Ostalo

Pitna voda na našem območju v letu 2022: Ta je bila varna za uporabo

V teh dneh je bilo izdano letno poročilo o skladnosti pitne vode, ki predstavlja pregled rezultatov preskušanja parametrov pitne vode v letu 2022, na oskrbovalnem območju Pomurski vodovod – sistem A, razen občine Velika Polana. Ta je pokazal, da smo na omenjenem oskrbovanem območju pili dobro vodo.
Notranji nadzor je v letu 2022 potekal po ustaljenih postopkih na osnovi HACCP načrta, ki vsebuje mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja, kar je določeno na osnovi ocene tveganja. Preskušanje vzorcev v okviru internega nadzora izvaja terenska ekipa vodovodarjev Eko-Parka, v okviru notranjega nadzora pa zunanji izvajalec Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor (NLZOH).

Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, upravljavec Eko-Park, kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci in Odranci zaključuje, da je bila pitna voda na celotnem vodovodnem sistemu varna za uporabo. Notranji nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode pa primernega obsega in učinkovit. V poletnih mesecih prihaja do ogrevanja pitne (najvišja izmerjena temperatura pitne vode v poročanem obdobju je bila 25,3 stopinje Celzija – Kobilje), na kar pa upravljalec ni mogel vplivati.

Pomurski vodovod – sistem A se napaja iz dveh vodnih virov; Gaberje in Turnišče. Skupna zmogljivost obeh vodnih virov je 154 L/sek. Vir pitne vode je podzemna surova voda, ki jo na obeh črpališčih preventivno dezinficirajo. Dokloriranje na vodohranu Črenšovci in nabiri Dobrovnik je potrebno zaradi razvejenosti in dolžine omrežja, kakor tudi zaradi specifičnosti izgradnje omrežja v občinah Črenšovci, Odranci in delno Dobrovnik.

Opravljeno je bilo visoko število preizkušanj

“V letu 2022 je bilo v redni notranji nadzor vključeno 51 vzorčnih mest na vodovodnem sistemu, pipah uporabnikov in vodnem viru. Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode se upoštevajo mikrobiološki in fizikalno-kemijski parametri. Skupno je bilo opravljenih 170 preizkušanj po planu notranjega nadzora in 170 fizikalno-kemijskih preizkušanj. Po posebnem naročilu zaradi preverjanja ukrepov v zvezi z neskladnostjo oz. drugih razlogov so bili odvzeti trije vzorci. Eko-Park je izvedel še 101 lastno preizkušanje v sklopu internega nadzora. Interne terenske meritve fizikalno-kemijskih preiskav smo v letu 2022 izvajali na parametrih temperatura, vonj, okus, barva, elektro prevodnost, pH, prosti preostali klor (PPK) in ORP,” so sporočili iz Eko-Parka.

Dva neskladna vzorca

Dva vzorca odvzeta na območju Gaberje sta bila neskladna s pravilnikom o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformne bakterije. En neskladen vzorec je bil odvzet na internem omrežju uporabnika v naselju Kapca. Ugotovljeno je bilo, da ima uporabnik vgrajene filtrirne vložke, ki pa niso bili ustrezno vzdrževani. Vzroka za drugo neskladnost v naselju Strehovci, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, niso našli. Po ponovnem vzorčenju je vzorec bil skladen s pravilnikom o pitni vodi. “Možen vzrok neskladnosti je hišno vodovodno omrežje oz. nepretočni deli hišnega omrežja, kjer se ob povišani temperaturi pitne vode lahko razvijejo mikroorganizmi,” so zapisali.

Vodni vir Gaberje

“Koncentracije stranskih produktov dezinfekcije v pitni vodi v letu 2022 ocenjujemo kot nizke. Izmerjena vrednost trdote vode v opazovanem obdobju je bila 7,4 odH, kar pomeni, da je voda mehkega tipa. Amonij in nitrit se zaznavata pod mejo določljivosti metode, kar skupaj z mikrobiološko ustreznostjo virov pitne vode dokazuje odsotnost fekalnega onesnaženja. Relevantnih onesnaževal organskega izvora ne ugotavljamo. Neskladnosti preizkušanj na pesticide in ostanke relevantnih pesticidov ter njihovih razgradnih produktov, nekaterih halogeniranih lahkohlapnih ogljikovodikov in nitratov, pri uporabnikih in vodnem viru niso bile ugotovljene. Trenutno kemijsko stanje vode ocenjeno kot dobro,” so zapisali.

Vodni vir Turnišče

“Tudi na vodnem viru Turnišče in OO Turnišče so vsi vzorci bili skladni s pravilnikom o pitni vodi. Pri terenskih meritvah je ugotovljena neskladnost parametra pH. Rezultat meritve pH so na spodnji meji, ki je povzeta po pravilniku o pitni vodi. Vodni vir sicer izkazuje obremenjenost z nitrati, ki jih povezujemo s kmetijsko dejavnostjo v bližini vodnega vira, vendar vsebnosti ne prekoračujejo mejne vrednosti. Dolgoročni trend vsebnosti nitratov na vodnem viru nakazuje izboljšanje stanja, vendar se v zadnjih petih letih vsebnost nitratov ustalila. Na širšem območju je vodonosnik ogrožen predvsem iz razpršenih virov onesnaženja, to je poselitve in poljedelstva. Relevantnih onesnaževal organskega izvora ne ugotavljamo. Amonij in nitrit se zaznavata pod mejo določljivosti metode, kar skupaj z mikrobiološko ustreznostjo virov pitne vode dokazuje zanemarljiv vpliv morebitnega fekalnega onesnaženja. Fekalnega onesnaženja v letu 2022 nismo zaznali. Glede na nihanje koncentracije metabolita metolaklora-Metolaklor ESA je poostriti nadzor nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev na vodovarstvenem območju in v njegovi neposredni bližini. Voda je rahlo trda, izmerjena vrednost v opazovanem obdobju je bila 9,2 odH. Voda je rahlo korozivna,” so še zapisali.

Voda se na območju Črenšovcev še kar segreva

V oskrbovalnem območju se pojavljajo največje težave glede poletnega ogrevanja pitne vode, kar je nadalje povezano z dodatno dezinfekcijo in posledično spremenjenim okusom. Ogrevanje vode je povezano s specifičnostjo gradnje omrežja, ki je v lastništvu posamezne občine. Povišane temperature tal in dimenzije omrežja, ki zaradi zahtev sočasnega reševanja požarne varnosti zvišujejo zadrževalni čas, otežujejo zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, predvsem zaradi neželenih mikrobioloških procesov. Z dodatno dezinfekcijo na vodohramu Črenšovci in ob izpuščanju vode na hidrantih, nadzorujejo mikrobiološko aktivnost tudi v poletnem času. “Z ukrepom izpuščanja pitne vode na hidrantih, se ne da učinkovito zoperstaviti problemu ogrevanja pitne vode v omrežju,” so pojasnili pri Eko-Parku.