Ostalo

Burna razprava: Za Galerijo-Muzej Lendava bo izbran vršilec dolžnosti direktorja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v postopku javnega razpisa za direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava ni izbrala nobenega kandidata. Občina Lendava bo tako v kratkem času primorana izbrati vršilca dolžnosti direktorja. O tem je tekla tudi burna razprava na četrtkovem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava.
Na razpis so v roku prispele štiri vloge (dr. Zolti KepeAtilla PisnjakEvgen Lazar in Petra Banfi), katere je komisija na svoji 23. seji odprla in preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev kandidatov. Ob tem je komisija ugotovila, da dva kandidata ne izpolnjujeta formalnih pogojev (Atilla Pisnjak in Petra Banfi) (neprimerna stopnja izobrazbe, delovne izkušnje..), dva kandidata pa je zaradi dokazovanja pogojev z listinskimi dokazi pozvala k dopolnitvi vloge (Zolti Kepe in Evgen Lazar) (znanje tujega jezika na višji stopnji, delovne izkušenj vsaj tri leta na vodstvenem delovnem mestu). Rok za dopolnitev vlog je bil 10.1.2018. Oba kandidata sta svoji vlogi dopolnila v roku, kar je ugotovila komisija na svoji 24. seji dne 12.1.2018.

Ob tem je komisija ugotovila, da en kandidat (Evgen Lazar) ni predložil zadostnega oziroma verodostojnega potrdila, iz katerega bi nedvoumno izhajalo, da ima kandidat pridobljenih vsaj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, prav tako je komisija ugotovila, da iz potrdila Državnega izpitnega centra ne izhaja, da ima kandidat osvojeno znanje iz tujega jezika na višji stopnji.

Neusklajenost oznake nivoja znanja? Ne ravno …

Za drugega kandidata (Zolti Kepe) je komisija ugotovila, da je predložil potrdilo o znanju tujega jezika (hrvaščina), pri čemer pa je, po mnenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, podana neusklajenost oznake nivoja znanja hrvaškega jezika (B2) z besedno obrazložitvijo stopnje znanja jezika (srednji oziroma vmesni nivo/višji nivo). Kandidat je priložil tudi obrazložitev LU Lendava o vsebini tečaja iz angleškega jezika, kar pa, po mnenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ustreza zgolj vmesni ravni znanja angleškega jezika (A2).

Ravno pri oznaki nivoja znanja hrvaškega jezika (B2) pa se je zapletlo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je namreč zapisala, da oznaka nivoja znanja hrvaškega jezika (B2) ni usklajena z besedno obrazložitvijo stopnje znanja jezika (srednji oziroma vmesni nivo/višji nivo). Glede na metodologijo umeščanja izpitov iz tujih jezikov v Skupni evropski jezikovni okvir, oznaka nivoja znanja B2 pomeni višja raven znanja, je razvidno iz  dokumenta s številko 631-3/2017, ki ga je izdal Republiški izpitni center. Točno takšen pogoj pa je zapisan tudi v razpisni dokumentaciji.

V nadaljevanju se je (znova) zapletlo pri tujem jeziku …

V razpisu za direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava je med drugim moč prebrati naslednji zahtevani pogoj: “… da obvlada vsaj en tuj jezik na višji ravni.” Tudi tukaj so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja storili napako, saj so zapisali, “da je ob objavi razpisa pri pogoju znanja tujega jezika bil vsekakor mišljen eden od svetovnih jezikov (ang., nem.) in nikakor ne tuj jezik, ki je dejansko na območju občine Lendava jezik okolja.” Seveda je pri takšnem odločanju potrebno upoštevati razpisne pogoje, ki omenjajo zgolj tuji jezik. Hrvaščina je tuji jezik, v razpisu pa besede “svetovni” ni mogoče najti.

Je komisija med postopkom izbire kandidata spremenila pravila igre?

Tukaj pa se zadeva še ne konča. Med razpravo občinskih svetnikov in iz priložene dokumentacije za občinski svet je moč razbrati, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja med postopkom izbire kandidata spremenila pravila igre. Ti so med postopkom zoper kandidata, ki je imel praktično največ možnosti (Zolti Kepe), uvedli nekakšno ocenjevanje listinskih dokazil, po kriterijih, ki v razpisu niso bili navedeni, prav tako pa v razpisu, ki ga je pripravila prav Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ta potencialnih kandidatov ni seznanila s takšnim postopkom izbora.

“Pri tem je komisija ugotovila, da je kandidat zbral od skupno 8 točk le 5 točk. Skladno s predhodno pripravljenimi merili bi kandidat moral zbrati najmanj 6 točk, da bi ga komisija povabila na dodaten razgovor,” so zapisali v obrazložitvi rezultatov ocenjevanja, o katerem kandidatov niso predhodno seznanili.

