Sveže

Hotiški Nograd bo v prleški prestolnici širil poslovno cono

Občina Ljutomer je pripravila novinarsko konferenco na temo širitve Poslovne cone Ljutomer. Investicija zajema širitev obstoječe Poslovne cone Ljutomer za trgovino Špar, z namenom zagotavljanja prostih ter komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
Občina Ljutomer je z aktivnostmi glede širitve poslovne cone v Ljutomeru (za Sparom) pričela leta 2019. Izdelane so bile strokovne podlage in občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje cone. Izvedeni so bili potrebni odkupi zemljišč. Izdelana je bila projektna dokumentacija. V nadaljevanju je bila naročena še izdelava dodatnih strokovnih podlag (hidrološko-hidravlična študija in geološko-tehnično poročilo), izdelana je bila investicijska dokumentacija in oddana vloga za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 8. aprila 2021, odpiranje ponudb je bilo izvedeno 5. maja. Svojo ponudbo je oddalo pet ponudnikov. Sklep o oddaji naročila del je bil izdan 18. maja 2021. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza in sicer za vrednost 510.396,19 EUR, brez DDV. Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja del je predviden do 30. septembra letos.

Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje Proinfra d.o.o. iz Maribora. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 25. 5. 2020. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave. Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o. iz Beltincev, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu v času trajanja investicije.

Predmet investicije je širitev obstoječe Poslovne cone Ljutomer proti severozahodu, znamenom zagotavljana prostih ter komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo poslovnih objektov. V okviru projekta bo zgrajeno cestno omrežje z enostranskih hodnikom za pešce in javno razsvetljavo, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 355.450,73 EUR in sredstvi državnega proračuna v višini 118.483,58 EUR, in sicer iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014– 2020, prednostna naložba 3.1: Spodbujanje podjetništva.