Sveže

Sprejeli sklep, da je predlog proračuna za leto 2016 primeren

Na minuli 8. redni seji so občinski svetniki na zasedanju občinskega sveta v prvem branju obravnavali predlog proračuna za leto 2016 in soglasno sprejeli sklep, da je proračun primeren za nadaljnjo obravnavo po postopku, ki ga določa Poslovnik občinskega sveta Občine Lendava.

Na občinski spletni strani poročajo, da so na minuli seji občinskega sveta občinski svetniki predlog proračuna za letošnje leto poslali v nadaljnjo obravnavo. “Tekoči del proračuna je predlagan v višini 6.293.717,00 evrov in predstavlja praktično maksimum tistega, kar je glede na prihodke možno nameniti za tekočo porabo, ne da bi ogrozili njegovo stabilnost in vzdržnost. Prihodki tekočega dela Proračuna so načrtovani v višini 6.516.843,00 evrov,” poročajo na lendavski občini in dodajajo, da je predlagana višina tekočega dela proračuna je za približno 6 % višja od ocenjene realizacije za leto 2015.

V letu 2016 bodo, sodeč po dokumentaciji, največ denarja vložili na področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda (reševanje vprašanja malih čistilnih naprav); tekočega vzdrževanja cest (zimska služb, talna prometna signalizacija in intervencije); javne razsvetljave vključno s stroški električne energije; vzdrževanja stanovanj in objektov.

Premiki v stavbi nekdanje blagovnice

Investicijski del proračuna je odvisen pretežno od sofinanciranja države in EU. Kot kaže, se bo nekaj začelo premikati v stavbi nekdanje blagovnice, kjer naj bi nastal večfunkcionalni kulturni center, za kar se bo občina zadolžila za milijon evrov. Denar bo  med drugim namenjen tudi za ureditev tržnice, v nekdanji srednji šoli pa želijo urediti center za socialne programe in socialno podjetništvo.

Odlok o proračunu občine Lendava sicer temelji na izračunu primerne porabe za leto 2016, podatkov o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2015, izhodišč iz Razvojnega koncepta Občine Lendava za obdobje 2015-2020, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2016–2019 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Občina v Računu financiranja planira odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 263.000 €. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2016 znašal 2.137.749 €. Občina med drugim pričakuje prilive iz naslova prodaje kapitalskega deleža v družbi Gramoz d.o.o. v višini 80.000 €. Proračunski primankljaj v letu 2016 bo pokrit iz neporabljenih sredstev z leta 2015.

Za delovanje občinskega sveta skupno 30 tisočakov

Za delovanje občinskega sveta občine Lendava so planirana sredstva v višini 30.000 € (nadomestila članom občinskega sveta in delovnih teles 25.000 € in sofinanciranje političnih strank 5.000 €). Za delovanje Nadzornega odbora planirajo sredstva v višini 12.000 € (dejavnost fiskalnega nadzora 2.000 € in nadomestila in drugi izdatki Nadzornega odbora občine 10.000 €). Za delovanje župana občina Lendava planira sredstva v višini 97.200 € (plača in drugi izdatki župana 51.500 €, stroški tiskovnih konferenc, sporočil za javnost in objav 5.000 €, reprezentanca 17.000 € ter nadomestila in drugi izdatki podžupanom 23.700 €). Za delovanje občinske uprave planirajo sredstva v višini 10.890.400 €.  Podrobneje >>