Ostalo

Kurjava: Vložili zahtevo za sklic zbora občanov mesta Lendava

Včeraj, 18.10.2016, so občani Občini Lendava predložili zahtevo za sklic zbora občanov mesta Lendava, zaradi izvajanja javne službe daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava, saj so od podelitve koncesije družbi Petrol Geoterm d.o.o., stanovalci večstanovanjskih stavb v mestu Lendava nezadovoljni zaradi izrazitega povišanja stroškov ogrevanja ter s samim izvajanjem te storitve. Do sedaj podpisanih 216 peticij.

Zahtevo je na Občino Lendava vložil stanovalec Boštjan Kelenc, sicer predsednik tamkajšnjega sindikata, ker so s podporniki mnenja, da so se stroški ogrevanja večstanovanjskih stavb nesorazmerno povišali, ob tem pa so bili stanovalci že ob občutni ohladitvi meseca septembra deležni slabega ogrevanja stanovanj, kar se še nadaljuje v drugo polovico oktobra.

“Demokracije se ni potrebno bati. Občane je strah vprašati”

V pogovoru je predstavil mnenje, da zbor občanov predstavlja enega od legitimnih mehanizmov sodelovanja pri odločanju, kjer bo potrebno določeno problematiko izpostaviti in o njej spregovoriti. “Demokracije se ni potrebno bati. Vedeti se mora kdo je komu odgovoren. Morda bo tega v prihodnosti več, saj smo s tem nakazali neko smer, v katero bi bilo morda dobro večkrat iti, da se izpostavijo določeni dvomi in ustrezna vprašanja, ter da se ugotovijo stališča občanov. Vprašanj o lokalnih javnih zadevah ni malo, le občane je na ustrezen način strah vprašati. To je potrebno spremeniti.”

“Javno bo potrebno spregovoriti tudi o delovnopravni higieni znotraj občinske uprave”

Zadeve, ki se tičejo vseh ali večjega dela občanov, se obravnavajo na način, ki je za to predviden. Ne v lokalih in na ulici. Včasih je treba odgovorne poklicati na odgovornost, kadar prestopijo mejo sprejemljivega, je mnenja Kelenc. “Tukaj se deloma že navezujem tudi na delovnopravno higieno znotraj občinske uprave, o čemer bo morda potrebno enkrat javno spregovoriti, ko bomo ocenili, da je pravi čas za to, če se stanje in odnos ne bosta spremenila v pravo smer.”

“Tudi drugih zanimivih področij in vzvodov klicanja na odgovornost je veliko, vendar pustimo sedaj druge teme ob strani. Počakajmo določene odločitve vodstva občine. Poleg varovanja interesov delavcev v upravi občine, želim s to zahtevo skupaj s podporniki na nek način tudi varovati interese poštenih občanov, ki se nam je zgodil ta eksces z oderuškimi stroški slabega ogrevanja stanovanj,” še dodaja.

radijator1

Cena bi morala biti nižja, a …

Občina Lendava je z družbo Petrol Geoterm d.o.o., sklenila dolgoročno koncesijsko pogodbo za izvajanja javne službe daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava.

Stanovalci večstanovanjskih stavb, sodeč po podpisih, ugotavljajo nesorazmerno povišanje stroškov ogrevanja večstanovanjskih stavb od podelitve koncesije, ki jih obračunava Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o., ki izjavlja, da je odgovornost o tem na koncesionarju. Prav tako ugotavljajo slabo izvajanje storitve ogrevanja večstanovanjskih stavb na območju mesta Lendava.

“Pred podelitvijo koncesije je bilo občanom zagotovljeno, da se bodo stroški daljinskega ogrevanja od podelitve koncesije zgoraj navedenemu koncesionarju obračunavali vsak mesec v koledarskem letu, ne le v kurilni sezoni, kot je bilo pred tem, vendar bodo ob tem sorazmerno nižji. S tem pa občani ne bi imeli večjih stroškov ogrevanja na posamezno koledarsko leto.

