Ostalo

Občinski svetnik Ivan Koncut želi, da se z njegovimi vprašanji seznanijo vsi občani

Na minuli seji občinskega sveta je občinski svetnik Ivan Koncut postavil (kar)nekaj vprašanj, v zvezi s proračunom za letošnje leto. Sam je mnenja, kot nam je včeraj povedal, da je proračun zelo volilno naravnan in da želi, da njegova vprašanja objavimo na našem spletnem portalu, saj želi z vprašanji seznaniti vse občane.
“Kocutova vprašanja na občinski seji pri obravnavi proračuna za leto 2018:

Nedavčni prihodki – 6. alinea, stran 5

Ali so bili prihodki stolpa (600.000 €)  ustvarjeni v dveh letih?

– 741 – Prejeta sredstva iz DP, 2.049,274 €, stran 7.

Ali je možno, da bodo ta sredstva vsaj 90% realizirana?

50/500 – Domače zadolževanje 1.130,030 €.

Zaradi katere planirane investicije se bomo zadolžili?

Proračunske postavke:

– PP040001 – obveščanje domače in tuje javnosti, 43.200 €.

2016 je bilo 21.000 €, 2017 pa 33.400 €. Zakaj sedaj naenkrat tako velika postavka?

– PP 004015 – Energetska sanacija javnih stavb, 150.000 €, stran 15.

Katere javne stavbe bodo energetsko sanirane?

– PP 110007 – Ureditev infrastrukture za lokalne tržnice, 2.000 €, stran 17.

Katere lokalne tržnice se bodo za ta denar urejale?

– PP 130010 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, 630.030 €, stran 18.

Katere občinske ceste bodo vzdrževane v letu 2018?

– PP 130009 – izgradnja cestne razsvetljave, 50.000 €.

– PP 130028 – obnova cestne razsvetljave, 50.000 €, stran 19.

Kaj bomo izgradili in kaj obnovili?

– PP 130042 – Projekt informatizacije občine, 70.000 €, stran 19.

Po katerih delih občine se bo informatiziralo?

– PP 140021 – Razgledni stolp v Lendavskih goricah, 600.000 €, stran 20.

Zakaj je stolp financiran iz proračuna?

– PP 140023 – Dejavnost zavoda za turizem in razvoj, 130.000 €, stran 20.

Zakaj tako velika postavka? Ker Zavod ne zna organizirati prireditve in plačuje kazni? Prosim, da se odšteje 21000 € kazni od 130.000 €. 

– PP 140025 – Projekt IronCurtainCycling, 262.622 €, stran 20.

Kaj se bo delalo poleg Kolesarskega centra in kakšen Glampling bo izgrajen?

– PP 140026 – Projekt Termalno jezero, 30.000 €, stran 20.

Kje so načrti tega projekta in kaj naj bi ta projekt pomenil? Bo zraven tudi hotel in apartmajsko naselje?

– PP 160014 – Stanovanjska gradnja, 140.000 €, stran 21.

Kaj in kje se bo gradilo?

– PP 160007 – Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi, 50.000 €, stran 22.

Ali imamo v občini še kakšne objekte, ki bi bili potrebni legalizacije?

– PP 160008 – Nakup zemljišč za druge potrebe, 30.000 €, stran 22.

Za katere druge potrebe bomo kupili zemljišča?

– PP 180024 – Obnova gradu v Lendavi, 45.000 €, stran23.

Kaj se bo na gradu obnavljalo?

– PP 180047 – Oživitev starega mestnega jedra, 450.000 €, stran 23.

Kaj so v tej postavki poslovne zgradbe? Spada med nje tudi nakup Krone?

– PP 180007 – Dejavnost gledališč, 250.000 €, stran 23.

Kaj v tej postavki pomeni gledališka dejavnost?

– PP 180050 – Mednarodni kulturni center, 1.200.000,00 €, stran 24.

Kaj nam bo center prinesel?

Kaj bo v njem?

Ali bo deloval s pomočjo občinskega proračuna?

Kdo ga bo vzdrževal?

– PP 180052 – Kandidatura za EPK, 100.000 €, stran 24.

Ali se gospodu Čanderju in njegovi ženi plačuje iz te postavke?

– PP 180002 – Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov, 89.000 €, stran 24.

Zakaj in od kdaj je Kolesarski center Čentiba športni center? V njem je nekaj čisto drugega. Zakaj se dajejo sem sredstva?

– PP 180011 – Ureditev športne infrastrukture, 40.000 €, stran 25.

Katero športno infrastrukturo bomo urejali iz te postavke?

 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje o porabi sredstev KS. Ni jasno kako lahko iz 5.300 €, ki ga je KS dobila v letu 2017, ostane 9.000 € neporabljenih sredstev. To se nanaša na večino KS – ov.

Na nobeno od teh vprašanj župan na občinski seji ni odgovoril. Rekel je, da bo to storil pozneje.

Prepričan sem, da je proračun za leto 2018 prenapihnjen in ni uresničljiv. Daje tudi vtis, da je predvolilno naravnan. Seveda si to lahko vsak tolmači po svoje.

Ivan Koncut, občinski svetnik, zaKoncuta.si”