Sveže

Nov občinski prostorski načrt bo, predvidoma, sprejet maja prihodnje leto

Občina Lendava po dvajsetih letih spreminja občinski prostorski načrt. Slednji je bil na zadnje sprejet davnega leta 2001, veljal je za enega izmed najstarejših, če ne najstarejši v državi, od takrat pa se nihče ni z njim posebej ukvarjal. Res je sicer, da so se prve priprave na spremembo omenjenega načrta pričele izvajati že leta 2007, a je Občina v spremembo načrta resneje vstopila v letu 2020. Slednji bo, kot kaže, naposled sprejet maja prihodnje leto.
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, ki ob upoštevanju usmeritev državnih prostorskih aktov in razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja na lokalni ravni. OPN načrtuje prostorsko ureditev lokalnega pomena, določa pogoje umeščanja objektov v prostor in je podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor. Izvedbeni del OPN določa podrobnejšo namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje na parcelo natančno. Izvedbeni del OPN služi regulaciji gradenj in drugih posegov v prostor ter predstavlja podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, odstranitev objektov in spremembo namembnosti objektov, izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov in gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov.

305 pobud in 200 ažuriranj

Na Občino Lendava je v vseh teh letih priromalo več kot 350 pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijske rabe v stavbno zemljišče, bilo pa je izvedenih tudi več kot 200 ažuriranj, kjer so na podlagi pobude, ali dejanske pozidanosti kmetijskega, zemljišča ažurirali oz. predlagali spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče, priromalo pa je tudi več kot 550 pobud za izbris stavbnega zemljišča ali njegovo zmanjšanje.

V skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora, zahtevami iz zakonov in podzakonskih aktov, je občina dodatno naročila izdelavo Lidar geodetskega posnetka in poplavno študijo, izdelavo urbanističnega načrta za mesto Lendava, izdelavo koncepta razvoja naselij, izdelavo elaborata posegov na kmetijska zemljišča ter analizo nepozidanih stavbnih zemljiščih v 23 naseljih. V času od začetka priprave OPN se je  dvakrat spremenila temeljna prostorska zakonodaja, vključno s podzakonskimi predpisi, kar je bistveno vplivalo tudi na dolgotrajnost priprave dokumenta.

“Konec leta 2020 smo izvedli zadnjo, neformalno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Lendava, s čimer smo želeli preveriti pobude občanov in pravnih oseb, ki se sprejemajo od leta 2007. Po razgrnitvi, po kateri smo prejeli dodatne pobude, smo pripravili osnutek Občinskega prostorskega načrta, ki smo ga dne 22. 6. 2021 poslali kot vlogo za podajo opredelitev na gradivo za uskladitev osnutka OPN Občine Lendava – dopolnitev smernic. Na podlagi prejetih smernic se trenutno pridobivajo dopolnitve s strani pobudnikov, ter prilagoditve OPN v skladu z izdanimi smernicami. Naslednji korak je izdelava okoljskega poročila ter razgrnitev OPN skupaj z okoljskim poročilom, predvidoma spomladi 2022. Sprejem OPN je predviden maja 2022. OPN bo podlaga za legalizacijo črnogradenj v občini Lendava, v skladu s smernicami in navodili posameznih ministrstev,” so sporočili iz Občine Lendava.