Ostalo

Na zasedanju OS o nekoliko dražjem vrtcu, dražjem odvozu smeti in še čem …

Včeraj se je v sejni dvorani občinske zgradbe odvijala 17. seja občinskega sveta, po zadnji, ki se je odvila 20. aprila. Prisotnih je bilo 15 članov, trije svetniki pa so svoj izostanek opravičili. Sejo je vodul podžupan, Stanislav Gjerkeš, zaradi odsotnosti župana mag. Balažka.

Tik ob začetku so prisotni svetniki najprej potrdili zapisnik minule seje, ki se je odvil 20. aprila, ob tem pa so potrdili še zapisnike treh korespondenčnih sej. Že v začetku so svetniki najprej obravnavali ugotovitev javnega interesa za pričetek postopka spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev komunalne infrastrukture v lendavski industrijski coni.

Občinski svetniki so bili seznanjeni, da sta v industrijski coni do sedaj bili prodani dve zemljišči, ena pa šele bo prodana. Pri tem je zunanji izvajalec za občino pripravil strokovno podlago komunalne ureditve industrijske cone. Občina želi torej urediti dostope, obnoviti in dograditi poti, skratka urediti interno mrežo prometnih povezav, saj se dostopne poti v večini končajo kot slepe ulice. Ker se podjetja med seboj niso uspela dogovoriti, občina tukaj sicer ne želi biti arbiter, a želi infrastrukturo urediti. Podjetja imajo med drugim zaradi tega težave pri širitvah, pred ureditvijo zadev pa bo vsekakor, kot kaže, potrebnih še veliko pogovorov in dogovorov.

Težave s plačilno nedisciplino

Tudi lendavska občina se sooča s plačilno nedisciplino. Kar 30% najemnikov občinskih stanovanj občini dolguje najemnine, kar je do sedaj skupno zneslo okrog 200.000 evrov dolga. Občina bo zaradi dolgov pričela z odpovedmi najemnih pogodb, seveda s predhodnim pogovorom na centru za socialno delo (zaradi zaščite otrok in mladoletnikov). Nekatere najemnike so sicer na njihovo željo že preselili v stanovanja nižjega cenovnega razreda.

Med drugim ima občina veliko odprtih terjatev tudi iz naslova neplačanih prispevkov za priključitev za kanalizacijsko omrežje. Trenutno je odprtih kar 320 izvršb, kar nekaj pa jih je, zaradi površnih pogodb s takratnim podjetjem Komunala, sodišče zavrnilo.

Nekoliko dražji vrtec

Cene programov vrtca bodo višje za 3,4% v oddelkih 1. starostnega obdobja, za 1,5% v kombiniranih oddelkih in za 0,9% v oddelkih 2. starostnega obdobja. Ob ohranitvi subvencij za starše v programih prvega starostnega obdobja in ob ukinitvi subvencij v drugih programih bi se cena, ki je izhodišče za izračun plačila staršev, v vseh programih zvišala za približno 3,5%. Na povišanje cen programov, kot so povedali, v največji meri vplivajo višji stroški dela.

Vrtec Lendava pa bo sicer staršem nudil določene druge ugodnosti, recimo  da v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni starši plačajo 25% dnevne oskrbnine (v primeru strnjene odsotnosti mesec dni ali več, se starše plačila na osnovi dokazil v celoti oprosti ter staršem se v celoti odračuna dnevna oskrbnina za dneve, ko otrok ne obiskuje vrtca in je otrok pravočasno odjavljen, …

Dražje smeti; Odbor za okolje in prostor podal negativno mnenje

Dražje bo tudi ravnanje z odpadki. Predračunska cena zbiranja komunalnih odpadkov bo višja za 7,68%, kar pomeni, da bo znesek na naših položnicah višji za 0,2891 EUR.

Višja predlagana cena je posledica dodatnih stroškov zbiranja in odvoza ločeno zbrane embalaže (CEROP v preteklosti te storitve izvajalcu JS ni zaračunaval) ter zbiranja in odvoza odpadkov iz nenaseljenih objektov (gričevnati del).

Višja bo tudi predračunska cena zbiranja bioloških odpadkov, za 13,86 %. To pomeni višji strošek za gospodinjstva v stanovanjskih hišah za 0,3384 EUR/mesec ter v večstanovanjskih zgradbah višji strošek v razponu od 0,1692 do 0,6768 EUR/mesec (odvisno od št. oseb v gospodinjstvu).

Višja predlagana cena je posledica bolj natančne razmejitve stroškov izvajanja te storitve ter povečanega števila odvozov (večstanovanjski objekti – sprememba Tehničnega pravilnika iz januarja 2016, UL RS, št. 2/16)). “Pri tej predlagani ceni JS je mesečni strošek uporabnika Občine Lendava še zmeraj bistveno nižji kot v drugih občinah UE Lendava,” so poudarili.

