Ostalo

Občina Lendava bo pristopila Združenju občin Slovenije

Združenje občin Slovenije (ZOS) je krovno združenje za srednje velike in manjše občine s statusom osebe javnega prava, Združenje je status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov pridobilo z objavo akta o ustanovitvi, statutom in odločbo Ministrstva RS za notranje zadeve.
Občina Lendava je s strani Združenja občin Slovenije prejela vlogo glede včlanitve občine Lendava v to združenje (ZOS). Združenje ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov, zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni in je krovno združenje za srednje velike in manjše občine. ZOS deluje tudi kot informacijsko središče, informira občine o aktualnih temah s področja lokalne samouprave in o delu ZOS-a. Izdaja glasilo Mesečni utrip in Glas občin, katero prejmejo vse občine.

K osnovnim nalogam ZOS sodi tudi učinkovito spremljanje zakonodaje s področja lokalne samouprave, ki posredno in neposredno posega na delovanje občin. S tem namenom ZOS sodeluje z Vlado RS, Državnim zborom RS, Državnim svetom RS, podaja pa tudi pobude za spremembo zakonodaje. Organizira tudi različna izobraževanja tako za zaposlene na občinah, javnih zavodih in za drugo zainteresirano javnost. ZOS sodeluje tudi v različnih projektih med cilji in nalogami pa je izpostavljena krepitev lokalne samouprave, občinam pa nudi tudi notranjo revizijsko službo. Občina članstvo pridobi z sklepom občinskega sveta, lendavski občinski svet je članstvo potrdil, iz članstva pa občina tudi lahko izstopi. Občina članica je tudi upravičena, da se njeni predstavniki volijo v organe združenja.

Oktobra leta 1998 je deset občin (Beltinci, Borovnica, Divača, Naklo, Podvelka, Ribnica, Preddvor, Rogašovci, Starše, Sv. Jurij ob Ščavnici in Vodice) ustanovilo Združenje občin Slovenije – ZOS. Glavna razloga ustanovitve sta bila dva, in sicer porast števila občin in neustrezen sistem financiranja. Manjše in šibkejše občine so bile finančno popolnoma podhranjene. Novo nastale občine pa so bile tudi praviloma brez vsakršne upravne infrastrukture in v neenakovrednem položaju tudi iz vidika sistemskega financiranja. ZOS je bil tudi nosilec in motor formiranja Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2004 in postavitve novega sistema financiranja.

ZOS zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se pri svojem delovanju povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami tako doma kot v tujini. Prav tako sodeluje z drugimi pravnimi osebami, ki lahko nudijo strokovna znanja in izkušnje s področja lokalne samouprave in področja dela gospodarskih javnih služb ter tako pripomorejo k izboljšanju položaja slovenskih občin.

Občina Lendava bo v letu 2020 članarine oproščena, vsako prihodnje leto pa bo Občino Lendava članstvo stalo 1.417,60 evrov.