Sveže

Gradnja kolesarske steze Dobrovnik – Kobilje: Bo sledila razlastitev enega izmed lastnikov zemljišč?

Občina Dobrovnik je v prvi polovici leta 2023 pričela z gradbenimi deli za izgradnjo nove kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje v okviru projekta “Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje.” Navedeni projekt je del širšega regijskega projekta z vključenimi sosednjimi občinami in sofinanciran na podlagi pogodbe v okviru prioritet za razvoj regij. Ker en izmed lastnikov zemljišč, kjer bo potekala kolesarska trasa le-teh še ni podal Občini Dobrovnik, s čimer prihaja do zaviranja projekta, bo najverjetneje sledila razlastitev.
Izvedba projekta v Pomurski regiji bo prispevala k boljši dostopnosti in povezanosti kolesarskega omrežja in povečani prometni varnosti vseh udeležencev v prometu na regionalni cesti R2-439/1299 Kobilje-Dobrovnik. Z izgradnjo manjkajočih delov kolesarskih povezav na območju občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, bo vzpostavljena skupna in hkrati neprekinjena kolesarska pot od Lendave čez Dobrovnik v Kobilje. Med Dobrovnikom in Kobiljem je potrebno vzpostaviti varno kolesarsko povezavo, zdaj je le ta omogočena v določenem odseku, ves ostali del pa poteka po cesti za avtomobile. Manjkajoči deli onemogočajo varno kolesarjenje med Lendavo in zaledjem ter ostalimi občinami, zato je ključno, da se v okviru projekta dogradi manjkajočo infrastrukturo in se tako sledi ciljem regije ter operativnim programom na ravni Evropske unije, ki predvidevajo rast deleža občanov, ki za dnevne migracije uporabljajo kolesa.

Izgradnja nove kolesarske poti se predvideva tudi preko dela parcel številka 1920/1 (potrebna površina: 210 m2), 1920/4 (potrebna površina: 200 m2), 1920/2 (potrebna površina: 197 m2), 1920/3 (potrebna površina: 200 m2), 2016 (potrebna površina: 59 m2) in 2017 (potrebna površina: 66 m2), vse k.o. 146 Dobrovnik. Občinska uprava Občine Dobrovnik je lastniku nepremičnin posredovala zavezujočo ponudbo za odkup navedenih nepremičnin (prodajno pogodbo namesto razlastitve). Zavezujoča ponudba je bila pripravljena skladno z Zakonom o urejanju prostora. V kolikor ponujena odškodnina za lastnika nebi bila sprejemljiva je občina lastniku ponudila enakovredno nadomestno nepremičnino, ki meji na nepremičnino v njegovi lasti v izmeri 1.864 m2, ki je v lasti Občine Dobrovnik.

Občina Dobrovnik je s strani lastnika zemljišč dobila pisni odgovor, da ponudbe občine ne sprejema, na sestanku z dne 07.06.2023 pa je pooblaščenec lastnika občini podal ponudbo. Občinska uprava Občine Dobrovnik je, kot so zapisali, izkoristila vse možnosti za dosego sporazumnega dogovora z lastnikom, zato je potrebno, v skladu z določili Zakon o urejanju prostora, pri pristojnemu upravnemu organu (UE Lendava) vložiti zahtevo za razlastitev. Ta naj bi postala pravnomočna včeraj. Z razlastijo se bo odvzela lastninska pravica na prej navedenem delu nepremičnin, ki so nujno potrebni za izgradnjo kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje. To je potrdil tudi občinski svet Občine Dobrovnik na zadnji izredni seji. Razlastitev je nujna za dosego javne koristi, so še zapisali v Dobrovniku.

“Javna korist razlastitvenega namena je v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino, saj po projektu ni možna izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje na drugih parcelah, Občina Dobrovnik pa tudi ne razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego istega namena. Nepremičnina se razlasti v minimalnem obsegu, kot je predvideno s projektom. Na tej podlagi bo pripravljen tudi geodetski elaborat parcelacije. V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti,” so še sporočili iz Občine Dobrovnik.