Sveže

Občina Lendava subvencionira nakup malih komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2016 in sklepa 10. redne seje občinskega sveta, je Občina Lendava objavila javni poziv za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lendava v obdobju 2015/2016.

Predmet tokratnega javnega poziva je subvencioniranje posameznih malih komunalnih čistilnih naprav, kjer so investitorji fizične ali pravne osebe, subvencioniranje dela stroškov vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih ekvivalentov (mala komunalna čistilna naprava), kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in so investitorji fizične ali pravne osebe in zbiranje pobud preko krajevnih skupnosti, kjer upravičenci na podlagi kriterija tehnične izvedljivosti in kriterija ekonomske upravičenosti, ki se utemelji na podlagi primerjave z izgradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav, podajo pobude za izgradnjo skupne male komunalne čistilne naprave.

Subvencij za 75.000 evrov

Občina Lendava za izvedbo poziva zagotavlja proračunska sredstva v skupni višini 75.000 evrov. Višina subvencije za posamezno malo komunalno čistilno napravo je 500 evrov, za posamezno stanovanjsko stavbo. Za posamezni objekt, kjer se izvaja gospodarska dejavnost (npr. turizem, gostinstvo) znaša subvencija 1.000 evrov.

Na poziv se lahko prijavi fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe in ima stalno prebivališče v občini Lendava oz. registrirano dejavnost na lokaciji investicije.

Do subvencije iz tega poziva so upravičeni prosilci, ki so vgradili malo komunalno čistilno napravo od leta 2015 dalje. Za dokončanje investicije se šteje datum prevzema s strani izvajalca gospodarske javne službe in vpisom v evidenco izvajalca javne službe. Stavbe, za katere se pridobiva subvencija za izgradnjo male komunalne čistilne naprave, morajo imeti dokazilo, da je za objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov.

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev oziroma vključno 20. decembra 2016. V kolikor bodo sredstva javnega poziva porabljena pred rokom, bo Občina Lendava objavila zaključek javnega poziva na spletni strani.

Na voljo brezplačne svetovalne ure

Občina Lendava bo vsako sredo med 14. in 16. uro organizirala brezplačne svetovalne ure za potencialne investitorje in koristnike subvencij. Upravičenci lahko morebitna vprašanja o malih komunalnih čistilnih naprav posredujejo na elektronski naslov obcina@lendava.si (Renata Torhač) ali se obrnejo na javno podjetje EKO PARK d. o .o., Glavna ulica 109, 9220 Lendava (Jure Göncz).