območij:

  • Dolnji Senik / Alsószölnök,
  • Števanovci / Apátistvánfalva,
  • Gornji Senik / Felsőszölnök,
  • Verica-Ritkarovci / Kétvölgy,
  • Andovci / Orfalu,
  • Sakalovci / Szakonyfalu,
  • Monošter-Slovenska ves / Szentgotthárd – Rábatótfalu városrésze,
  • Monošter / Szentgotthárd.

Na spletni strani Zveze Slovencev na Madžarskem je na voljo javni razpis za gospodarske naložbe v Slovenskem Porabju in vsi potrebni dokumenti in obrazci. “Z ukrepi želimo omogočiti hitrejši razvoj območij, na katerih živi narodna skupnost. Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. S štiriletnim programom želimo kar najbolj učinkovito odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev,” so zapisali.