Sveže

6. redna seja KKC Lendava: Svet KKC Lendava dal soglasje letnemu poročilu KKC za leto 2021 z dvema dopolnitvama

Minuli četrtek se je v prostorih gostilne krona na Glavni ulici 20, odvila 6. redna seja javnega zavoda sveta KKC Lendava. Prisotni člani sveta so sicer dali soglasje letnemu poročilu KKC za leto 2021, a bo slednjega potrebno dopolniti, saj vsebuje najmanj dve, za svet zavoda sporni zadevi, pri točki delovne uspešnosti direktorja za minulo leto pa so le-tega pustili neocenjenega zaradi izločilnega pogoja. Direktorja je po pooblastilu, zaradi bolniškega staleža, zastopala računovodkinja, Sabina Doma.
Minuli četrtek se je v prostorih Krone, na glavni ulici 20, odvila 6. redna seja sveta javnega zavoda KKC Lendava. Dnevni red, ki je izvorno obsegal osem točk dnevnega reda, je bil ob začetku spremenjen in sicer iz slednjega so črtali točko 6, ki govori o imenovanju uredniškega odbora in odgovornega urednika revije Lindua in sicer zaradi neusklajenosti kandidatov, spremenili pa so tudi točko 5, ki govori o delovni uspešnosti direktorja za leto 2020 in 2021. Odločili so, da dokumenta za leto 2020 ne bodo obravnavali, saj direktor dr. Halász, kot so dejali, poročila za leto 2020 ni predstavil ker ni obiskoval sej sveta KKC in posledično zaradi tega, poročilo za leto 2020 ni sprejeto. Kar se pa tiče delovne uspešnosti za leto 2021, bodo to obravnavali na naslednji seji, saj imajo za to časa do 30.6. Na seji so sicer glede sprejetja ocene o delovni uspešnosti izpostavili izločilni pogoj zaradi ugotovljenih nepravilnosti. Na seji je sicer bilo prisotnih šest od devetih članov, sejo pa je, zaradi odsotnosti predsednika Požonca, vodil podpredsednik sveta, dr. Zoltan Kepe.

Pri pregledu zapisnika 5. redne seje so prisotni ugotovili, da javni zavod še vedno ni realiziral sklepa o sejninah in da se bo plačilo vsekakor moralo izvesti od 1.1.2022 naprej. Med drugim so še določili, da bodo spremljali izostanke članov sveta in sicer na način, ali se član/ica opraviči za izostanek, ali ne. Pri tem so izpostavili člana Igorja Kulčarja, ki se sej ne udeležuje in o tem ne obvešča predsednika sveta. Sicer pa so zapisnik sprejeli.

Sabina Doma je predstavila letno poročilo knjižnice. Poudarila je, da je denarni tok bil v minulem letu pozitiven, a da so prihodki na trgu minimalni. Knjižnica se financira iz občinskih sredstev. Med drugim je Domajeva izpostavila, da ima knjižnica težave z nekaterimi dislociranimi enotami. “Aneksov za financiranje knjižnične dejavnosti za leto 2021 niso podpisale občine Dobrovnik, Velika Polana in Odranci. Občina Odranci je  kljub temu v svojem proračunu zagotovila manjši delež finančnih sredstev, ki jih je v tekočem letu knjižnici tudi nakazala v enkratnem znesku. Enako je storila tudi v prejšnjih letih. Največ težav imamo v primeru Občine Velika Polana. Za nakup knjižničnega gradiva je knjižnica namensko pridobila 46.167 evrov sredstev.

Občina Lendava nam je v letu 2021 zagotovila sredstva v skupni višini 279.047 evrov. Od tega smo razporedili 260.000 evrov za tekoče poslovanje, 10.000 evrov pa za nakup knjižničnega gradiva, 7.075 evrov je bilo razpisnih sredstev iz naslova kulturnih projektov, 1.025 za sofinanciranje nakupa računalniške opreme ter 947 evrov za sofinanciranje počitniškega dela mladih. Pri drugih občinah smo realizirali prihodke v skupnem znesku 17.423 evrov, in sicer 14.678 evrov za opravljanje  dejavnosti ter 2.745 evrov za nakup knjižničnega gradiva. Obveznosti občine Dobrovnik za leto 2021 niso evidentirane, saj občina ni podpisala aneksa za leto 2021, ima pa še neporavnane obveznosti iz preteklih let v višini 4.000 evrov.

Občina Velika Polana tudi v letu 2021 ni financirala knjižnične dejavnosti, kakor tudi ne nabave knjižničnega gradiva, za kar je podala izjavo. Ministrstvo za kulturo nam je zagotovilo sredstva za izvajanje nalog in kulturnega programa za pripadnike madžarske narodne skupnosti v višini 49.780 evrov, sofinanciralo nabavo knjižničnega gradiva v višini 36.088 evrov in sofinanciralo nabavo računalniške opreme v znesku 3.560 evrov. Lastne prihodke smo realizirali od izkupička storitev knjižnice v skupnem znesku 4.738 evrov.

