Ostalo

Obnova javne razsvetljave v Dolnjem Lakošu in v Gregorčičevi ulici ter novogradnja v delu Čentibe in v Gaberju

Občina Lendava se bo že zelo kmalu preko javnega naročila, ki je že zaključeno, lotila obnove in novogradnje javne razsvetljave. Obnove javne razsvetljave bodo deležni v Dolnjem Lakošu ter v Gregorčičevi ulici v Lendavi, novogradnja pa se bo odvila v Čentibi, natančneje v Notranji ulici in v Gaberju. Vse obstoječe svetilke bodo zamenjane z varčnimi in sodobnimi LED svetilkami.
V Dolnjem Lakošu bo obnove javne razsvetljave deležen hodnik za pešce in kolesarje (pločnik) od bencinskega servisa Petrol do Horserja. Gre za 1,7 kilometra dolgo traso, v obnovo pa bo vključenih tudi nekaj krajših stranskih ulic. Nizkonapetostno omrežje, ki je v lasti Elektra Maribor, je izvedeno s samonosilnimi kabli na betonskih drogovih. V stranskih ulicah so ponekod še leseni drogovi, ki bodo pred montažo sanirani oziroma zamenjani z betonskimi, sedanje neustrezne svetilke pa so montirane na vsak drugi drog. Na novo bo urejeno prižigališče, nove svetilke pa bodo nameščene na vsak drog. Skupno je za menjavo predvidenih 44 svetilk ob regionalni cesti in 27 svetilk v stranskih ulicah.

V Gregorčičevi ulici bodo nove svetilke namestili na mesta, kamor so trenutno nameščene stare svetilke. Tudi v tem primeru gre za nizkonapetostno omrežje, drogovi pa so betonske izvedbe. Na koncu linije se sicer nahajajo še štirje leseni drogovi, a bodo ti prav tako zamenjani z betonskimi. Sedanje energetsko potratne in svetlobno neustrezne svetilke so montirane približno na vsak drugi drog. Gregorčičeva ulica bo tako dobila 19 novih varčnih LED sijalk.

Novogradnja javne razsvetljave v Čentibi in v Gaberju

Že pred časom je bil izdelan načrt novogradnje javne razsvetljave od križišča z regionalno cesto pri lendavskem pokopališču, po Notranji ulici do križišča v Čentibi in naprej znova do regionalne ceste. V preteklosti je bil tukaj zgrajen tudi pločnik, med gradnjo katerega je bila položena cev za uvlečenje električnega vodnika, narejeni pa so bili tudi temelji za svetilke. Predmet novogradnje so vsa montažna dela za javno razsvetljavo do funkcionalnosti na delu, kjer je zgrajen pločnik (od križišča pri lendavskem pokopališču do pokopališča v Čentibi). Postaviti bo potrebno 13 drogov, na katerega bo nameščena povsem nova razsvetljava, obstoječa javna razsvetljava pa bo demontirana.

Pred kratkim je bil izdelan načrt novogradnje javne razsvetljave v naseljih Gornji Lakoš in Gaberje. Pretežni del javne razsvetljave je bil v preteklosti sicer fazno že zgrajen. Cilj posega je dokončanje tega projekta z izgradnjo še manjkajočega dela do pokopališča v Gaberju. Izvesti je potrebno gradbena dela (rezanje asfalta, izkopi, temelji), montažo drogov in svetilk in prevezavo zgrajenega dela tako, da se ukinejo v projektu predvidena stara odjemna mesta. Postaviti bo potrebno 8 drogov s svetilkami v natrij tehnologiji, drogovi in svetilke pa bodo enake že zgrajeni liniji.