Sveže

Kaj se dogaja? Anarhija v svetu javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava

Minuli ponedeljek je v prostorih lendavskega gradu zasedal svet javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava. Kot kaže, v tem svetu zavoda velja precejšnja anarhija, saj na sedežih po večini sedijo tisti, ki tam po zakonu sploh (več) ne bi mogli biti. Kaj sledi?




Člani sveta javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava so se minuli ponedeljek popoldan sestali že trinajstič zapored. Zadnja redna seja sveta omenjenega zavoda se je odvila marca 2017, dve dopisni seji pa sta se odvili septembra 2017 in februarja 2018. Ker že lep čas v omenjenem javnem zavodu, klub zavidljivi obiskanosti znamenitosti gre marsikaj narobe, je bila ponedeljkova seja dokaj burna. Pa začnimo na začetku.

Na seji ne bi smel biti prisoten skorajda noben član sveta zavoda

“Član sveta se mora v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister. (…) Če je oseba kasneje ponovno imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, da ima usposabljanje opravljeno. Člana sveta, ki se programa usposabljanja v skladu s tem členom ne udeleži, se razreši oziroma odpokliče,” pravi 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Neuradno smo izvedeli, da imata takšno usposabljanje opravljeno zgolj dva ali trije člani seta javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, kar pomeni, da se seja v praksi sploh ne more izvesti, seja pa tudi ni sklepčna. Čeprav večina članov sveta zavoda, kot že rečeno, tega usposabljanja nima opravljenega, je predsednik sveta zavoda Peter Novak s sejo kljub temu nadaljeval, s pripombo, da člani sveta morebitne posledice nezakonitih dejanj prevzemajo nase. S tem so se strinjali vsi člani, razen Zoltana Kepeja, ki je že v začetku seje vse prisotne opozoril na veljavno zakonodajo.

Ustanovitelj bi člane sveta zavoda, ki usposabljanja niso opravili ali niso predložili ustreznega potrdila, moral odpoklicati. Pa ni.

V primeru, da se član javnega zavoda ni udeležil usposabljanja oz. ni predložil ustreznega potrdila, 42. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), namreč določa, da se takšnega člana razreši oziroma odpokličekar je dolžnost ustanovitelja javnega zavoda. Ustanovitelj (Občina Lendava) bi tako moral zagotoviti zakonito sestavo sveta javnega zavoda, kot tudi način sprejemanje aktov v skladu z veljavno zakonodajo.

Sledilo je nezakonito glasovanje

Pri potrjevanju zapisnika 12. dopisne seje (Akt o sistemizaciji, 19.2.2018), je član sveta zavoda Zoltan Kepe predlagal, da člani sveta zapisnika ne potrdijo, saj bi to torej bilo nezakonito. Kljub navedenemu dejstvu so člani sveta zavoda zapisnik z veliko večino potrdili.

Nezakonit način sprejemanja Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest?

S tem se zadeva glede Akta o sistemizaciji delovnih mest sicer ni končala. Ta bi namreč na oglasni deski javnega zavoda moral biti objavljen vsaj teden dni, da bi se z dokumentom seznanili vsi zaposleni v  javnem zavodu. Po besedah Zoltana Kepeja so bili zaposleni z njim seznanjeni šele v ponedeljek, 19. februarja ob 11. uri, potem, ko je na to kot delavski zaupnik opozoril direktorico, člani sveta pa so ta dan že morali oddati glasovnice 12. dopisne seje.

Potrdili za 6 plačilnih razredov višjo plačo za trenutno vršilko dolžnosti direktorja

Med drugim je svet zavoda, ki po zakonu ni bil sklepčen, potrdil za 6 plačilnih razredov višjo plačo za trenutno vršilko dolžnosti direktorja, Beato Lazar. Ta je torej napredovala iz 39. v 45. plačilni razred. “Sam sem temu nasprotoval,” je dejal Zoltan Kepe in dodal: “Navkljub dolgoletnim prošnjam in opozarjanjem direktorice in sveta zavoda, omenjeni z zaposlenimi v zavodu še nikoli doslej niso opravili ocenjevanja uspešnosti dela in nikoli doslej niso izplačevali nedeljskega in prazničnega dela, oboje je z zakonom točno določeno, torej so direktorji kršili zakone, sedaj člani sveta za uspešno delovanje zavoda v letu 2017 “nagrajujejo” tako rekoč izključno direktorico.”

Vprašljiva prisotnost soproge župana Balažka, Mirjane Balažek?

Glede predstavnice računovodskega podjetja Vedi d.o.o. na seji, ki je svetu javnega zavoda podala zaključno bilanco zavoda za leto 2017, je Kepe na seji predsedniku sveta predlagal, da slednji preveri, ali ima Balažkova pooblastilo od podjetja Vedi d.o.o., da opravlja to delo za zavod in da družbo zastopa na seji. Mirjana Balažek je prisotnim v odgovor dejala, da takšnega pooblastila nima. Kljub temu je predsednik sveta javnega zavoda nadaljeval s sejo, zaključni račun zavoda pa so člani sveta z večino glasov sprejeli.