Ostalo

Občina bo dodeljevala neprofitna stanovanja!

Občina Lendava bo v Letošnjem letu v najem oddala predvidoma štiri neprofitna stanovanja. Ta bodo lahko v najem vzeli občani Občine Lendava, kar je en izmed najpomembnejših pogojev, rok za oddajo vloge pa imate interesenti do 7 avgusta 2020.
Občina Lendava bo v letošnjem letu v najem oddala predvidoma 4 neprofitna stanovanja takoj, ko bo to možno. Občina je tako oblikovala dve ločeni prednostni listi, A in B. Lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine in lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila iz 10. člena Pravilnika zavezanci za plačilo morebitne lastne udeležbe in vplačilo varščine.

Od razpisanega števila predvidoma 4 stanovanj bosta 2 stanovanji (upoštevaje površinske normative je eno stanovanje primerno za 1-člansko gospodinjstvo in eno stanovanje za 4-člansko gospodinjstvo) namenjeni za oddajo v najem prosilcem, ki bodo glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika uvrščeni na listo A in 2 stanovanji (upoštevaje površinske normative je eno stanovanje primerno za 1 do 2-člansko gospodinjstvo in eno stanovanje za 3 do 4-člansko gospodinjstvo) namenjeni za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika in so zavezani plačati varščino ter se bodo uvrstili na listo B.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Najemniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 303 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 147,56 EUR. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino najemnine, spremenijo po postopku, ki ga določa pravilnik, ki ga izda minister, in se najemnina določi v višini tržne najemnine.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 niso presegli zgornje meje v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.133,30 EUR.