Ostalo

Daljnovod Cirkovce-Pince: Elektroenergetska povezava med Madžarsko in Slovenijo v obratovanju!

Sistemska operaterja prenosnega omrežja Slovenije (ELES, d.o.o.) in Madžarske (MAVIR d.o.o) sta sporočila, da je bila načrtovana fizična povezava med madžarskim in slovenskim elektroenergetskim sistemom vzpostavljena danes dopoldne. Dajnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo povečal zanesljivost obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečal uvozno zmogljivost prenosnega omrežja v tem delu države, omogočil večjo integracijo trga v regiji in olajšal dostop do vzhodnih trgov z električno energijo.
Pogajanja za izgradnjo Madžarsko-Hrvaško-Slovenske 400 kV omrežne povezave so se začela že sredi 90. let, zadnja faza katere je bila izgradnja daljnovoda Cirkovce-Pince. Slovenija je zadnja sosednja država, s katero Madžarska ni imela daljnovodne povezave. Na Madžarski strani je bil pred prelomom tisočletja z naložbo MVM – Madžarska elektroenergetska družba – takrat lastnika prenosnega omrežja, dokončan dvosistemski daljnovod med Hévízom in Slovensko-Hrvaško-Madžarsko tromejo. V okviru tega je bil na Madžarski strani zgrajen petkilometrski krak bodočega slovenskega daljnovoda, v smeri Slovenije, kar je omogočilo kasnejšo povezavo. Slovenski sistem je sedaj povezan z omenjenim krakom.

Gradnja daljnovoda je potekala od avgusta 2020 do junija 2022 na slovenski strani, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji za oskrbo daljnovoda. V okviru gradnje je bilo zgrajenih in asfaltiranih 120 km dovoznih cest, vgrajenih 7850 ton jeklene konstrukcije, ki je postavljena na več kot 1000 plitvih in globokih temeljev. Poleg tega je bilo na 264 stolpih nameščenih več kot 2400 kosov izolatorskih verig, skozi katere je montiranih več kot 1500 km vodnikov. Daljnovod poteka skozi občine Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava.

Sistemski operaterji prenosnega omrežja ELES, MAVIR in HOPS so izvedli predhodne preizkuse in meritve novozgrajene mednarodne povezave, ki bo zagotovila stabilnejše in zanesljivejše delovanje elektroenergetskega sistema, na napetostnem nivoju 400 kV in prispevala k še močnejši povezavi omenjenih trgov na skupni notranji trg EU z električno energijo.

Projekt mednarodnega daljnovoda Hévíz – (državna meja) – Cirkovce – Pince 2×400 kV med Madžarsko in Slovenijo je pomemben za namene energetske politike EU, zato je bil uvrščen na seznam tako imenovanih projektov skupnega interesa (PCI). Projekt izgradnje daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce je prejel sofinanciranje Evropske unije iz Instrumenta za povezovanje Evrope.