Ostalo

Turnišče: Beležijo neustrezno odlaganje odpadkov

V Občini Turnišče opažajo neustrezno ravnanje občank in občanov pri odlaganju odpadkov. Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov je enkrat letno dolžan izvajati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov. Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov v Turnišču je bila izvedena v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Rezultati niso vzpodbudni.
“Iz analize izhaja, da je v mešanih komunalnih odpadkih še vedno velik delež biološko razgradljivih odpadkov, ki bi morali biti odloženi v poseben (rjav) zabojnik za biološke odpadke ali pa kompostirani na domačem kompostniku. Precejšen je tudi delež oblačil in tekstila, plastike, papirja, ter steklene embalaže. Navedena struktura mešanih komunalnih odpadkov predstavlja odmik od ciljev, ki si jih je na osnovi ciljev EU zadala tudi Slovenija,” so zapisali pri tamkajšnjemu izvajhalcu gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov, podjetju Saubermacher Komunala.

Kakšna so sicer splošna dognanja na tem področju po državi? Največkrat prihaja do neločevanja odpadkov pri gospodarskih družbah in posameznikih, ki v zabojnike za mešane komunalne odpadke odlagajo druge frakcije komunalnih odpadkov, obravnavali pa so tudi kršitelje, ki brskajo po zabojnikih in iz njih odnašajo komunalne odpadke, predvsem papir. Praviloma največje težave pri ločevanju odpadkov opažajo pri večstanovanjskih stavbah, saj je tam kršitelje precej težje odkriti. Da bi v takih primerih lahko dokazali prekršek, bi jih moral namreč bodisi inšpektor zalotiti na kraju prekrška bodisi bi morali prekršek kršitelju dokazati s pričami ali drugače.

Pomembno je informiranje

“Predlagamo, da o rezultatih sortirne analize seznanite občane, na primer v občinskem glasilu, na spletni strani občine, v prostorih občine, na oglasnih deskah v posameznih naseljih in preko drugih kanalov obveščanja, ki so vam na razpolago,” so v sporočilu Občini Turnišče zapisali v podjetju Saubermacher Komunala. In kaj so še predlagali? “Permanentno informiranje občanov, aktivno obveščanje, osveščanje in spodbujanje občanov k večji vključitvi v ločeno zbiranje odpadkov, spodbujanje občanov k uporabi zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij, informiranje občanov o možnosti oddaje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila ob odvozu kosovnih odpadkov na klic, informiranje občanov o možnosti oddaje manjše električne in elektronske opreme ter baterij v zabojnike za ločeno zbiranje, osveščanje o ločenem hranjenju in oddaji embalaže nevarnih snovi ob sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev pomlad/jesen, aktivno promoviranje ločevanja odpadkov tudi v šolah in vrtcih ter permanentno izobraževanje najmlajših ter spodbujanje in osveščanje vseh društev in organizatorjev kulturnih, športnih in ostalih prireditev.”

Zaradi nepravilno odloženih odpadkov imajo komunalni delavci več neposrednega stika z odpadki in so kljub uporabi zaščitne opreme po nepotrebnem izpostavljeni viru okužb. Zaradi odpadkov, ki jih občanke in občani odlagajo na ali ob zabojnike, prihaja do večje možnosti prenosa okužb in raznosa odpadkov v okolico.