Ostalo

Je v Lendavi obstoječe daljinsko ogrevanje še možno razširjati?

Občinska izbirna gospodarska javna služba daljinsko ogrevanje se izvaja na osnovi koncesijske pogodbe z dne 16.11.2015. Koncesija je bila podeljena podjetju Petrol d.d. za obdobje desetih let. Ta se bo iztekla leta 2026, v koncesijski pogodbi pa je med drugim zapisano, da bo koncesionar omrežje azširjal oz. dograjeval ter tako priključeval nove uporabnike. Pa je to praktično možno?
Daljinsko ogrevanje z geotermalno energijo se v Lendavi izvaja na osnovi Koncesijske pogodbe št. 9691-0406/2015 za opravljanje gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava, sklenjene z Občino Lendava dne 16.11.2015. Na sistem daljinskega ogrevanja so priključeni naslednji stanovanjski in poslovni objekti:

  • stanovanjska naselja Kranjčeva, TLP, Tomšičeva in Župančičeva (skupaj 612 stanovanj)
  • Zdravstveni dom Lendava
  • Dvojezična osnova šola I Lendava
  • Dvojezična srednja šola Lendava
  • Poslovni kompleks Mlinska
  • Trgovski center Ledava
  • Gledališka in koncertna dvorana Lendava in
  • Hotel Cubis Lendava

V letu 2023 bo načrtovana prodana toplota 5.400 MWh. Vsi navedeni objekti so tako z izvorom, to je podjetje Petrol Geo na Mlinski ulici, kjer je prva vrtina, povezani s cevovodi, vmes pa je postavljenih še nekaj kotlovnic. Izrabljena (ohlajena) voda se vnovič vrača v zemljo na vrtini, ki se nahaja tik ob igrišču z umetno travo pri Dvojezični srednji šoli Lendava. Na vprašanje, ali je širitev omrežja trenutno mogoča, je dr. Evgen Torhač iz podjetja Petrol Geo zatrdil, da, glede na sedanje stanje in zasedenosti kapacitet, to trenutno ni možno. V praksi to recimo pomeni, da bo tudi novo blokovsko naselje v Župančičevi ulici primorano za ogrevanje uporabljati drugi vir energije.

“Pri podelitvi koncesije leta 2015 je bilo, na žalost, zapisano, da je koncesija vezana na območje (in ne na sistem). To pomeni, da tudi če bi recimo imeli potencialne investitorje, koncesije ne moremo podeliti nikomur. V koncesiji jasno piše, da se je koncesionar zavezal, da bo mrežo priklopov širil,” je dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar. Trenutna vrtina torej ne zadošča za potrebe širitve, pri tem pa velja omeniti tudi, da se Petrol v začetku leta 2022 žal ni prijavil na razpis Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, s čimer bi lahko pridobil finančna sredstva za novo vrtino. Neuradno je šlo za 10 milijonov evrov. Pri pogovorih z vodstvom Petrola je sicer bil prisoten tudi župan Magyar. Cena (samo) izvedbe ene vrtine sicer znaša okrog 3 milijone evrov. 

“Obstoječi sistem je polno zaseden, torej novih uporabnikov ni možno priklapljati. V kolikor pa bi kljub temu nove uporabnike želeli priključiti, bi toploto za tega novega uporabnika v 100 odstotkih bili primorani zagotavljati s pomočjo zemeljskega plina. To posledično pomeni, da bi se delež zemeljskega plina krepko povečal (trenutno je delež zemeljskega plina 13-odstotkov in delež obnovljivega vira 87-odstotkov) in razliko bi plačali prav vsi odjemalci. Torej, če si to koncesionar, koncendent, občinski svet in uporabniki želimo/želite, bo to za seboj potegnilo zvišanje cene ogrevanja,” je pojasnil dr. Torhač in dodal, da “če podvojimo sistem, prodaja toplote pa bo rasla počasi, pomeni, da bodo odjemalci spet plačevali več. To je torej amortizacija nove vrtine, novega cevnega razvoda, novih priključitev, vzdrževanje, …”

Daljinsko ogrevanje v Lendavi je visoko učinkovito

Na sistemu daljinskega ogrevanja v Lendavi se dosega energetska učinkovitost s proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Učinkovitost je v zadnjih petih letih povprečno znašala 87 odstotkov, kar je precej nad zahtevano vrednostjo, ki znaša okrog 50 odstotkov. Za ohranjaje učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja bo koncesionar periodično izvajal čiščenje in povratno spiranje prenosnikov toplote, za kar načrtuje cca 3.000 evrov letnih stroškov. Drugih investicijskih stroškov ne načrtuje, saj kriterij učinkovitosti že dosega.