Ostalo

Srečanje predstavnikov Vlade Republike Slovenije z župani občin, kjer živijo Romi

Včeraj je potekalo srečanje med predstavniki Vlade Republike Slovenije in župani oziroma predstavniki občin, kjer živijo Romi, ki ga je sklicala in gostila generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, mag. Lilijana Kozlovič, v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

S srečanjem so se predstavniki Vlade Republike Slovenije odzvali na pismo Skupnosti občin Slovenije predsedniku vlade, kjer je to združenje občin predlagalo, da se na skupnem srečanju predstavnikov Vlade Republike Slovenje in županov občin, kjer živijo Romi, predstavijo ključni problemi ter oblikujejo zaveze, ki bodo osnova za oblikovanje dolgoročne politike ukrepov za integracijo romske skupnosti.

Namen srečanja je bilo iskreno spregovoriti o izzivih in predlogih rešitev, ki jih vidijo župani občin, kjer živijo Romi, oziroma ponuditi možnost predstavnikom občin, da v direktni komunikaciji s predstavniki Vlade Republike Slovenije predstavijo največje izzive, kje vidijo, da bi pri izvajanju svojih pristojnosti potrebovali pomoč države in v kakšni obliki, kakšne zaveze pričakujejo s strani Vlade Republike Slovenije oziroma njenih organov ter katere zaveze so pripravljene sprejeti tudi same občine. V razpravi je pogovor potekal o pristojnostih države in občin na tem področju, odprtih izzivih, s katerimi se v lokalnih okoljih, kjer živijo Romi, srečujejo občine, predvsem pa o tem, kako vzpostaviti boljše sodelovanje in zagotoviti večje povezovanje institucij, da se omogoči iskanje celostnih rešitev na obstoječe izzive na tem področju.

V zvezi s pripravo novega programa ukrepov za Rome za naslednje obdobje je direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stanko Baluh, predstavil dosedanji potek priprave tega vladnega programskega dokumenta, ki je v zaključni fazi priprave in bo v kratkem posredovan v sprejem vladi. Trenutno s strani pristojnih vladnih organov poteka intenzivno dopolnjevanje in pregledovanje osnutka dokumenta, ki bo tudi na podlagi ugotovljenih smiselnih in upravičenih zahtev občin, izpostavljenih na tem srečanju, po potrebi še dodatno dopolnjen.

V okviru razprave so bile tako na strani vladnih organov kot na strani občin oblikovane zaveze predvsem v smeri krepitve povezovanja in sodelovanja vseh pristojnih institucij na lokalni in državni ravni; identifikacije dobrih praks in pristopov, ki so se v posameznih občinah do sedaj že oblikovali; podpore aktivnostim povezovanja in sodelovanja različnih zainteresiranih javnosti v okviru Nacionalne platforme za Rome, ki jo vodi Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov v Sloveniji; nujnosti zagotovitve podpore delu predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih preko usposabljanj, ki jih nudijo združenja občin; oblikovanja multidisciplinarnih timov na lokalni ravni, ki bodo vključevali predstavnike vseh institucij in organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, ter predstavnike romske skupnosti, in nenazadnje nujnosti oblikovanja lokalnih, konkretnih in realističnih, akcijskih načrtov za integracijo Romov, ki bi jih morale sprejeti občine.

Foto: Tamino Petelinšek/STA