Ostalo

Projekt Natura-Mura: Projektne aktivnosti tudi na območju Občin Črenšovci in Ljutomer

Mura je naša najbolje ohranjena nižinska reka, kar se kaže v izjemno bogati biodiverziteti in tudi velikem pomenu reke za lokalno prebivalstvo. Zaradi regulacije rečne struge in drugega poseganja v obrečni prostor, je danes narava ob Muri v zaskrbljujočem stanju. Osrednji cilj projekta Natura Mura je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih okolij ob reki Muri, ki se varujejo v okviru mreže Natura 2000.
Številni življenjski prostori, kot tudi živalske in rastlinske vrste, so močno ogroženi in izginjajo iz obmurskega prostora. Ogrožene so tudi nekatere ključne ekosistemske storitve, ki jih reka zagotavlja prebivalcem ob reki. Aktivnosti projekta Natura Mura so načrtovane v smeri obnove naravnih habitatov, kar marsikje pomeni tudi širše reševanje nekaterih okoljskih izzivov lokalnega prebivalstva.

Pomemben del projektnih aktivnosti je predviden tudi na območju poplavnega pasu reke Mure vzdolž občine Črenšovci. V sklopu projektnih aktivnosti za ohranitev in izboljšanje stanja vrste bobra se bo pri Srednji Bistrici obnovil vtok v rečni rokav Mure. Nemoten tok vode iz reke v rokav  pri nizkih vodostajih ovira obstoječa skalnata struktura na vtoku. Obnova vtoka bo obsegala poglobitev in razširitev vtočnega dela rokava. Dela bodo predvidoma izvedena v letu 2023. Rokav, kjer bo voda vedno prisotna, bo predstavljal primeren življenjski prostor za bobra, kakor tudi mnoge druge vrste rokava in obrečnega poplavnega gozda.

Za namen izboljšanja ohranitvenega stanja ciljnih vrst projekta, so v sklopu projektnih aktivnosti na območju Gornje in Dolnje Bistrice predvideni odkupi in zamenjave vodnih ter gozdnih zemljišč med državo in zasebnimi lastniki. Namen aktivnosti je pridobitev državnega lastništva nad naravovarstveno najpomembnejšimi gozdovi ter vodnimi površinami. Odkupljene in zamenjane gozdne in vodne površine bodo večinoma trajno prepuščene naravnim procesom, oziroma ohranjanju ogroženih habitatov.

Na območju Dolnje Bistrice bo v sklopu projektnih aktivnosti vzpostavljena krožna učna pot. Obiskovalci učne poti bodo imeli možnost spoznati naravovarstveni pomen mrtvice Bobri, vrste ptic, ki živijo na območju mrtvice, gozda in reke Mure ter podrobneje spoznati vrsto ptice srednji detel. Predstavljeni bosta tudi območje Natura 2000 Mura in Biosferno območje Mura. Cilj vzpostavitve učne poti kot tudi drugih interpretacijskih vsebin projekta je ohranitev in dvig zavedanja lokalnih prebivalcev ter drugih obiskovalcev narave ob Muri o njeni edinstvenosti in pomenu. Učna pot bo predvidoma vzpostavljena v letu 2022.

Večje projektne aktivnosti, ki jih boste občani Občine Črenšovci lahko opazili in spremljali, so predvidene tudi  v bližnji občini Ljutomer. V bližini Mote je predvidena revitalizacija odseka reke Mure, katere osnovna namena sta izboljšanje pestrost habitatov v sami strugi ter izboljšanje vodnih razmer okoliških poplavnih gozdov.  Na desni brežini Mure je na območju državnih zemljišč predvidena širitev struge reke Mure v skupni dolžini 300 m. Odstranilo se bo obstoječe obrežno zavarovanje struge Mure, katero se bo prestavilo v zaledje na razdaljo do 100 m od sedanje brežine. Zaradi prestavitve kamnitega obrežnega zavarovanja bo imela reka možnost kontrolirane širitve svoje struge na svojo naravno širino. Posledično se bo tok reke upočasnil, kar bo vplivalo tudi na zmanjšanje globinske erozije in na zaustavitev upadanja nivoja podtalne vode v bližnjih gozdovih. Ukrep bo izveden po zgledu podobnih že izvedenih ukrepov na reki Muri na avstrijski strani reke v zadnjih letih. Najbližji takšen je izveden v bližini vasi Žetinci, oziroma Mele. Njegova izvedba je predvidena v drugi polovici leta 2022, oziroma začetku leta 2023.

V Sloveniji so se na reki Muri v preteklosti že izvajali vsebinsko podobni projekti. Rezultati so bili večinoma pozitivni in dobro sprejeti. Projekt Natura Mura predstavlja smiselno nadaljevanje in nadgradnjo preteklih naravovarstvenih ukrepov.