Iz občinskega sveta Občine LendavaSveže

Občinski svet Občine Lendava potrdil zvišanje ekonomske cene storitve izvajanja socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu

Občinski svet občine Lendava je na svoji 16. seji dne 16.12.2020 obravnaval ceno socialne varstvene storitve Pomoč družini na domu in ob tem sprejel sklep, s katerim je od 1. 1. 2021 določil novo ekonomsko ceno storitve. Ker so se stroški, zaradi nabave zaščitnih sredstev za omenjeno storitev povišali, je občinski svet na minuli 17. redni seji 14.4.2021 sledil predlogu Centera za socialno delo Pomurje, Oddelku za upravne in skupne zadeve ter potrdil malenkostno zvišanje cene.
Trenutni izvajalec storitve pomoč družini na domu, Center za socialno delo Pomurje, je dne 1. 12. 2020 v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na občino podal Vlogo za soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu od 1. 1. 2021 dalje. V skladu s 3. členom omenjenega pravilnika vključuje cena naslednje elemente: stroške dela, stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške investicijskega vzdrževanja in stroške financerja. Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, vsaj v višini 50 odstotkov subvencije k ceni storitve.

Stara ekonomska cena storitve:

  • od ponedeljka do sobote 18,00 EUR na efektivno uro in
  • za nedelje in praznike 19,40 EUR na efektivno uro
  • Občinski svet je hkrati določil tudi subvencijo k ceni za uporabnika in sicer v višini 60 % za opravljanje storitve.

Zaradi rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021, izvajalec službe ugotavlja, da veljavna cena ne zadošča za pokritje stroškov izvajanja storitve pomoč družini na domu, saj so se povečali stroški nabave zaščitnih sredstev, kakor tudi stroški dela. Zato je izvajalec storitve Občini Lendava dne 24.3.2021 posredoval vlogo, s katero predlaga uskladitev cene storitve in sicer:

Nova potrjena ekonomska cena storitve:

  • od ponedeljka do sobote 18,65 EUR na efektivno uro in
  • za nedelje in praznike 20,10 EUR na efektivno uro
  • Subvencija k ceni v višini 60 % ostaja nespremenjena

Glede na to, da ostaja višina subvencije ista kot do sedaj ter ob upoštevanju istega števila uporabnikov, bo proračun občine dodatno obremenjen za odstotek dviga cen, zato bo v primeru izkazane potrebe potrebno sredstva za ta namen zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev. Z izvajanjem te storitve se omogoča starejšim občanom, da čim dlje živijo v domačem okolju. Navedeno pomeni, da se med drugim ne povečujejo stroški občine za plačevanje institucionalnega varstva starejših občanov v socialnih zavodih.