Sveže

RAZKRIVAMO: To je kronologija dogodkov v bioplinarni Ecos od leta 2012

Bioplinarna v Lendavi je v upravljanju podjetja Ecos center in razpolaga z okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za predelavo 28.600 ton nenevarnih odpadkov na leto ter z OVD za emisije snovi v zrak. Razkrivamo vso kronologijo dogodkov od leta 2012 naprej.
Neprijetne vonjave že leta 2012

Občina Lendava je na Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) poslala odstop prijave v zvezi s širjenjem neprijetnih vonjav iz bioplinarne 10.8.2012. Zaradi tega sta bila izvedena dva inšpekcijska pregleda (28.8.2012 in 4.9.2012), kjer je bilo ugotovljeno, da je v času pregleda bioplinarna uporabljala smo silažo tritikale, sicer pa je v začetku julija 2012 predelovala tudi izčrpani micelij iz družbe Lek d. d., blato iz čistilnih naprav in odpadna olja ter masti, za kar je imela ustrezno OVD za obdelavo odpadkov. Ugotovljene so bile nepravilnosti v zvezi s skladiščenjem odpadkov, zato je bila 19. 10. 2012 podjetju izdana ureditvena odločba, s katero mu je bilo naloženo, da mora urediti ustrezno skladiščenje vhodnih surovin in jih prekriti v skladu z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja. Zavezanec je zahteve iz odločbe izpolnil.

Inšpekcijski pregled leta 2013, takrat bila izrečena tudi denarna kazen

V začetku leta 2013 je bil izveden inšpekcijski pregled v zadevi monitoringa kakovosti blata. Iz poročila o preizkusu, ki ga je izdelala Ikema d.o.o., je bilo razvidno, da vzorec digestata, ki je bil vzorčen 7.2.2013, ustreza kriterijem za kompost 1.

V nadaljevanju leta je občina na IRSOP 10.7.2013 odstopila prijavo v zvezi s smradom iz bioplinarne. Pregled je bil izveden 16.7.2013, na katerem so bile ugotovljene nepravilnosti, zaradi katerih je bila odločba, s katero je IRSOP je zavezancu naložil, da mora zagotoviti tesnjenje zbiralnika za tekoči del s horizontalnimi mešali in enoto za pred-hidrolizo ter prekritje skladiščnih površin na prostem, oziroma prednostno uporabiti deloma ali popolno zaprte načine skladiščenja v silosih, v skladu z veljavnim OVD. Ker zahteve iz odločbe niso bile izpolnjene, je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe in sklep o denarni kazni v upravni izvršbi v višini 10.000 EUR. Pravni osebi je bil zaradi neizpolnitve obveznosti izdan plačilni nalog v višini 1.500 EUR, odgovorni osebi pravne osebe pa v višini 500 EUR.

Ustna odločba leta 2014, izredni inšpekcijski pregled v septembru

V okviru akcije poostrenega nadzora obratovanja bioplinarn po Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata je bil 24.1.2014 je v podjetju opravljen inšpekcijski pregled. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bila 11. 3. 2014 izdana ureditvena odločba, s katero je bilo zavezancu naloženo, da mora pri anaerobni razgradnji biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarni v Lendavi, na parc. št. 2289, 2290/1, 2291 in 2296, vse k.o. Lendava, zagotoviti higienizacijo v skladu z uredbo. 10. 3. 2015 je bila izdana nova odločba, s katero je bila zavezancu prepovedana predelava odpadkov, dokler družba ne zagotovi higienizacije pri anaerobni razgradnji biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarni v Lendavi. Zavezanec je 31. 5. 2015 odpravil nepravilnosti. Odgovorni osebi zavezanca je bil 10. 6. 2015 izdan plačilni nalog v višini 1.200 EUR, ker ni zagotovila higienizacije.

Zaradi prijave smradu iz bioplinarne je bil dne 11. 9. 2014 opravljen izredni inšpekcijski pregled. Inšpektorica na pregledu nepravilnosti ni ugotovila.

