Ostalo

Občinski svetniki v Črenšovcih so se sestali na 5. redni seji

Občinski svet Občine Črenšovci, se je minuli torek sestal na 5. redni seji. Obravnaval in sprejel je Zaključni račun proračuna občine za leto 2018 in se seznanil s poročilom nadzornega odbora o pregledu poslovanja v lanskem letu.
Občinski svet je sprejel letni program športa za leto 2019, ki bo osnova za sofinanciranje izvajalcem športnih programov na območju naše občine. Občina želi zagotavljati finančne spodbude za gradnjo stanovanjskih hiš in poslovnih objektov in pritegniti investitorje, zato je občinski svet sprejel pravilnike o subvencioniranju komunalnega prispevka investitorjem v občini in o denarni pomoči pri odstranitvi starih stanovanjskih hiš. Na seji je bil sprejet tudi odlok o pokopališkem redu in odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske javne službe – 24 urna dežurna pogrebna služba.

Svetniki in svetnice so obravnavali in sprejeli tudi elaborate o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenje odpadnih voda in zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini. Seznanili so se tudi s poročilom o variantnih rešitvah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini, iz katerega izhaja, da je investicijsko najbolj ugodna varianta s sanacijo obeh čistilnih naprav v občini. Sprejet je bil predlog, da se počaka na izid uvrstitve za evropska sredstva, v tem času pa se pripravi potrebna dokumentacija za izvedbo prve faze sanacije čistilne naprave na Srednji Bistrici.