Ostalo

Občina Lendava prejela listino “Občina po meri invalidov”

Občina Lendava je po večletnem trudu prejela listino “Občina po meri invalidov.” Listino podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Občine Lendava je tako ena izmed štirih slovenskih občin, ki so letos prejele listino na podlagi prizadevanj in sprejetih programov.
Listina “Občina po meri invalidov” je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanje pravic človeka in državljana.

“Projekt Občina po meri invalidov je primer dobre prakse, kako naj bi se načela, pravice in dolžnosti zapisane v Konvenciji OZN o invalidih uresničevale v temeljni lokalni skupnosti – občini,” je o projektu v svojem nagovoru ob podelitvi listine povedal podpredsednik nacionalne zveze Srečko Matkovič. Pobudo za vključitev Občine Lendava v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije je dalo Medobčinsko društvo invalidov Lendave. Občina Lendava je ob tem izdelala analizo o položaju invalidov v občini Lendava, na podlagi te pa prvi akcijski načrt za obdobje 2022 – 2026.

Akcijski načrt je nastal na osnovi analize stanja, pobud članov delovne skupine za pripravo analize položaja invalidov v Občini Lendava in pripravo akcijskega načrta, posameznih društev in ostale zainteresirane javnosti ter opravljenega terenskega ogleda. V njem so zajete potrebe invalidov in tudi starejše populacije občanov občine. Navedeni načrt se bo izvedel ob upoštevanju zakonskih okvirov in finančnih ter drugih možnosti v danem obdobju. Izvajanje nalog akcijskega načrta, ki se bo po potrebi prilagajal novim potrebam invalidov, bo spremljal Svet za invalide, ki ga imenuje župan.

V občini

  • je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  • se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  • so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
  • je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  • občina se odgovorno odziva in uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

“Na Občini Lendava smo z veseljem sprejeli pobudo Medobčinskega društva invalidov Lendava in aktivno pristopili k projektu za pridobitev listine ter pospešeno pričeli izvajati akcijski načrt. Tako smo med drugim že pridobili vsa potrebna soglasja in oddali vlogo za gradbeno dovoljenje za prizidavo dvigala k mestni hiši, katerega gradnja bi se naj pričela že spomladi prihodnje leto,” je ob tem dejal Ivan Koncut, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana.