Sveže

Neizplačilo dodatka direktorju KKC, Albertu Halászu: “V letnem proračunu zavoda za 2020 so bila sredstva za izplačilo povečanega obsega dela direktorja zagotovljena”

Kot smo že poročali, je vet zavoda KKC Lendava ustanoviteljici (Občini Lendava) posredoval vlogo za izplačilo dela plače direktorju zavoda, dr. Albertu Halászu iz naslova delovne uspešnosti. O tem je svet zavoda odločal na svoji 20. seji dne 26.11.2020, na za ustanoviteljico (Občino Lendava) nesklepčni seji. Na minuli 17. redni seji občinskega sveta občinski svet izplačila ni potrdil, Halász pa je na naše novinarsko vprašanje odgovoril, da so bila sredstva v letnem proračunu zavoda za izplačilo povečanega obsega dela direktorja za leto 2020 zagotovljena …
Kot so sporočili iz Glavne ulice 20, so ob prejemu vloge za pridobitev soglasja k izplačilu dela plače za povečan obseg dela direktorja dr. Alberta Halasza ugotovili, da “vloga ne vsebuje podrobne obrazložitve opravljenega dela direktorja v povečanem obsegu, niti dosežene racionalizacije s tem delom. Prav tako v vlogi ni naveden vir sredstev za ta namen, zato je svet zavoda zaprosila za dopolnitev. Dne 8.1.2021 je svet zavoda vlogo dopolnil, vendar še vedno ni podal vira sredstev za izplačilo dela plače direktorju za povečan obseg dela. Zato je ustanoviteljica svet zavoda še tretjič zaprosila za dopolnitev vloge, kar je svet zavoda dne 23.3.2021 tudi storil, vendar še vedno ustanoviteljici ni podal obrazložitve vira sredstev za ta namen.

Kljub temu, da svet zavoda ustanoviteljici navaja, da gre za zakonsko izplačilo dela plače za povečan obseg dela direktorja zavoda, ustanoviteljica meni, da je tudi v tem primeru potreben upravičen razlog povečanega obsega dela, s katerim se doseže večji učinek in racionalizacija poslovanja, kar za leto 2020 zaradi trajanja epidemije in daljšega časovnega obdobja neobratovanja zavoda ustanoviteljica težko priznava. Prav tako mora biti določen vir sredstev in to ne glede na to, ali se delovna uspešnost izplačuje v zakonskem okviru oziroma nad njim.

Ustanoviteljica je v medsebojni korespondenci z zavodom tudi navajala napake v postopku, saj je po veljavni zakonodaji v primeru opravljanja dela v povečanem obsegu potreben dogovor med javnim uslužbencem in predstojnikom, v tem primeru med direktorjem zavoda in med svetom zavoda, kot organom, ki je direktorja imenoval. V tem dogovoru bi bilo potrebno opredeliti pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (22.e. člen ZSPJS). V tem primeru pa ustanoviteljici ni znan dogovor med direktorjem in delodajalcem, seznanjena je samo z sklepom sveta zavoda, ki je odločal o višini dodatka in še to skoraj na koncu obdobja, ki bi naj zajemal povečan obseg dela,” so sporočili iz Občine Lendava.

Halász: “V letnem proračunu zavoda za 2020 so bila sredstva za izplačilo povečanega obsega dela direktorja zagotovljena …”

“Dodatek iz naslova povečanega obsega dela za direktorja je predlagal in sprejel svet zavoda v skladu z zakonskimi določili. Direktor je na svetu poročal o vseh okoliščinah in dejavnostih glede tega. Ustanovitelju je predsednica sveta zavoda podala vsa pojasnila v zvezi s tem in navedla, v katerih delih so navedbe in trditve Občine napačne. Občina pojasnil večinoma ni sprejela. Vprašanje v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev za ta namen ni predmet odločanja občinskega sveta, ker za zakonitost in finančno poslovanje zavoda odgovarja direktor. Ta mora sredstva tudi zagotoviti in izplačilo izvesti, če za to obstajajo zakonski pogoji. V to obveznost in pravico direktorja ustanovitelj ne more posegati.

Občinski svet je o sredstvih namenjenih zavodu enkrat že odločal, ko je sprejemal občinski proračun. Naj pojasnimo, da so sredstva za izplačilo vseh dodatkov zaposlenim bila zagotovljena in sicer v postavki za plače v skladu s sprejetim občinskim proračunom. Delež teh sredstev določa tudi letna pogodba za sofinanciranje med Občino Lendava in zavodom. Za razporeditev sredstev za plače v skladu s tem in z zakonskimi predpisi je odgovoren direktor. V letnem proračunu zavoda za 2020 so bila sredstva za izplačilo povečanega obsega dela direktorja zagotovljena in so ostala neporabljena, tudi zaradi tega je bil ob zaključnem računu ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki.

Ne glede na to, direktor v letu 2021 ne bi sprožil postopka za pridobitev soglasij za izplačilo dodatka za povečan obseg dela iz teh razpoložljivih virov za leto 2020 niti v primeru, da si pridobi soglasje pristojnega občinskega organa. Nedvomno dejstvo je, da direktor vodi notranjo organizacijsko enoto s povsem drugačno dejavnostjo od knjižnične, s čimer se mu je delo enormno povečalo. V letu 2020 je bila dejavnost v zavodu zaradi razglašene epidemije otežena, nekaterim delavcem, sploh direktorju pa delo povečano zaradi nenadnih sprememb pri izvajanju dejavnosti in prilagajanja dejavnosti dejanskim razmeram in potrebam. Število zaposlenih je v letu 2020 bilo za enega zaposlenega na programu v NOE tudi manjše. Kljub temu, da se dejavnost za javnost v določenih ‘časovnih obdobjih ni izvajala, ali je bila omejena, so potekala druga dela, uvajale so se nove storitve. O dejavnostih je direktor na poziv ustanovitelja poročal tudi med letom. Zaradi razmer so bili potrebni večji napori in drugačna opravila, kot v preteklih letih. Te direktor tudi izkazuje,” je zapisal.