Stanovalci ugotavljamo ravno nasprotno – nesorazmerno povišanje stroškov ogrevanja, ki jih bomo plačevali vsak mesec v koledarskem letu, ter da od občutne ohladitve konec meseca septembra, radiatorji v stanovanjih pravočasno niso bili oziroma v nekaterih stanovanjih še vedno niso dovolj ogreti, da bi oddajali zadostno količino toplotne energije za ogrevanje stanovanj, v katerih mimogrede prebivajo tudi majhni otroci in starejši ljudje. V določenih večstanovanjskih stavbah so nekateri radiatorji mlačni, nekateri pa celo hladni. Temperature ponoči in zjutraj pa že zunaj dosegajo ledišče. Nekateri občani so se zaradi hladnih stanovanj že prehladili. Slediti so morale bolniške odsotnosti z dela ter s tem izpad dohodka. Občani so prisiljeni dodatno ogrevati stanovanja z električnimi napravami, kar prinaša tudi dodatne stroške.”

Kot še trdi naš sogovornik, navedeno pomeni, da ravnanje odgovornih že neposredno vpliva na zdravje in ekonomski položaj občanov. Ugotavlja še, da ko se je informacija o zbiranju podpisov podpore za zahtevo za sklic zbora občanov razširila po mestu Lendava, so v nekaterih večstanovanjskih stavbah postali radiatorji vroči. “Navedeno dokazuje, da gre za »izigravanje« in varčevanje na račun občanov, ob izrazitem povišanju stroškov ogrevanja. Izrazito višje položnice za ogrevanje pa so občani dobili že sredi poletja.”

“Župan je primoran sklicati zbor občanov v 30 dneh”

Sogovornik ob tem poziva, da se zbora občanov, ki ga mora skladno s Statutom Občine Lendava župan sklicati v 30 dneh od vložitve zahteve, udeleži čim več Lendavčanov.

Na zboru občanov je potrebno:

– zagotoviti prisotnost predstavnika družbe Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, da obrazloži vse okoliščine in sploh zmožnost izvajanja javne službe, prav tako razlog povišanja stroškov ob domnevnem slabem izvajanju storitve ogrevanja večstanovanjskih stavb v mestu Lendava ter okoliščine priključnine

– zagotoviti prisotnost predstavnika družbe Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o., Glavna ulica 73, 9220 Lendava, ki obračunava stroške ogrevanja stanovalcem večstanovanjskih stavb v mestu Lendava, da obrazloži vse okoliščine obračuna ter razmerje s koncesionarjem

– zagotoviti prisotnost župana Občine Lendava, kot odgovorne osebe občine oziroma koncedenta, ter s tem podpisnika koncesijske pogodbe

– občanom predstaviti namen podelitve koncesije in cilje, ki se naj zasledujejo, presoditi posledice akta, ki obravnava predmet koncesije, ter predstaviti kakšne koristi so pridobili občani s podelitvijo koncesije oziroma morebiti utemeljiti javni interes

– občanom predstaviti stališče Občine Lendava do nastale problematike ter predlog njene rešitve

– pred občani utemeljiti, ali ne gre za kršenje koncesijske pogodbe na področju dolžnosti koncesionarja ali dolžne kvalitete storitev oziroma za zlorabo monopolnega položaja

– občanom (ponovno) zagotoviti, da se bodo stroški ogrevanja sorazmerno znižali zaradi vsakomesečnega obračuna stroškov ogrevanja v posameznem koledarskem letu, kot je bilo zagotovljeno pred podelitvijo koncesije, ob tem pa se bo na prejšnjo raven dvignila kvaliteta ogrevanja večstanovanjskih stavb v mestu Lendava

– omogočiti javno razpravo, ki predstavlja mehanizem demokracije v samoupravni lokalni skupnosti.

“Na zboru občanov se bodo, v povezavi z 8. alinejo 80. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10–UPB, 48/11, 55/11 in 56/12), obravnavale lokalne zadeve javnega pomena, za kar je podlaga v 21. in 45. členu Zakona o lokalni samoupravi.

Po 3. odstavku 45. člena Zakona o lokalni samoupravi mora župan sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta ožjega dela občine,” zaključuje naš sogovornik.