Sveže

Današnje zasedanje občinskega sveta: Svetnik Ivan Koncut bo zahteval umik točke dnevnega reda

Danes ob 14.00 uri se bo (najverjetneje) še zadnjič sestal občinski svet Občine Lendava v trenutni sestavi. Obravnavali bodo 12. točk dnevnega reda, v 4. točki pa bo govora o idejnem projektu za preureditev bivše blagovnice v Lendavi. Ivan Koncut bo zahteval umik omenjene točke, saj ta meni, da je točka zelo obširna (ima kar nekaj podtočk), premalo transparentna in nedorečena, predvsem pa zahteva od predlagatelja veliko več pojasnil.
Občinski svetnik Ivan Koncut je v zakonsko določenem roku na lendavsko Občino posredoval predlog umika četrte točke iz dnevnega reda današnjega zasedanja občinskega sveta Občine Lendava, ki je na sporedu ob 14.00 uri. Med drugim smo predlog za umik in njegovo pojasnilo prejeli tudi na naš elektronski poštni naslov. V četrti točki bo namreč govora o “Kulturnem in izobraževalnem središču Lendava,” ki bo svoje prostore dobil v prostorih nekdanje blagovnice.

Koncut je namreč mnenja, da je točka zelo obširna (ima kar nekaj podtočk), premalo transparentna in  nedorečena, predvsem pa zahteva od predlagatelja veliko več pojasnil. “Ker gre za velik poseg v samo mestno jedro in visok znesek investicije smatram, da je za tako obsežen projekt potrebno več časa in širša razprava zato predlagam, da se s to vsebino ukvarja novi občinski svet in novi župan,” je zapisal. Koncuta je med drugim zmotilo prav dejstvo, da je točka o idejni ureditvi na potrditev bila podana na (najverjetneje) zadnjo sejo občinskega sveta v trenutni sestavi.

Pojasnilo Koncuta objavljamo v celoti:

“Za občinsko sejo, ki je sklicana za 7. november 2018, predlagam spremembo dnevnega reda (35. člen Poslovnika občinskega sveta občine Lendava) in sicer umik 4. (četrte) točke, ki se glasi:

Kulturno in izobraževalno središče Lendava – idejni projekt za preureditev bivše blagovnice v Lendavi.

Smatram, da obravnava te točke na zadnji seji občinskega sveta ni primerna in da je potrebno to točko dnevnega reda prepustiti v odločanje novemu občinskemu svetu, takoj po volitvah.

Obrazložitev predloga:

– Pri predlogu sklepa je v prvi točki navedeno, da idejni projekt potrdi občinski svet

– V drugi točki predloga sklepa je navedeno, da končno rešitev potrdi gradbeni odbor. Gradbeni odbor je sestavil župan Anton Balažek. S tem, da končno rešitev potrdi gradbeni odbor, se ne morem strinjati. O tem naj odloča občinski svet v novi sestavi.

– V tretji točki predloga sklepa je navedeno, da je potrebno dodatna sredstva pridobiti s prijavami na razpise. Ne ve se, koliko sredstev se bo preko razpisov pridobilo. Zato se s tem ne morem strinjati.

– V četrti točki predloga sklepa je zapisano, da se pristopi k izdelavi investicijskega programa in sicer:
– koncept in stroškovnik izvajanja knjižnične dejavnosti na tej lokaciji
– koncept in stroškovnik izvajanja izobraževalnih in sorodnih dejavnosti na tej lokaciji
– koncept in stroški upravljanja s celotnim objektom

– Ker se ne ve, kdo bo izdelal investicijski program in kakšna bo njegova vsebina (obravnaval naj bi ga občinski svet v novi sestavi), se s tem ne morem strinjati. O tem naj odloča občinski svet v novi sestavi.

– V šesti točki predloga sklepa je zapisano, da naj občinska uprava pripravi predlog dejavnosti, ki se bodo po obnovi (verjetno blagovnice), vzpostavile na lokaciji sedanje knjižnice. Ker sedanja knjižnica nima nobene vzročne povezave z obnovo blagovnice, se s tem, da bi občinska uprava pripravila predlog dejavnosti, ne morem strinjati. To naj opravi občinski svet v novi sestavi.

Pri dodatni obrazložitvi točke dnevnega reda, je v drugem odstavku zapisano, da bo objekt (blagovnica) nudil infrastrukturno podporo Gledališki dvorani. Ker ni navedeno, kakšna podpora naj bi to bila, se s tem ne strinjam. O tem naj odloča občinski svet v novi sestavi.

Pri dodatni obrazložitvi točke dnevnega reda, je v tretjem odstavku zapisano, da so se pojavili posamezni pomisleki glede primernosti moderne fasade. Prav zaradi tega smatram, da je potrebno zadevo prepustiti novemu občinskemu svetu, ki bo skušal najti boljšo rešitev. Recimo, streho dvokapnico, pokrito s strešniki. Po mojem mnenju to spada v staro mestno jedro. O tem naj odloča občinski svet v novi sestavi.

Pri dodatni obrazložitvi točke dnevnega reda, je v petem odstavku zapisano, da je bilo za projektiranje izbrano podjetje Arhitektura d.o.o. Ker imamo v naši občini kar nekaj mladih arhitektov, predlagam, da se jih angažira. Predvsem zato, ker je v šestem odstavku obrazložitve zapisano, da je vprašanje zunanjega izgleda fasadnih elementov, lahko predmet razmisleka arhitektov. Zato smatram, da ta idejni projekt občinski svet ne sme potrditi. O tem naj odloča občinski svet v novi sestavi.

Pri dodatni obrazložitvi točke dnevnega reda, v sedmem odstavku in 2. (drugi) točki, je zapisano, da se občina pripravlja na prijavo za razpis za namenska sredstva. Ker predlagatelj, Projektna pisarna ter Služba za okolje in prostor ne vedo, kakšna bodo ta sredstva, s katerimi bi energetsko sanirali objekt, predlagam, da to nalogo opravi občinski svet v novi sestavi.

Pri dodatni obrazložitvi točke dnevnega reda, v sedmem odstavku in 3. (tretji) točki je zapisano, da bosta finančno konstrukcijo zaprla Projektna pisarna EPK in narodnostna skupnost. Sprašujem kateri organ pri narodnostni skupnosti je vključen in kako bo Projektna pisarna EPK sodelovala pri III. (tretji) fazi? Piše namreč, da bo občina III. fazo zaključila TUDI z lastnimi viri (kateri so drugi viri?) in jih na NEK način povrnila preko projekta kandidature za EPK. Sprašujem, kakšen in kolikšen naj bi bil to NEK način povrnitve sredstev? Smatram, da o tem mora razpravljati občinski svet v novi sestavi.

Ker sem prepričan, da je predlog idejnega projekta za preureditev bivše blagovnice v Lendavi, s strani Projektne pisarne EPK ter Službe za okolje in prostor in predlagan s strani župana Antona Balažeka, pomanjkljiv, predlagam, da se 4. (četrta) točka umakne iz dnevnega reda 23. redne seje občinskega sveta občine Lendava.”