Ostalo

CSD Pomurje: Avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev in avtomatizacija informativnih izračunov

Vvmesecu avgustu 2022 bodo centri za socialno delovodločali o podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila) avtomatično po uradni dolžnosti, enako kot to poteka že od leta 2019. So pa uvedli še eno novost, avtomatizirano izdajo informativnih izračunov za letne pravice.
“Večina letnih pravic poteče v mesecu avgustu in septembru, zato je pred nami obdobje s povečanim obsegom dela. Upravičencem za podaljšanje prejemanja navedenih pravic ni potrebno oddati vloge. V primeru, da center za socialno delo ne bo razpolagal z vsemi dokazili, ki so potrebna za izdajo odločbe/informativnega izračuna, bomo vlagatelje obvestili s pozivom za predložitev dokazil. S takojšnjim odzivom na poziv, bodo upravičenci prispevali k hitrejši rešitvi zadeve,” sporočajo iz Centra za socialno delo Pomurje.

Nova vloga se odda v primerih, ko vlagatelji:

  • pravico uveljavljajo prvič; vlogo oddajo na obrazcu “Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev”
  • uveljavljajo novo pravico za otroka; vlogo oddajo na obrazcu “Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev” (npr. za otroke, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec z dnem 1.9.2022, vlagatelj vlogo za znižano plačilo vrtca odda v mesecu avgustu; npr. otrok bo s septembrom pridobil status dijaka, vlagatelj vlogo za državno štipendijo odda avgusta; npr. otrok bo z oktobrom študent, vlagatelj odda vlogo septembra)
  • sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja ZŠtip-1); spremembo oddajo na obrazcu “Obrazec za sporočanje sprememb”

Avtomatizacija izdajanja informativnih izračunov

V mesecu juniju lansko leto so centri za socialno delo začeli z izdajo informativnih izračunov. Informativni izračuni se izdajajo za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. V mesecu juniju letos je bila izvedena dodatna nadgradnja informacijskega sistema z namenom avtomatizirane izdaje informativnih izračunov za letne pravice.

“Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti. Informativni izračun ima enako vsebino kot odločba in bo stranki vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu),” so še sporočili.

Če se upravičenec ne strinja z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložil ugovor, o katerem odloča center za socialno delo. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora. Zoper ugovor na informativni izračun, center za socialno delo izda odločbo, na katero se stranka lahko pritoži.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Trajanje postopkov

Centri za socialno delo vsako leto v obdobju od avgusta do septembra odločamo o povečanem številu pravic, ki se iztečejo v tem obdobju. Zakonsko določen rok za izdajo odločbe je 60 dni od prejema popolne vloge. Center za socialno delo Pomurje bo tudi to leto organizacijo dela prilagodil potrebam in se bomo potrudili, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno.