Sveže

Število zaposlenih v Leku naraslo za kar 350

Z več kot 60 novimi delovnimi mesti v preteklem letu in skupno več kot 350 zaposlenimi se je Lek, član skupine Sandoz, utrdil med največjimi zaposlovalci v Prekmurju. ”Nove zaposlitve na lokaciji Lendava so odraz visoke kakovosti procesov in izdelkov ter prav tako dobrih rezultatov na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja. Ti so namreč pogoj za pridobivanje projektov v Sandozu in Novartisu”, izpostavlja Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz.

V Leku, članu skupine Sandoz, že vrsto let upada količina porabljenih surovin za tono proizvedene učinkovine oziroma izdelka. V letu 2015 je bila učinkovitost rabe materialov v primerjavi z letom 2014 za blizu 7 odstotkov boljša.

Na lendavski lokaciji je bila količina letno proizvedenih odpadkov manjša za 2,1 odstotkov v primerjavi z letom prej. Za slab odstotek se je zmanjšala tudi porabljena količina vode (v m3/t proizvoda) in za 7,5 odstotkov količina energentov (v GJ/t) za tono izdelka. To so dosegli z uspešno izvedbo različnih ukrepov in projektov za energetsko varčnost.

Gizela Štampar, direktorica Proizvodnje Lendava, pojasnjuje, da so vlaganja v razvoj in posodobitev okoljske infrastrukture ter tehnologij postala stalnica. V Leku so v preteklem letu zanje na vseh lokacijah skupaj namenili 3,2 milijona evrov. Na lokaciji Lendava so zgradili zadrževalne bazene za požarne vode in preusmerili iztok izrabljenih hladilnih vod iz potoka Kopica v reko Muro. Letos sta v teku večja projekta: z naložbo v nov objekt in opremo se bo proizvodni proces popolnoma zaprl, kar bo prispevalo k še učinkovitejšemu obvladovanju okoljskih vplivov; poleg tega bodo do konca leta namestili napravo za dodatno zmanjševanje emisij hlapnih organskih snovi.

Redne meritve emisij v vode in zrak, ki jih izvajajo pooblaščeni in akreditirani izvajalci, so pokazale, da so se na lokaciji Lendava vsi rezultati meritev gibali v predpisanih omejitvah.

Lekova lokacija Lendava je uspešno obnovila tudi pogoje za vključenost v sistem Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS, v katerem sodeluje kot edina v Prekmurju. Na podlagi preverjanja je obnovila tudi standarda kakovosti ravnanja za področje okolja ISO 14001 in varnosti ter zdravja pri delu OHSAS 18001 ter izpolnila zahteve Programa odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (Responsible care).

Trajnostno poročilo družbe Lek d.d. za leto 2015 prinaša tudi vpogled v varnost pri delu in stopnjo nezgod zaposlenih, za katere je potrebna bolniška odsotnost. Kazalnik LTIR je z učinkovitimi ukrepi upadel skoraj za polovico (indeks 65 2015/14) na vrednost 0,12. Med Lekovimi družbenimi vplivi ima pomembno vlogo prostovoljno delo zaposlenih v lokalnem okolju, ki dopolnjuje podporo delovanju neprofitnih organizacij, zlasti humanitarnih in vzgojno-izobraževalnih. V Sloveniji so tako Novartisovi zaposleni v enajstih letih opravili 26.000 ur prostovoljnega dela, pomagali več kot 11.000 ljudem in 50 organizacijam, med katerimi so tudi številne iz Prekmurja.

Lek, član skupine Sandoz, si v letošnjem letu prizadeva ohraniti vrednost emisij hlapnih organskih snovi v ozračje na ravni preteklega leta kljub rasti obsega proizvodnje in povečati delež predelave nevarnih ter nenevarnih odpadkov. Nadaljuje izpolnjevanje Novartisovih ciljev do leta 2020, kjer je na področju varovanja okolja začrtano znižanje emisij toplogrednih plinov za 30 odstotkov glede na leto 2010, na področju varnosti pri delu pa odsotnost (0) resnih poškodb.