Sveže

Občina Lendava prodaja deleže v Turizmu, Komunali in RRA Muri

Občina Lendava namerava v letu 2016 prodati nekaj svojega finančnega premoženja, v katerem so tri kapitalske naložbe. Turizem d.o.o. Lendava, Komunala d.o.o. Lendava -v stečaju in delež v regionalni razvojni agenciji Mura, prav tako v stečaju.

Vsebina programa prodaje in nakupa finančnega premoženja pojasnjuje, katero finančno premoženje želi občina v letu 2016 prodati oziroma katero finančno premoženje želi kupiti. Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je namenski prejemek občinskega proračuna. V letnem programu prodaje finančnega premoženja je občina Lendava navedla tri kapitalske naložbe, in sicer Turizem d.o.o. Lendava, Komunala d.o.o. Lendava -v stečaju in delež v regionalni razvojni agenciji Mura, prav tako v stečaju.

Turizem d.o.o. Lendava

Občina Lendava želi svoj poslovni delež v družbi Turizem Lendava d.o.o. prodati (29,92%). Žal je na podlagi cenitve vrednosti poslovnega deleža Občine Lendava na dan 30.09.2013 tržna vrednost tega deleža nič (0). Poslovni delež po uskladitiv bilančnih podatkov po podatkih Ajpes z dne 31.12.2014 pa so pokazali celo negativno stanje kapitala, zaradi česar je občina izvedla oslabitve kapitala. V primeru, da bo prodaja tega deleža izvedena, bo potrebna nova cenitev.

Komunala Lendava d.o.o. -v stečaju

Občina Lendava je 26,36 % lastnik družbe Komunala Lendava d.o.o. Knjigovodska vrednost tega poslovnega deleža po uskladitvi kapitala z letnimi poročili za leto 2015 znaša 94.111,19 EUR. Aprila 2013 je nad podjetjem uveden stečajni postopek. Navedeno pomeni, da se o poplačilu obveznosti do upnikov odloča v stečajnem postopku na podlagi oblikovane stečajne mase. Prihodki od lastniškega deleža tega podjetja so negotovi, glede na tek stečajnih posotopkov v praksi pa so ti postopki dolgotrajni. Zato prihodkov iz tega naslova v letu 2016 skorajda ni mogoče pričakovati, vendar se preventivno pridobitev prihodka tega lastniškega deleža uvršča v ta program.

RRA Mura d.o.o. -v stečaju

Občina Lendava je 0,4747 % lastnik družbe RRA MURA d.o.o. Knjigovodska vrednost tega poslovnega deleža po uskladitvi kapitala z letnimi poročili za leto 2014 znaša 553,57 EUR. Konec leta 2015 je nad družbo uveden stečajni postopek. Navedeno pomeni, da se o poplačilu obveznosti do upnikov odloča v stečajnem postopku na podlagi oblikovane stečajne mase.

V kapitalskih naložbah je zajeta tudi prodaja vrednostnih papirjev, ki jih je občina pridobila z dedovanjem in jih je smotrno sproti prodajati. Tako predstavlja knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev na dan 30.12.2014 1.093,80 EUR.

zadeveTabela