Občinski svetnik, dr. Mihael Kasaš:

“Tukaj pri tej zadevi sta ključni dve stvari. Govorimo o trenjih. Še preden pa govorimo o trenjih, se moramo vprašati, zakaj prihaja do teh trenj in zakaj je pri izbiri direktorja GML nekakšen krč. Vprašati se moramo tudi glede razpisnih pogojev. Ko se razpisni pogoji objavijo, je potrebno, da so ti nekoliko bolj jasni. Tudi pri tujem jeziku. Če je razpisni pogoj tuji jezik in pika, potem je hrvaščina tuji jezik, potem je japonščina tuji jezik. Po zakonu je to tuji jezik. Pomembnejši aspekt razpisnih pogojev pa je možnost, da se vključijo mladi. Da se vključijo tudi take osebe, ki morda nimajo tri leta vodstvenih izkušenj, imajo pa tri leta izkušenj na primerljivih položajih.”

Občinski svetnik in podžupan, Ferenc Horváth:

“Da smo imeli štiri kandidate pri vodstvenem razpisu, je vsekakor za pozdraviti. Če noben od teh štirih kandidatov dejansko ne odgovarja razpisnim pogojem, je potrebno res razmisliti, ali so razpisni pogoji primerni ali pravi. Z njim (Kasašom) se popolnoma strinjam. Že, ko smo sprejemali ustanovitveni akt javnega zavoda KKC sem rekel, da za direktorja ni najbolj pomembno, da ima določene vodstvene izkušnje, saj če bomo pri vseh nadaljnjih razpisih vključevali takšne pogoje, ne bomo nikomur nikoli omogočili, da si nekje vodstvene izkušnje nabere. Če nekdo ima vodstvene izkušnje, to še ne pomeni, da bo na svojem področju primeren.”

Občinski svetnik, Danijel Gömböš:

“Pridružil bi se komentarju Mihaela Kasaša. V mojih očeh je en izmed kandidatov, pa naj bo to kdor koli, izpolnjeval pogoje razpisa. Strinjam se s tem, da če smo slabo sestavili razpis, moramo priznati. V mojih očeh gre za napako razpisa in v bistvu imamo kandidata, ki izpolnjuje pogoje. Povedali smo madžarščina in slovenščina ter tuji jezik. Po mojem mnenju, si v času postopka ne moremo izmišljevati, da smo tu malo drugače … Strinjam se, da mora obvladati svetovni jezik, nismo pa tega zapisali v razpisu, potem se pa sklicujemo na razpis, da kandidat ne izpolnjuje pogojev. Prosim, da bomo v prihodnje bolj pozorni na to, kakšne razpise oziroma detajle objavljamo, potem pa se nimamo na kaj sklicevati.”

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda GML ponovila. Sklep o neizbiri kandidata je bil sprejet. Enajst občinskih svetnikov je za sklep glasovalo, štirje so bili vzdržani in trije proti.
Dr. Zolti Kepe za naš portal: “Pričakoval sem korekten postopek”

“Glede moje korektne prijave na razpis za direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava sem pričakoval korekten postopek. Kot je bilo ugotovljeno tudi s strani komisije, sem izpolnjeval vse formalne razpisne pogoje. Zato sem tudi pričakoval, da bom povabljen na predstavitev, saj je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja že 20. decembra 2017 soglasno sprejela sklep da bo »kandidate, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje pozvala na predstavitev.” Postavlja se vprašanje, zakaj tega ni storila v naslednjih tednih?

Namesto povabila na predstavitev in pridobitve mnenj sveta zavoda in soustanoviteljice, pa je komisija na podlagi pregleda dokumentacije zaključila, da nisem dovolj kompetenten kandidat in predlagala občinskemu svetu sklep, da se ne izbere noben prijavljen kandidat.

Osebno sem zaskrbljen nad potekom postopka, in me je strah, da bodo vsi kandidati, ki se bodo odslej prijavljali na različne razpise v javnih zavodih v občini Lendava, deležni podobne obravnave. Hkrati se postavlja tudi vprašanje, ali so postopki izbire kandidatov za direktorje javnih zavodov v občini v preteklosti bili obravnavani po teh kriterijih? Tudi v tej zadevi je pojem transparentnosti ključnega pomena. Zame je transparentnost upoštevanje vseh v naprej določenih kriterijev za vse. Tudi kar se tiče tujega jezika in tudi kar se tiče stopnje znanja madžarščine v javnih zavodih in javne uprave v občini. Če te transparentnosti ni, potem je tako rekoč vse dovoljeno…

Glede tega, da so novinarji že pred odločitvijo komisije objavili imena kandidatov, sam nimam nobenih pomislekov. Delo direktorja Galerije-Muzeja Lendava z javnostjo je ključnega pomena, tako na področju strokovnosti, kakor tudi na področju turistične promocije naše dediščine in kulturnih vrednot človeštva.”