V letu 2016 so bile v podjetju opravljene naslednje aktivnosti:

– 7. 7. 2016 je bila izdana ureditvena odločba, s katero je bilo naloženo, da mora s platoja pred bioplinsko napravo odstraniti odpadke in blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda. Odločba je bila izvršena, vendar ne v roku določenim z odločbo, zato sta bila pravni in odgovorni osebi v postopku o prekršku, zaradi nespoštovanja z odločbo odrejenih ukrepov, izdana plačilna naloga v višini 1.500 EUR in 500 EUR.

– IRSOP je 15. 11. 2016 prejel obvestilo mobilne enote FURS, v katerem je bilo navedeno, da je bil pri kontroli predložen dokument Anex IB za prevoz mešanice olj in masti iz družbe Kemis Termoclean v družbo Ecos center. Pri pregledu popravljenega datuma pri mejni policiji je bilo ugotovljeno, da je bila pod številko 14 napisana številka 3. Sumljiva je bila tudi številka pošiljke 8, ki bi lahko bila popravljena. FURS je zaradi preverjanja zadržal en izvod originalnega dokumenta. Na nobenem dokumentu ni bila napisana teža. Voznik je imel s sabo vsa dovoljenja, tako Slovenska kot Hrvaška. Mobilna enota FURS je ponovno opozorila na sumljivi Anex IB 15. 12. 2017, zaradi oznake pošiljke (10). Obvestilo je bilo knjiženo kot prijava in bilo razvrščeno v skladu s prioritetami obravnave prijav.

Sledile so prijave na IRSOP v letu 2017:

– 13. 2. 2017 je Občina Lendava odstopila prijavo, v kateri je navedla, da so na osnovi anonimne telefonske prijave izpusta onesnaženih vod v Kopico, občinski redarji opravili inšpekcijski pregled okolice bioplinarne. V okolici objekta so opazili cevi za izpust onesnaženih vod na sosednjo parcelo. V potoku Kopica niso opazili onesnaženja oz. izpusta v vodotok. Prijava je bila rangirana v skladu s prioritetami obravnave prijav.

– 25. 4. 2017 je inšpektorica od veterinarskega inšpektorja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejela odstop prijave glede smradu in odloženih odpadkov na območju bioplinarne Lendava, ki je v upravljanju podjetja Ecos center. Inšpekcijski pregled je bil opravljen isti dan. V ugotovitvenem postopku je bilo ugotovljeno, da je Kemis Termoclean iz Zagreba nezakonito pripeljal v bioplinarno pošiljke odpadkov (odpadke v embalažnih enotah, ki jim je potekel rok uporabe). Podjetje je imelo pridobljeno soglasje za večkratno pošiljko odpadkov na predelavo med državami članicami ES, ki se je nanašalo na odpadke s klas. št. 19 08 09 – mešanice masti in olj. Soglasje je veljalo do konca leta 2016. O pošiljki odpadkov je bil obveščen oddelek za čezmejno pošiljanje odpadkov na IRSOP, kjer so ugotovili, da ge za nelegalne pošiljke odpadkov, ki niso uvrščeni na zeleni seznam odpadkov. Za pošiljke takšnih odpadkov je skladno z Uredbo (ES) št. 1013/2006 zahtevan postopek predhodne pisne prijave (notifikacije) in pridobitev soglasij vseh zadevnih držav.

Inšpektorica je od aprila 2017 opravila 12 inšpekcijskih pregledov v podjetju Ecos center in za odpravo nepravilnosti izdala naslednje ureditvene odločbe:

– 29. 5. 2017 ustno odločbo o prepovedi predelave odpadkov prevzetih od Kemis Termoclean d. o. o., Zagreb. Ugotovljeno je bilo, da je zavezanka še kljub prepovedi predelovala odpadke, ki so bili nedovoljeno pripeljani iz Hrvaške, zato je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe. Zavezanka je pravočasno podala pritožbo na odločbo.

– 5. 6. 2017 odločba, v kateri je odredila odstranitev razsutih odpadkov, ki jih je treba odložiti v ustrezne zabojnike in vse odpadke prekriti z nepropustno folijo. Zavezanka ni v roku izvršila odločbe, zato je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe. Zavezanka je nato izvršila zahteve iz odločbe.

