Ostalo

Ižakovci: Občina Beltinci ureja OPPN za območje Otoka ljubezni za prihajajočo ureditev območja

Občina Beltinci pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za otok ljubezni v Ižakovcih in sicer zaradi prostorske ureditve na rekreacijskem območju in določitve podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za sanacijo prostorskih ureditev in nadaljnjo rabo z namenom čim manjšega poseganja v območja varstva narave in vodnega režima.
Območje OPPN se nahaja na naravnem otoku ob reki Muri in predstavlja priljubljeno izletniško točko, ki se poleg pestre narave ponaša tudi s kulturno dediščino. Tu je eden od znamenitih plavajočih mlinov na Muri, pa tudi brod na reku Muri. V “Brežni hiši” ob mlinu se nahaja stalna razstavna zbirka Büjraštvo na reki Muri, turistično informativna pisarna ter prodajalna z izdelki domače obrti, ekološko moko, napitki in turistično literaturo.

Občina si na območju želi razširiti turistično, rekreacijsko in prostočasno ponudbo ter oblikovno in komunalno sanirati obstoječe objekte in ureditve, na način, da bodo čim manj posegali v varovana območja narave ter vplivali na vodni režim. Na območju so že obstoječi objekti, in sicer:

 • turistično informacijski center s prodajalno;
 • grajeni most;
 • mlin in brod na reki Muri;
 • sprehajalne poti;
 • leseni enostavni in nezahtevni objekti, ki služijo turizmu, rekreaciji in prostočasnim dejavnostim.

Z OPPN se načrtuje komunalna in oblikovna sanacija objektov, zgrajenih na podlagi PUP, ki veljajo do sprejema izvedbenih načrtov, in sicer:

 • Sezonskega gostinskega objekta;
 • Javnih sanitarij;
 • Razstavnih prostorov za predstavitev kulturne dediščine;
 • Različnih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas na prostem (otroško igrišče, parkovne ureditve, razgledne ploščadi, opazovalnice);
 • Paviljonov za različne dejavnosti – gostinstvo, kultura;
 • Parkirišča s postajališčem za avtodome in
 • Gradnja javne komunalne infrastrukture (elektroenergetske in komunalne infrastrukture).

Obstoječe in predvidene stavbe bodo lesene, enotno oblikovane in pritlične. Zaradi poplavne ogroženosti območja so lahko dvignjene nad koto poplavnih voda, na način, da njihova postavitev ne poslabšuje poplavnih razmer. Glede na prikaz stanja prostora je območje že delno komunalno opremljeno, do območja vodi kategorizirana javna pot, na zemljišču je vodovodni priključek in telekomunikacije. Občina načrtuje komunalno sanacijo s priključitvijo območja na elektroenergetsko omrežje in komunalno infrastrukturo.