Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Občinski svet včeraj delno spremenil odloke treh zavodov, Halasz za povečan obseg dela ne bo prejel izplačila

Občina Lendava je s strani Ministrstva za javno upravo dne 26.2.2021 prejela opozorilo in predlog ukrepa, da se na prvi naslednji redni seji občinskega sveta občinskemu svetu predlaga, da uskladi odlok javnega zavoda Knjižnica-kulturni center (KKC) Lendava. Prav odlok je v minulih mesecih med omenjenim zavodom in Občino skopal izjemno globok prepad ter sprl skorajda vse deležnike. Poleg tega odloka, je občina delno popravila še dva.
Občina Lendava je včeraj popravila odloke treh javnih zavodov, to so Knjižnica-kulturni center (KKC) Lendava, Zavod za turizem in razvoj (ZTR) ter Galerija Muzej Lendava (GML). Vsi odloki so bili sprejeti v prejšnjih mandatih in so vsebovali neskladnosti, katere so občinski svetniki včeraj odpravili. A brez napetosti ni šlo. Skorajda 45 minut je bilo najprej porabljenih za precej ostro razpravo, pri kateri ni zmanjkalo kritik in obtožb, razprava pa se je, pričakovano, najbolj razvnela pri temi o javnem zavodu KKC, kjer je problematika še najbolj pereča.

Občina je tako sledila predlogu ministrstva, ki v svoji obrazložitvi navaja, da imenovanje oziroma razrešitev predstavnikov na strani ustanovitelja lahko na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi izvaja izključno občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine ter soustanovitelj, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) in ne župan ter PMSNS. Enaka, neskladna določila v odlokih so bila sicer uporabljena tudi v preteklosti, po čigar določilih so bila izvedena tudi vsa imenovanja v prejšnjih mandatih.

Kar se tiče odloka o ustanovitvi javnega zavoda GML, je Občina poleg vsega, zaradi jasne razmejitve funkcij sveta zavoda in župana občine spremenila tudi določilo tretjega odstavka 16. člena odloka in s tem svetu zavoda pri izvolitvi predsednika in namestnika sveta dala povsem samostojno vlogo. Po veljavnosti sprememb odloka bo odlok v delu imenovanja in razrešitve članov sveta usklajen z določilom 29. člena Zakona o lokalni samoupravi. Prav tako pri imenovanju predsednika in namestnika sveta zavoda ne bo več povezanosti župana in članov sveta, torej župan svetu zavoda več ne bo podal predloga imenovanja predsednika in namestnika sveta zavoda.

Dr. Albert Halasz

Dr. Halasz za povečan obseg dela, gre za okrog 200 evrov, ne bo prejel izplačila

Svet zavoda KKC Lendava je ustanoviteljici posredoval vlogo za izplačilo dela plače direktorju zavoda iz naslova delovne uspešnosti, o čemer je odločal na svoji 20. seji dne 26.11.2020, za ustanoviteljico (Občino Lendava) nesklepčni seji. Kot so sporočili iz Glavne ulice 20, so ob prejemu vloge za pridobitev soglasja k izplačilu dela plače za povečan obseg dela direktorja dr. Alberta Halasza ugotovili, da “vloga ne vsebuje podrobne obrazložitve opravljenega dela direktorja v povečanem obsegu, niti dosežene racionalizacije s tem delom. Prav tako v vlogi ni naveden vir sredstev za ta namen, zato je svet zavoda zaprosila za dopolnitev. Dne 8.1.2021 je svet zavoda vlogo dopolnil, vendar še vedno ni podal vira sredstev za izplačilo dela plače direktorju za povečan obseg dela. Zato je ustanoviteljica svet zavoda še tretjič zaprosila za dopolnitev vloge, kar je svet zavoda dne 23.3.2021 tudi storil, vendar še vedno ustanoviteljici ni podal obrazložitve vira sredstev za ta namen.

Kljub temu, da svet zavoda ustanoviteljici navaja, da gre za zakonsko izplačilo dela plače za povečan obseg dela direktorja zavoda, ustanoviteljica meni, da je tudi v tem primeru potreben upravičen razlog povečanega obsega dela, s katerim se doseže večji učinek in racionalizacija poslovanja, kar za leto 2020 zaradi trajanja epidemije in daljšega časovnega obdobja neobratovanja zavoda ustanoviteljica težko priznava. Prav tako mora biti določen vir sredstev in to ne glede na to, ali se delovna uspešnost izplačuje v zakonskem okviru oziroma nad njim.

Ustanoviteljica je v medsebojni korespondenci z zavodom tudi navajala napake v postopku, saj je po veljavni zakonodaji v primeru opravljanja dela v povečanem obsegu potreben dogovor med javnim uslužbencem in predstojnikom, v tem primeru med direktorjem zavoda in med svetom zavoda, kot organom, ki je direktorja imenoval. V tem dogovoru bi bilo potrebno opredeliti pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (22.e. člen ZSPJS). V tem primeru pa ustanoviteljici ni znan dogovor med direktorjem in delodajalcem, seznanjena je samo z sklepom sveta zavoda, ki je odločal o višini dodatka in še to skoraj na koncu obdobja, ki bi naj zajemal povečan obseg dela,” so sporočili iz Občine Lendava.

Od 19 prisotnih svetnikov je glasovalo 11 občinskih svetnikov. 5 jih je bilo ZA, 6 PROTI.