– 7. 6. 2017 ustna odločba o prepovedi sprejema blata iz čistilne naprave (ČN) do zagotovitve obdelave odpadkov s higienizacijo in odstranitev blata ČN z deponije za digestat. Zavezanka ni izvršila zahtev iz odločbe, zato je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilo. Zavezanka je nato izvršila odločbo in pravočasno poda pritožbo na izdano odločbo,

– 15. 6. 2017 ustna odločba, s katero je bila naložena odstranitev iztečene snovi, ki izvira iz fermentorja bioplinarne Lendava, iz jarka na parc. št. 6638 k.o. Lendava in jo ustrezno predati ali predelati Zavezanec zahteve ni izpolnil. Podal je pravočasno pritožbo na odločbo.

– 18. 7. 2017 ustna odločba o prepovedi prevzema vseh odpadkov v bioplinarno Lendava, predelavi vseh odpadkov in vnosa digestata v tla, saj je bilo na inšpekcijskih pregledih na območju bioplinarne Lendava spomladi in poleti 2017 ugotovljeno večje število okvar (v začetku maja 2017 je nastala okvara tesnila na mešalu fermentorja F2 in je zaradi tega nekaj tekočine iz fermentorja izteklo v okolje, 29. 5. 2017 na napravi okvara električne instalacije, 15. 6. 2017 ugotovljene luže fermentorske tekočine ob fermentorjih naprav, 11. 7. 2017 izpad elektrike, računalniki niso delali), kar pomeni, da družba ne vzdržuje dobrega tehničnega stanja naprave, ne izvaja stalnega nadzora nad obratovanjem naprave in ima pomanjkljiv računalniški nadzor nad delovanjem. Iz navedenega je inšpektorica ugotovila, da zavezanec ne nadzoruje anaerobnega procesa predelave biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarni Lendava, kar posledično pomeni, da ne obratuje v skladu z OVD z dne 21. 12. 201 in v skladu z OVD z dne 31. 1. 2012.

Vse pritožbe na izdane odločbe so bile odstopljene v reševanje drugostopenjskemu organu, katerega je IRSOP zaprosil za prednostno obravnavo

1. 6. 2017 je bil sestanek na Občini Lendava, kjer je župan pozval k hitremu ukrepanju pristojnih ter izrazil pomislek o nadaljnjem delovanju bioplinarne. IRSOP je od fizičnih oseb med 24. 5. in 10. 7. 2017 prejel devet prijav v zvezi s smradom iz bioplinarne, 29. 6. 2017 pa pisno zahtevo Občine Lendava, z dne 29. 6. 2017, o takojšnjem zaprtju bioplinarne v Lendavi zaradi neznosnega smradu in kršenja predpisov.

Zaradi vse večjega smradu in morebitnega porasta glodavcev je inšpektorica za okolje 23. 6. 2017 zadevo odstopila v pristojno reševanje na Zdravstveni Inšpektorat RS, ustno pa ga je o zadevi obvestila že 4. 5. 2017.

21. 7. 2017 so bile o ustni odločbi o prepovedi prevzema vseh odpadkov v bioplinarno Lendava, predelave vseh odpadkov in vnosa digestata v tla obveščene: Kmetijska inšpekcija OE Murska Sobota, Policijska uprava Murska Sobota, FURS, Oddelek za carinjenje, Murska Sobota in ARSO.

24. 7. 2017 je v bioplinarni potekal obisk predstavnikov MOP, prisoten je bil tudi župan Občine Lendava. Opravljen je bil inšpekcijski pregled in izdano ustno opozorilo na zapisnik v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, da mora zavezanec odstraniti razlito vsebino iz fermentorja, ki leži med 2. in 4. fermentorjem, narediti začasni pokrov in kasneje s trajnim pokrovom pokriti sprejemni bazen, v roku sedmih dni izvesti kontrolni monitoring digestata, v roku tridesetih dni izvesti monitoring emisij snovi v zrak, v roku šestdesetih dni očistiti fermentorje ter zagotoviti tesnjenje celotnega procesa. Poleg tega mora v roku petnajstih dni odstraniti vso odpadno embalažo in po zaključku izvedbe opozoril obvestiti inšpektorja ter mu dostaviti dokazila – šele takrat lahko zavezanec začne z dovažanjem silaže.

