Ostalo

Občina Lendava za investicije v izobraževanje v letu 2022 namenila nekaj več kot milijon in pol evrov

Kot je moč razbrati iz zaključnega računa Občine Lendava za leto 2022, je ta v minulem letu za investicije v izobraževanje namenila nekaj več kot milijon in pol evrov. Gre za investicije v šole ter vrtce na območju Občine Lendava. Investicije s področja izobraževanja so sicer bile realizirane v višini 44 odstotkov.
Za namen obnove vrtcev in sicer sanacijo notranjosti vrtca na Hotizi in izvedbo panelne ograje v enoti vrtca v Genterovcih so bila realizirana sredstva v višini 38.845 evrov ter za pripravo projektne dokumentacije za obnovo objektov vrtca v Genterovcih in Čentibi ter dozidavo vrtca v Gaberju sredstva v višini 56.852 evrov. Na podlagi navedenega je bila pripravljena zgolj projektna dokumentacija za obnovo objektov v Genterovcih in Čentibi za potrebe vrtca ter dozidavo vrtca v Gaberju, kar pomeni, da se k realizaciji zadanih investicij v letu 2022 še ni pristopilo, zato je tudi realizacija v primerjavi s planom bila zgolj 13 odstotna.

Občina Lendava je sofinancirala nabavo in prenovo opreme javnemu zavodu Vrtec Lendava in sicer stroj za pralnico ter komunikacijsko napravo, peskovnik s sečnikom, opremo za igralnico, opremo in pripomočke za dopolnitev igralnih kotičkov, dva večja računalniška ekrana in dva tiskalnika v skupni višini 14.997 evrov, kar je predstavljalo skoraj 100 % realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi.

Sofinanciranje nabave opreme in prenove objektov v osnovnem šolstvu vključuje investicijske transferje javnim zavodom na področju šolstva (DOŠ I Lendava, DOŠ II Lendava in DOŠ Genterovci) za izvedbo vzdrževalnih del in nabavo opreme. Javni zavodi so za investicije v letu 2022 prejeli sredstva v skupni višini 71.145 € (oziroma 59 %), v okviru katerih so izvedli naslednja vzdrževalna dela ter nabavili opremo:

  • DOŠ I Lendava (sofinanciranje nakupa šolskega kombija, sanacija električne razsvetljave v telovadnici, nakup tabel in obnova učilnice),
  • DOŠ II Lendava (sofinanciranje nakupa šolskega kombija, sanacija sten v gibalnici, postavitev delavnice s temelji ter nakup pohištva za učilnico, pisarno ter hodnik) in
  • DOŠ Genterovci (sofinanciranje nakupa šolskega kombija, zamenjava svetilk v telovadnici, nakup šolskega pohištva za dve učilnici, letni servis prezračevalne naprave, nakup dveh pisarniških stolov, nakup mreže za gole na zunanjem igrišču ter pleskanje srednje etaže, kuhinje in jedilnice).

Občina je v letu 2021 prejela sredstva PMSNS za izgradnjo telovadnice v POŠ Gaberje in nabavo opreme, zato pristopila k projektu kot investitor, PMSNS pa kot  sofinancer, kar je ustrezno urejeno s pogodbo. Predvidena je izgradnja telovadnice ob POŠ Gaberje velikosti, ki je primerna oziroma odgovarja zahtevanim in standardom za šolo in hkrati za prireditve v naselju. V februarju 2022 je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter vložen zahtevek za gradbeno dovoljenje na upravni enoti. Občina Lendava je v letu 2022 izpeljala javno naročilo za izbor izvajalca, pri čemer pa ni bila uspešna, saj so prejete ponudbe za izvedbo del presegale razpoložljiva sredstva za ta namen. Občina je že ponovno objavila javno naročilo za izbiro izvajalca in na podlagi zadnjih informacij na trgu gradbenih storitev pričakuje uspešno izvedbo projekta.

V letu 2021 je Občina Lendava uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicije “Izgradnja prizidka k DOŠ I Lendava.” Občina je pogodbo o sofinanciranju s strani ministrstva prejela v zadnji četrtini leta 2021, zato se je tudi izgradnja pričela konec leta 2021. V letu 2022 je občina zaključila gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta izgradnje prizidka k DOŠ I Lendava, zaradi česar je znašala realizacije postavke 98 %, prav tako pa so bila sproti črpana sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Uporabno dovoljenje za izgrajen prizidek je Občina že prejela, sledi oddaja končnega poročila Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport glede izpeljanega projekta ter črpanja preostanka sredstev v višini 31.888 evrov s strani ministrstva, ki v letu 2022 niso bila nakazana.

V okviru postavke za ureditev prostorov za Glasbeno šolo so bila planirana sredstva v višini 310.000 evrov za pričetek izvedbe investicije, vendar v letu 2022 ni prišlo do realizacije. V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor projektanta za Novelacijo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava dokumentacije za izvedbo gradnje za objekt Glasbena šola v Lendavi. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila izdelana in predana decembra 2022. Za sosednji objekt, za katerega je izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, nakar sledi prijava na predvideni razpis oblikovanega razvojnega programa, ki je nastal na podlagi sporazuma med Vlado RS in Vlado Madžarske za obdobje 2022–2026.

Objekt za širitev Glasbene šole Lendava