Ostalo

“Nekoliko se nam je povrnilo zaupanje v delovanje pravne države”

Včeraj v dopoldanskem času smo na naš elektronski poštni naslov prejeli izjavo za javnost s strani civilne iniciative Ustavimo fracking v Sloveniji (CIUFS). Izjava se nanaša na nedavno odločitev Upravnega sodišča, da se razveljavi odločba ARSO o dovoljenju za postavitev nove plinske postaje na Petišovskem polju.

“Z odločitvijo Upravnega sodišča, da se razveljavi odločba ARSO o dovoljenju za postavitev nove plinske postaje na Petišovskem polju, se je med člani naše civilne pobude in somišljeniki nekoliko povrnilo zaupanje v delovanje pravne države. S tem dejanjem se vrne zaupanje tudi v pravi družbeno-gospodarski razvoj regije z trajnejšimi oblikami delovnih mest, saj bi izgradnja nove plinske postaje le obdržala obstoječa delovna mesta, kar bi lahko naredili tudi z prestrukturiranjem podjetja s trajnostnejšimi tehnologijami. Slovenija pošilja tujim investitorjem signal, da tukaj ni prostora za nepremišljeno izkorišanje naravnih potencialov v škodo lokalnega prebivalstva. Še več, saj odpira nov potencial razvoja turistične infrastrukture ter ohranja rodovitna kmetijska zemljišča,” so zapisali v dokumentu CIUFS.

“Črpanje plina na Petišovskem  in Dolinskem polju ni samo okoljsko sporen, ampak tudi družbeno škodljiv posel in projekt”

“Investitorji vztrajno uporabljajo metode zavajanja javnosti, hkrati pa izogibanja javnemu diskurzu, s katerimi želijo izpeljali namero, da se Petišovsko in Dolinsko polje izčrpata s posegi-metodami, ki lahko trajno degradirajo in onesnažijo lokalni bivanjski prostor, podtalnico in zemljišča, kjer se prideluje hrana. Namesto obljubljenega sodelovanja, uporabljajo metodo diskvalificiranja in sramotenja članov civilne iniciative z nestrokovnjaki, z ljudmi, ki povzročajo škodo gospodarstvu, turizmu, lokalni skupnosti in državi, ob tem pa še zavajanja  slovenske javnosti, da je že vrnitev postopka na začetek velika gospodarska škoda. Vse to samo potrjuje naše slutnje, da investitorji natanko vedo, kako hudo problematično je njihovo delovanje in kako sporno je pridobivanje nekonvencionalnega plina po novih metodah, kar potrjuje tudi stroka in izkušnje od drugod v svetu.”

“Ker se je povsem obšlo ljudi, ki tu živimo in nam ni vseeno, kaj in kako se ravna z našim življenjskim okoljem ter naravnimi potenciali, ponovno pozivamo odgovorne predstavnike oblasti, da poskrbijo za relevantne in argumentirane odgovore  na naslednja vprašanja:

  1. Razvoj regije, energetska neodvisnost in profit

Povdarjanje, da je pridobivanje nekonvencialnega plina izjemno pomembno za razvoj  gospodarstva celotne regije je skrajno zavajajoče, saj ima Prekmurje bistveno večji potencial v naravnih danostih in zelenem razvoju. Kako lahko govorimo o energetski neodvisnosti, če pa bo pridobljeni plin vključen v naše omrežje po tržnih cenah?  Razmerje v delitvi dobička jasno kaže  na veliko škodo, ne pa korist države in regije. Javnost bo težko prepričati, da tu ne gre za pretakanje dobička v davčno oazo ali kako drugo državo (75%) podjetja Ascent s sedežem na Deviških otokih, ki za ta svoj manever najema kredite in sploh nima zadostnega lastnega kapitala. Kdo (imena in priimki oseb) je izdelal izračune o ekonomski upravičenosti  pridobivanja nekonvencionalnega plina in ali pri tem zagotavlja (ime in priimek), da je v ekonomskem izračunu upoštevan strošek sanacij v primeru nesreč ali malomarnosti pri delu  in s tem okoljske škode? Kaj pomeni v tem projektu energetska neodvisnost in kakšni bodo njeni konkretni učinki ?

sloplin

  1. Previdnostni pristop

Kdo nosi odgovornost v primeru nesreč? Kakšne so pravne osnove za morebitne odškodninske tožbe za odpravo morebitnih nesreč in odpravo posledic v okolju ? Zakaj naša vlada od investitorja ne zahteva bančne garancije, saj gre za poseg velikega okoljskega tveganja? Kdo vrši nadzor in zakaj zakonsko ni urejeno in omogočeno vključevanje v nadzor neodvisnim civilnim in nevladnim predstavnikom? Kdo bo prevzel politično odgovornost ob okoljski katastrofi?