Eko-Park je med drugim izvedel distribucijo dodatnih namenskih zabojnikov za zbiranje papirja. S tem so ustvarjeni vsi pogoji za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru. Glede na ločevanje izvajalec predvideva, da se bo količina mešanih komunalnih odpadkov (MKO) znižala ter je temu primerno predlagana nova frekvenca odvoza MKO in sicer enkrat na 30 dni ter enkrat na 30 dni odvoz papirja. Zbiranje in odvoz odpadne embalaže in BIO odpadkov pa ostaneta nespremenjena. Predlagana frekvenca je podobna kot v večini slovenskih občin, kjer se storitve GJS izvajajo na enak način.

Odbor za okolje in prostor je sicer ob tem podal negativno mnenje k predlaganemu sklepu o dražitvi storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov. Odbor je ob tem predlagal, da se opravijo dodatni razgovori s CEROP-om.

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A, se zaključuje

Stanislav Gjerkeš je v tej točki poudaril, da je bil projekt izveden po pričakovanjih in da vodovodni sistem v lendavski občini deluje brez večjih težav. Dodal je, da si občina, poleg vira vode v Gaberju želi še enega vira, predvsem zaradi redundance. V primeru izpada ali težav z vodnim virom v Gaberju, bi namreč večji del občine Lendava ostal brez pitne vode, pa čeprav je sistem povezan tudi z virom v Turnišču. Tisti namreč nima takšne zmogljivosti.

Ob tem je povedal, da je voda, ki priteče iz vira v Gaberju izjemno kakovostna, zaradi česar je klorirana štirikrat manj od predpisanih vednosti, torej je klorirana zgolj iz preventive. Je pa Gjerkeš omenil težave v Tomšičevi ulici, ko je v višjih nadstropjih stanovanjskih blokov slabši pritisk. To bo rešeno s črpalkami. Ob izgradnji vodovodnega sistema so v vaseh poskrbeli tudi za hidrantne sisteme.

Eko-Park bo kupil tri nova vozila

Občina Lendava je dne 6.7.2016 s strani javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava (v nadaljevanju vlagatelj) prejela vlogo za izdajo soglasja k najemu dolgoročnega posojila. V svoji vlogi podjetje navaja, da posojilo potrebuje za nabavo potrebne opreme za izvajanje gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov (zabojniki za papir in identifikacijski sistem), za izvajanje pogrebne dejavnosti (mrliško vozilo in oprema) ter izvajanja vzdrževalnih del na javnih površinah – ceste, zelene površine in vodovodu (traktor, kombinirano in osebno vozilo).

Skupna nabavna vrednost opreme znaša 181.000 EUR, od tega vlagatelj zagotovi lastna sredstva v višini 35.000 EUR, za preostanek v višini 146.000 EUR načrtuje najem dolgoročnega kredita.

Volitve in imenovanja

Imenovanje članov v svet zavoda Vrtec Lendava:
– Spomenka Juretič
– Sonja Feher

Imenovanje članov v svet zavoda Glasbena šola Lendava:
– Sonja Feher
– Jasna Bračič Sabo

Predlog za zastopnika pacientovih pravic na območju Pomurja:
– Martin Raj

Občinska priznanja

Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja Občine Lendava in Kriterijev za podelitev priznanj in nagrad Občine Lendava predlaga, da se v letu 2016 podelijo eno priznanje občine Lendava, dve plaketi občine Lendava in priznanje za najlepše urejeno naselje v občini Lendava.

-Priznanje občine Lendava prejme: Danijela Hozjan, za njeno že 35 letno ustvarjanje na področju kulture.

– Plaketo občine Lendava prejme: Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., za hitro rastoče podjetje, kot sodobno podjetje, ki izvaja gradbene storitve na širšem lokalnem okolju in izven njega ki povečuje število zaposlenih.

– Plaketo občine Lendava prejme: Iztok Utroša, za izjemne športne dosežke, promocijo vrhunskega športa med mladimi v občini ter prenašanja dobrega imena občine v Sloveniji in tujini.

– Priznanje za najlepše urejeno naselje v občini prejme Gaberje, za celostno podobo naselja, kot priznanje za nesebični trud krajanom in vzpodbudo za nadaljnje aktivnosti v smislu ohranjanja urejenosti, privlačnosti in razpoznavnosti kraja.

Še nekaj ostalih informacij …

– Sprejemni center v Lendavi ostaja, tujce pa v njem lahko zadržujejo do 72 ur. Župan težavo vidi v izgledu in v dejstvu, da je center tik ob mestni vpadnici.

– Župan je omenil, da bo potrebno rešiti vprašanje gasilstva v občini (tako prostovoljnega kakor tudi poklicnega) in rešiti vprašanje okrog centra za zaščito in reševanje.

– Zgolj tretjina krajevnih skupnosti deluje v skladu z zakonodajo, ostali dve tretjini krajevnih skupnosti svojega dela ne opravlja dobro, so ocenili v občinski upravi.

– V prvi polovici leta se je rodilo 37 otrok, vsakemu od njih pa je občina namenila 160 evrov enkratne denarne pomoči.

– Brezposelnost je v občini nekoliko upadla in se trenutno nahaja na 20,4 odstotka.