Sveže

Pomurski vodovod sistem A: Sledijo proti velikopolanski občini tožbe?

Občine iz območja UE Lendava so se vključile v projekt vodo oskrbe Sistem A z namenom, da zagotovijo varno oskrbo s pitno vodo in za to pridobijo evropska sofinancerska sredstva. Eden od bistvenih pogojev za pridobitev sredstev EU je bil, da se zagotovi skupen upravljavec in skupno upravljanje vodovodnega sistema. Velikopolanska občina edina zavrača skupnega upravljavca sistema A pomurskega vodovoda, zaradi česar pa se lahko znajde pred sodiščem.
V prijavi projekta in projektni pogodbi je za skupnega upravljavca bilo določeno javno podjetje EKO-PARK Lendava d.o.o., pod pogojem, da občina Lendava omogoči vsem sodelujočim občinam (Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Črenšovci, Lendava in Turnišče), da vstopijo v lastništvo tega podjetja. Navedeni pogoj je izpolnjen tako, da je vzpostavljena skupna upravljavska struktura v javnem podjetju EKO-PARK Lendava d.o.o.

Občine so bile pozvane, da podpišejo lastniško in upravljavsko pogodbo, kar so storile vse, razen občine Velika Polana. S problematiko je seznanjeno tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS, ki nadzira izvajanje projekta. Pri nadzoru projekta in doseganja rezultatov (verjetno bodo tudi mednarodne kontrole) bo seveda ugotovljeno da skupno upravljanje sistema ni vzpostavljeno, zaradi česar lahko posledično pride do zahtevka za delno vračilo prejetih sredstev.

Bo Občina Lendava po pooblastilu vseh ustanoviteljic javnega podjetja EKO-PARK (razen občine Velika Polana) pripravila razpoložljiva pravna sredstva? O tem bo odločil občinski svet na svoji zadnji seji

Svet ustanoviteljic javnega podjetja EKO-PARK (brez občine Velika Polana) je pooblastil Občino Lendava, da preko odvetniške pisarne pripravi razpoložljiva pravna sredstva preko katerih bi lahko dosegli podpis pogodbe in odpravo zaznanih tveganj. Odvetniška pisarna navaja potrebo po večjem angažiranju Ministrstva za okolje in prostor, ki ima vzvode, nima pa neposredne odgovornosti, tako kot občine vključene v projekt. “Občine pogodbenice naj pozovejo ministrstvo, da posreduje in zahteva podpis pogodbe tudi s strani občine Velika Polana. V primeru, da poziv v določenem času ne bo dal rezultata je potrebno s tožbo zahtevati realizacijo zavez iz pogodbe. V kolikor pride do zahtevka za vračilo sredstev pa morajo občine vložiti odškodninsko tožbo proti občini Velika Polana,” navajajo pri Uradu župana na lendavski Občini.

Kaj je jabolko spora?

Leta 2016 je 6 občin UE Lendava, razen občine Velika Polana podpisalo Pogodbo o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode izgrajene v projektu »oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«. Občina Velika Polana je ne-podpis lastniške pogodbe utemeljevala s tem, da po njihovem mnenju predmetna pogodba ni v skladu z predhodno danimi zavezami, ki so bile v fazi pridobivanja nepovratnih sredstev dane s strani občin oziroma, da bo pogodbo podpisala, če bodo ostale občine dale pisno izjavo, da prevzemajo vso odgovornost glede vračila sofinancerskih sredstev, če se bo izkazalo, da bo le ta potrebno vračati zaradi določil Pogodbe o opredelitvi lastništva.

V pogodbi je delitev lastništva opredeljena tako, da so občine 100 % lastnice vseh primarnih in sekundarnih vodov na območju svojih občin, transportni vodi in objekti skupnega pomena (vodohrani…), ki služijo za oskrbo več občin, pa se delijo med občine na podlagi projektirane porabe tako, da so posamezne občine solastnice tiste infrastrukture, ki jo dejansko uporabljajo za svojo oskrbo. Problematiko ne podpisa Pogodbe o opredelitvi lastništva s strani občine Velika Polana ter posledično njeno veljavnost in uporabo, je Svet družbenic JP Eko-park d.o.o. v letih 2016 in 2017 obravnaval na vseh svojih sejah.

Na EKO-PARK-u se je oglasila celo inšpekcija

“Konec leta 2017 in Februarja letos je Eko-park d.o.o. imel kontrolo s strani ZIRS, med katero je inšpektorica podjetju jasno in nedvoumno dala vedeti, da ne glede na to, da nimamo podpisanih pogodb o najemu in upravljanju ter praktično nimamo dostopa do vodovodnih sistemov v teh dveh občinah, v celoti materialno in kazensko odgovarjamo za vsa morebitna neskladja vezano na kvaliteto pitne vode in za zdravje občanov, saj bi naj Eko-park d.o.o. na podlagi veljavnih občinskih odlokov bil upravljavec gospodarske javne infrastrukture. Stališče Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS) je, da mora podjetje v tem primeru ukrepati proti občinam na način, da zadevo prijavi vsem pristojnim inštitucijam (MOP, ZIRS, MGRT, Policiji …), sicer prevzame vso odgovornost za zdravstveno ustreznost pitne vode,” je zapisal Jožef Gerenčer, direktor podjetja EKO-PARK Lendava d.o.o.

Skupni upravlajvec je v začetku leta 2018 Občini velika Polana poslal več dopisov, s katerimi so občino pozivali k ureditvi medsebojnih odnosov na področju upravljanja vodovodnega omrežja na območju Občine Velika Polana. Brez predpisanega prenosa vodovodne infrastrukture v upravljanje EKO-PARK-u d.o.o, je slednjemu dejansko onemogočeno opravljanje obveznih storitev javne službe, določene v 22. členu Uredbe o oskrbi s pitno vodo, saj občini nista objekte in naprave javnega vodovoda prenesli v upravljanje izvajalcu javne službe v smislu določbe 19. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo. “Ker do dejanskega prenosa v upravljanje dela vodovodne infrastrukture sistema A v občini Velika Polana, skupnemu upravljavcu ni prišlo, Eko-park d.o.o. ne more prevzeti pravnih posledic takega stanja, niti odgovornosti za posledice za zdravje uporabnikov, ki lahko nastanejo zaradi identificiranih tveganj za zdravje uporabnikov pitne vode, ki izvirajo iz zatečenega stanja,” je še zapisal Gerenčer.