  1. Legitimnost treh družb, ki javnosti prikrivajo resnico o svojih namerah in dejanjih, o tveganjih, zastareli infrastrukturi, sanaciji in govorijo o lažnih prijavah

Petišovsko polje naj bi bilo izčrpano, zalog nafte in plina ni več toliko, da bi se splačalo črpati,  še danes trdijo nekateri lendavski strokovnjaki. Stare vrtine so bile v zadnjih dvajsetih letih predmet sanacije, Petišovsko polje pa se postopno vrača v prvotno stanje. Za to so se porabljala tako evropska, kot slovenska davkoplačevalska sredstva. Sedaj se to polje na novo odpira v želji, da bi se na veliko pridobivalo nekonvencionalna fosilna goriva. Ali vemo pri nas, kaj sploh želimo?

Tolerira se, da je Geoenergo izvedel dve raziskavi z uporabo metode »frackinga« brez vodnega soglasja in s tem kršil predpise. Raziskavi ni opravilo domače podjetje po metodi, ki jo je uporabljalo 40 let in je varna, kakor zatrjujejo v javnosti, ampak je obe poskusni vrtini izvrtalo ameriško podjetje, znano po nesreči v Mehiškem zalivu. Tokrat naj bi bile najdene ogromne količine plina. Mar je res šlo za uporabo povsem enakega postopka?

ARSO očitno nič ne skrbi dejstvo, da je območje prepredeno s starimi dotrajanimi plinovodi in iz še delujočih vrtin uhaja okolju izredno neprijazen metan. Zatiska si tudi oči ob prijavi s strani občanov o neustrezni sanaciji določenih vrtin in opozorilu, da se nam resno poraja vprašanje obvarovanja podtalnice.

Ali menite, da so preiskave, ki jih naročajo, plačajo in razlagajo preiskovanci, oz. povzročitelji ali njihovi dediči, sprejemljive, pravilne, poštene in pravične? Ne pristojni organi, ampak tri omenjene družbe v sporočilih javnosti govorijo o zagotovljeni varnosti in kontroli in neznanski gospodarski škodi, ki naj bi nastala, če takoj ne začno črpati.

  1. Celostna obravnava

Po naših ugotovljenih podatkih želijo družbe Petrol-Geoterm, Geoenergo in Ascent Slovenia Limited izpeljati projekt pridobivanja nekonvencionalnega plina na Petišovskem in Dolinskem območju mimo veljavne zakonodaje z ločenim nastopanjem na različnih stopnjah istega cilja. Družbe so med seboj poslovno povezane, imajo skupne nepremičnine, skupaj želijo graditi infastrukturo in potrebne proizvodne obrate  za pridobivanje ogljikovodikov. Zaradi tega je nerazumno in nedopustno, da državne ter lokalne inštitucije omogočajo investitorju drobljenje celotnega projekta na manjše segmente, pri čemer se izigrava zakone. Gre namreč za širši vpliv na okolje. Zaradi tega se tudi ljudem in širši javnosti  prikrivajo predvidene razsežnosti prostorskega posega in možnih vplivov na njihov življenjski prostor. Zakaj se območje posega in projekt ne obravnavata celostno in transparentno ter še pred začetkom ne predstavita  javnosti?

  1. Alternativa za lokalno prebivalstvo

Evropa in moderne družbe težijo k uporabi obnovljivih virov enerigije. Lokalno območje ima velik potencial v zelenim razvoju, saj ima za to najboljše naravne danosti. Petrol-Geoterm ima prihodnost v našem okolju, a ne v pridobivanju fosilnih goriv, temveč v programih zelene geotermije. CIUFS ni blokada za razvoj, ampak sprememba smeri, katere ne potrebuje samo naš lokalni prostor, ampak celotna država. Nerazumno je, da vlada na eni strani Slovenije prepoveduje pridobivanje ogljikovodikov zaradi okoljskih tveganj in goji veliko skrb ob namerah sosednje države (SOS za Jadran), na drugi strani pa dovoljuje sporne metode (fracking) in pridobivanje nekonvencionalnega plina ter pozablja, da gre za ista okoljska tveganja.

Kakšno razvojno smer podpirate in kdo stoji za tem?

Verjamemo, da smo v Sloveniji sposobni zavreči zastarele vzorce gospodarskega razvoja in da smo zreli za miselni preskok k trajnostnim oblikam sonaravnega razvoja. Današnji čas kliče po čistejših alternativah, zato pustimo fosilne rezerve prihodnjim generacijam, saj jih mi sedaj še ne znamo pridobivati  po okoljsko sprejemljivih metodah!

CIUFS  po vsem tem poziva k razumnosti, odgovornemu presojanju in etičnemu ravnanju, od lokalnih in državnih predstavnikov pa zahteva jasne odgovore na vprašanja in stališča!

Odgovore, ki bi odpravili pomisleke in strah ljudi, da gre za zaroto skupine močnih posameznikov v službi kapitala, pričakujemo na naš e-mail naslov: ciufrackingslo@gmail.com