Postopek IRSOP v zvezi z izdajo soglasja za vračilo odpadka družbi Kemis Termoclean d. o. o.:

– 6. 6. 2017 po opravljenem ugotovitvenem postopku je IRSOP poslal pristojnemu organu Hrvaške obvestilo o nezakonitih pošiljkah odpadkov Kemisa Termoclean, Zagreb, Hrvaška in zahtevo v skladu z Uredbo 1013/2006/ES o pošiljkah odpadkov za vračilo odpadkov nazaj na Hrvaško;

– 8. 6. 2017 je IRSOP prejel odgovor pristojnega organa Hrvaške na obvestilo o nezakonitih pošiljkah odpadne hrane. Se je strinjal, da gre za nezakonite pošiljke in IRSOP obvestil, da bo izdal soglasje za vračilo kakor hitro bo mogoče.

– 16. 6. 2017 je IRSOP ponovno zaprosi pristojni organ Hrvaške, da glede na znane vrste odpadkov in njihove količine pošlje ustrezno izpolnjen podpisan transportni dokument, ki je podlaga za izdajo soglasja za vračilo odpadkov nazaj na Hrvaško.

– Ker se do 26. 6. 2017 ni zgodilo nič, je IRSOP ponovno urgiral pri pristojnem organu Hrvaške, da pošlje usklajen transportni dokument (Prilogo IB k Uredbi 1013/2006/EU), da bi lahko izdali soglasje za vračanje odpadkov.

– 26. 6. 2017 je IRSOP prejel odgovor Hrvaškega pristojnega organa, da Kemis Termoclean Zagreb trdi, da stanje na lokaciji ni takšno, kot je bilo sporočeno. Zaradi navedenega je bil 28. 6. 2017 na bioplinarni opravljen kontrolni pregled, kjer je bilo ugotovljeno, da so v bioplinarni kljub prepovedi predelovali odpadke nezakonitih pošiljk iz Hrvaške, da snovi iz jarka po odrejenem ukrepu niso odstranili, so pa prekrili odpadke na deponiji pred stavbo z nepropustno folijo ter odstranili blato s čistilne naprave.
– 28. 6. 2017 je IRSOP o ugotovitvah pri ponovnem inšpekcijskem pregledu Bioplinarne Lendava obvestil pristojni organ Hrvaške in ponovni prosil, da čimprej pošlje ustrezno izpolnjen transportni dokument, da lahko izda soglasje za vračilo odpadkov nazaj na Hrvaško.

– 30. 6. 2017 je Hrvaški pristojni organ dostavil transportni dokument – Prilogo IB, IRSOP je še isti dan izdal soglasje za vrnitev odpadkov nazaj na Hrvaško skladno s 24. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1013/2006 – ilegalni prevoz,

– IRSOP je 5. 7. 2017 in 6. 7. 2017 opravil poizvedbo pri hrvaškemu pristojnemu organu, kakšni so razlogi, da njihovo soglasje za vrnitev odpadkov nazaj še ni izdano. Prejeli smo odgovor, da ni podpisnika tega soglasja.

– 6. 7. 2017 je IRSOP prejel soglasje za vrnitev odpadkov.

Ker je inšpektorica ob pregledu 18. 7. 2017 ugotovila, da je podjetje Ecos center predelalo oz. predalo vse odpadke, ki so bili predmet čezmejnega pošiljanja iz Republike Hrvaške, preden so bili ti vrnjeni, je postopek vračila odpadkov v nadaljevanju brezpredmeten. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja podjetja Ecos center po drugem odstavku 332. čl. KZ-1B poteka sodelovanje oz. izmenjava podatkov med policijo in inšpekcijo za okolje in naravo.