Druge prihodke smo imeli realizirane od pridobljenih sredstev s strani Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava v višini 4.800 evrov, Občine Dobrovnik iz naslova starega dolga v znesku 1.000 EUR, Zavarovalnice Triglav v višini 342 EUR, sklada Bethlen iz Madžarske v višini 277 evrov ter prejeta sredstva iz proračuna države za izplačilo dodatkov za delo v tveganih razmerah v višini 5.907 evrov. Konec leta 2021 je v knjižnici nastal presežek odhodkov nad prihodki v višini 690 EUR, kar je posledica nezadostnega financiranja s strani občin.”

Gledališka in koncertna dvorana: “Občina Lendava nam je za potrebe delovanja NOE v letu 2021 zagotovila sredstva v skupni višini 230.747 evrov. V navedenih sredstvih so vključena sredstva v višini 222.397 evrov za izvajanje dejavnosti, 4.350 evrov za izvedbo kulturnih projektov in poletnega programa in 4.000 evrov za  vzdrževanje in obratovanje Sinagoge. Preko transfera Občine Lendave nam je bilo za odobritev statusa zavoda širšega namena iz državnega proračuna zagotovljenih 22.000 evrov. Na razpisu smo od Madžarske samoupravne narodne skupnosti prejeli sredstva v višini 6.370 evrov in sklada Bethlen iz Madžarske v višini 2.461 evrov. Drugi prihodki so iz naslova prihodkov od zavarovalnice. Iz Državnega proračuna je bilo za izplačilo dodatkov za delo v tveganih razmerah prejeto 1.880 evrov. Skupni prihodki so bili realizirani v višini 272.160 evrov in so bili nižji od načrtovanih, predvsem zaradi manjših prihodkov Ministrstva za kulturo. Celotni odhodki NOE so bili realizirani v višini 268.511 evrov. Za vzdrževanje Sinagoge je ustanovitelj zagotovil 4.000 evrov, razliko smo pokrili iz drugih tekočih prihodkov zavoda. Zaradi okvare plinske peči je bilo potrebno tudi popravilo, da se je lahko ogrevanje nemoteno izvajalo” je dejala Sabina Doma.

Stroški odvetnikov, notarjev in pravnega svetovanja so za Knjižnico Lendava znašali 6.111 evrov, za enoto Gledališka in koncertna dvorana pa 5.113 evrov. Prav to je pri članih sveta vzbudilo največ zanimanja, vsi pa so se strinjali, da so tovrstni stroški izjemno visoki. Na vprašanje, zakaj zavod ni uporabil storitev odvetnika Občine Lendava ali pa se za pravna vprašanja obrnil na pristojno ministrstvo, odgovora ni bilo. Med drugim so člani sveta bili kritični do zapisanega oz. bolje rečeno nezapisanega o nadzorih, ki so bili lansko leto uvedeni v zavodu. Tako Nadzorni odbor Občine Lendava kakor tudi zunanji nadzor s strani revizijske družbe Adakta sta namreč ugotovila nenamensko porabo sredstev, kar pripravljavec gradiva, direktor zavoda, ni vključil v vsebino. Bistveno bolj pa so bili člani sveta kritični do naslednjega zapisa v poročilu: “Zaradi zapletov pri nedelovanju Sveta zavoda in raznih pritiskov s strani notranjih in zunanjih deležnikov je imel zavod dosti težav, pri čemer se je bil primoran posluževati zunanjih strokovnjakov, saj je edini cilj zavoda zagotavljati zakonito delovanje in izvajanje svojega poslanstva v skladu z ustanovitvijo.” Člani sveta so sicer podali soglasje k omenjenemu dokumentu, a bo pripravljavec gradiva primoran narediti dve spremembi. Prva sprememba je ta, da bo v gradivo moral vključiti rezultat obeh revizij in druga, da bo besedilo, objavljeno v navedkih, primoran umakniti iz poročila.

Na seji so se med drugim seznanili tudi z rezultatom tajnega glasovanja zaposlenih, glede odstavitve direktorja, ki je v teku in kar je del postopka. Svet zavoda KKC je na svoji minuli, 5. redni seji z dne 10.2.2022 imenoval komisijo, v sestavi Dr. Mihael KasašEdita Horvat in Alenka Kekec Galič, ki so oddane glasove prešteli in sestavili zapisnik. Pravico do glasovanja je imeli 10 strokovnih delavcev. 6 jih je razrešitev direktorja podprlo, 1 je bil proti razrešitvi, 3 glasovnice pa so bile neveljavne. Seja je bila zaključena po dveh urah in 45 minut.