Ostalo

To je znesek zadolženosti lendavske Občine

Tako kot velika večina občin v naši državi, se seveda zadolžuje tudi Občina Lendava, a Občine pri tem niso povsem samostojne. Zadolžujejo se lahko le na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Občine morajo o zadolževanju poročati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Skupni dolg občin od leta 2018 naprej vseskozi raste in je že presegel milijardo evrov. V primerjavi z letom 2020 je zadolženost občin višja za dobrih 75 milijonov evrov (podatek je z lanskega leta), dejstvo pa je, da Občina Lendava še vedno spada med Občine, ki so v naši državi najmanj zadolžene. Občine se lahko zadolžijo pri državnem proračunu, domačih bankah ali hranilnicah. Za projekte, sofinancirane iz proračuna EU, se lahko zadolžijo največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolževanje občin je omejeno, to določa zakon, ki ureja financiranje občin.

Občina Lendava je na prebivalca zadolžena za 209 evrov

Brez dolga je le 12 od 212 občin, med njimi pa ni nobene mestne občine. Občina Lendava se je na podlagi zadnjih uradnih podatkov, ki jih vodi Ministrstvo za finance (na dan 31.12.2021) lahko zadolžila (ročnost kreditov 10 let) maksimalno do višine 11.245.636,00 evrov. Občina Lendava je bila na dan 31.12.2021 zadolžena v višini 2.151.232,00 evrov, je pa v letu 2022 te obveznosti odplačala v višini 407.255,00 evrov. V letu 2022 se občina ni zadolžila.

Krediti z odplačilno dobo 10 let od leta 2012:

  • v letu 2012 za namen izgradnje in obnove vrtcev v Lendavi – DE I v Župančičevi ulici in DE II v Tomšičevi ulici (750.000,00 EUR)
  • v letu 2015 za namen investicijskega vzdrževanja občinskih cest (500.000,00 EUR)
  • v letu 2016 za namen nakupa objekta blagovnica (794.493,00 EUR)
  • v letu 2018 za namen izgradnje Centra za zaščito in reševanje Lendava (500.000,00 EUR) in za investicijsko vzdrževanje občinskih cest ̶Dolina,  Čentiba,Lendavske in Dolgovaške Gorice, Pince (500.000,00 EUR) – ob samem zaključku mandata prejšnjega župana mag. Antona Balažeka
  • v letu 2021 za namen obnove vaških domov in mrliških vežic ̶Gaberje, Čentiba, Pince Marof-Benica (250.000,00 EUR).

V Računu financiranja Občina Lendava v proračunu za leto 2023 planira zadolževanje v višini 1.500.000 evrov za investicije iz načrta razvojnih programov. V Računu financiranja planirajo odhodke za odplačilo najetih kreditov letošnje leto v skupni višini 345.000 evrov.