Ostalo

Občinski svetniki bodo znova opravili korespondenčno sejo

Na podlagi 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava bodo občinski svetniki občine Lendava znova opravili korespondenčno sejo. Poglejmo, o čem bodo na seji, ki poteka preko spleta (preko elektronske pošte) odločali.

Poleg sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrtom ravnanja s premičnim premoženjem občine v letu 2016, bodo občinski svetniki primorani potrditi ali zavrniti sklep o imenovanju članov sveta javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava in zavrniti ali sprejeti predlog optimiranja delovnega časa Vrtca Lendava v poletnih počitnicah 2016, ki pa sicer že trajajo.

Občina kupuje in prodaja zemljišča ter nepremičnine

Občinski svet bo tokrat, v že drugi spremembi, sprejemal predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava v letu 2016. Občina Lendava je k že obstoječemu načrtu tokrat na novo dodala točke iz katerih je razvidno da kupuje skupno tri stavbna zemljišča (steklarstvo in sosednji objekti, javno cesto v ulici Vladimirja Nazorja v Lendavi in zemljišče pri “Treh izvirih”), eno gozdno zemljišče (Zemljišče pri stolpu Vinarium – Zolti) eno kmetijsko zemljišče (Zemljišče pri stolpu Vinarium – De Vuyst) in eno stanovanje. Skupno bi za to porabili slabih 51 tisočakov.

Občina med drugim prodaja kmetijsko zemljišče v Pincah, katerega kupec je že lastnik sosednjega zemljišča in kmetijsko zemljišče v Lakošu, katerega kupec KG Lendava je sedaj zakupnik. Poleg tega občina prodaja še garaže v ulici Heroja Mohorja v Lendavi. Kot zadnjo zadevo občina prodaja stanovanjsko hišo v ulici Svetega Štefana 1. Za vse našteto bi, v kolikor bo uspešna, občina lahko “pokasirala” slabih 83 tisočakov.

Člani sveta javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava

Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni centerLendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ svet zavoda sestavlja 9 članov, med njimi so 4 člani imenovani kot predstavniki ustanovitelja. Mandat traja 4 leta.

Na podlagi poziva za zbiranje predlogov kandidatov, ki je bil odprt do 30.5.2016 je Komisija za mandatna vprašanja prejela le 3 predloge kandidatov, zato je v skladu z določilom 9. alineje 2. odstavka 31. člena Statuta Občine Lendava župan občine Komisiji za mandatna vprašanja posredoval dodatne predloge za imenovanje članov sveta tega javnega zavoda.

Komisija je na svoji 15. seji dne 24.6.2016 obravnavala vse prejete predloge kandidatov in med 7 predlogi kandidatov sprejela sklep o predlogu imenovanja kandidatov kot izhaja iz tega predloga sklepa.

Zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da za člane sveta JZ Knjižnica – Kulturni center Lendava kot predstavnike ustanoviteljice – Občine Lendava imenuje naslednje kandidate:

1. Aleksander Marič, Petišovci
2. Spomenka Juretič, Lendava
3. Đanino Kutnjak, Lendava (predlagatelj župan občine)
4. Majda Petek, Lendava

Optimiranje delovnega časa Vrtca Lendava v poletnih počitnicah 2016

Ob sprejemu Sklepa o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendavi Óvoda, sprejetega na 43. seji dne 08.01.2014 je občinski svet v 4. točki določil, da mora vrtec občinskemu svetu predlagati optimiranje delovnega časa za čas poletnih počitnic. Zato je Vrtec Lendava na občinski svet dne 16.06.2015 naslovil vlogo, v kateri je podal predlog optimiranja delovnega časa v poletnih počitnicah 2016.

Ob tem Vrtec predlaga, da bo njegov delovni čas v času šolskih poletnih počitnicah 2016 naslednji:

– DE Genterovci, DE Dolga vas in DE Gaberje ne poslujejo.
– Enota Hotiza posluje do 15. julija 2016.
– DE II Lendava posluje v mesecu juliju. V mesecu avgustu enota posluje do začetka vzdrževalnih del in generalnega čiščenja v tej enoti.
– DE I Lendava v mesecu juliju ne posluje, v mesecu avgustu posluje v času vzdrževalnih del in
generalnega čiščenja v DE II Lendava