Sveže

3. izredna seja občinskega sveta; Vroče na zadnji točki dnevnega reda

Včeraj popoldan se je v sejni dvorani Občine Lendava odvila 3. izredna seja občinskega sveta Občine Lendava. Ta se je pričela ob 14.00 uri, imela štiri točke dnevnega reda in trajala zgolj 40 minut, sejo pa je po pooblastilu župana Balažka vodil podžupan Horváth. Seje se niso udeležili trije člani občinskega sveta.
Galerija-Muzej Lendava: Spremenili tretjo alinejo 12. člena odloka

Občinskemu svetu Občine Lendava je bil po skrajšanem postopku predlagan sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava. Navedeno so utemeljili z dejstvom, da se spreminja zgolj en člen odloka in znotraj le tega ena alineja in sicer je šlo za spremembo tretje alineje 12. člena odloka.

12. člen odloka o ustanovitvi javnega zavoda GML je do sedaj določal, da je za direktorja lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih. Ker je že na minuli redni seji občinskega sveta prišlo do predloga, da je takšen pogoj prestrog, saj “omejuje predvsem mladi kader, ki kljub strokovnosti, viziji in tudi delovnih izkušenj na področju dela zavoda ne more kandidirati za delovno mesto direktorja tega zavoda in si pri tem pridobivati vodstvene izkušnje,” so občinski svetniki sprejeli sklep, da se besedilo “od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih” umakne.

Sklep je bil sprejet.

V letu 2018, 1.500 evrov subvencije nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav za posamezno enoto

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesni zbiralnik za odpadne vode).

Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je do konca leta 2021. Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine, naselje »Grede«), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da še približno 200 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje. Tudi skladno z državnim noveliranim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS leta 2010, izgradnja kanalizacije na teh območjih ni predvidena.

Ker strošek nabave in vgradnje MKČN ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem Občina vzpodbudila občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Občina Lendava je na osnovi dveh javnih pozivov v zadnjih dveh letih (2016 in 2017) podelila skupno 41 subvencij za nakup in vgradnjo MKČN do 50 enot, v skupni višini 61.500,00 EUR.

Predlagana višina subvencije za nakup in vgradnjo MKČN je enaka tisti v letu 2017, torej 1.500 evrov ter je enaka za vse, tako za fizične kot pravne osebe. Predlagana višina subvencije predstavlja približno 30-50 % celotne vrednosti investicije nakupa in vgradnje MKČN. V letu 2018 je za subvencioniranje individualnih MKČN ter izgradnjo potencialnih skupnih MKČN v proračunu Občine Lendava namenjenih skupaj 75.000,00 EUR.

Občinski svet je soglašal, da se višina subvencije nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Lendava določi v višini 1.500 evrov za posamezno MKČN v letu 2018.

Občinski svet dal pozitivno mnenje zdajšnji direktorici javnega zavoda Vrtec Lendava, Tini Hozjan

V zadnji točki dnevnega reda je občinski svet Občine Lendava obravnaval predlog o izdaji mnenj za imenovanje direktorice javnega zavoda Vrtec Lendava. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janez Somi, je prisotnim občinskim svetnikom predstavil nezavezujoče mnenje komisije. Ta je na svoji 28. seji, ki se je odvila 28. februarja, na osnovi prejete dokumentacije obeh kandidatk (Tine Hozjan in Romane Lebar) sklenila, da komisija “da prednost zdajšnji ravnateljici, Tini Hozjan. Tako predlagamo tudi občinskemu svetu, da kandidatko tudi potrdi,” je prebral Somi.

Razpis za delovno mesto ravnateljice je bil objavljen 12. januarja. Celotni postopek je vodil svet zavoda Vrtec Lendava in je ob tem sprejel sklep, da obe kandidatki izpolnjujeta pogoje in da sta obe vlogi bili popolni ter pravočasno oddani. Svet zavoda bo sedaj nadaljeval s postopkom imenovanja ravnateljice v skladu s predpisi, za kar pa potrebuje tudi mnenje občinskega sveta oz. ustanovitelja, soustanovitelja, sveta staršev vrtca in vzgojiteljskega zbora.

Ivan Koncut: “Kdo se vmešava v delo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja?”

“Svet zavoda smo zaprosili, da kandidatki podata odgovore na tri konkretna vprašanja, in sicer vprašanje glede možnosti vključevanja večjega števila otrok v vrtec, vprašanje glede oblikovanja ekonomske cene in pa vprašanje glede organizacijskih in drugih ukrepov pri vodenju omenjenega zavoda. Hkrati je bilo zaprošeno tudi za poročilo glede uspešnosti dosedanje ravnateljice v preteklem mandatnem obdobju. Navedeno smo prejeli 28. februarja in je bilo to predstavljeno tudi Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija se je z navedenimi dokumenti seznanila in vsled navedenega sprejela mnenje, ki ga danes predlaga občinskemu svetu,” je povedal Matej Furlan, tajnik Občine.

Po povedanem se je svoj čas za repliko izkoristil svetnik Ivan Koncut, ki je menil, da se je nekdo vmešal v delo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. “Zanima me, kdo se je vmešaval v delo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da je zaprosil zavod, da pošljejo poročilo glede uspešnosti dosedanje ravnateljice v preteklem mandatnem obdobju in odgovore na omenjena tri vprašanja?” Koncut je kmalu za tem nadaljeval “Moti me nekaj pri sklepu iz priloženega dokumenta, pri gospe Romani Lebar. Slednja je sicer pogojem zadostila, a me moti, da ste zapisali, da ta /ni izkazala zadostnih kompetenc na področju organizacijskih in drugih sposobnosti pri vodenju zavoda./ Lepo prosim. Ona (Romana Lebar) zavoda niti ni vodila. Kako je torej takšno oceno sploh lahko dobila?”

Občinski svetnik Ivan Koncut je nadaljeval: “Moti me tudi naslednja stvar, ki je na zasedanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nisem slišal. Pri sklepu ste napisali, da je kandidatka (Tina Hozjan) ob /predložitvi dobrega programa …/, pri Romani Lebar pa ste zapisali samo /ob predložitvi programa …/. Celi čas, tudi včeraj sem poslušal, da imata obe kandidatki dobre programe in da zadostujeta vsem pogojem. Kdo je upal napisati da je njen (Tinin) program dober, iz Romaninega pa lahko torej sklepam, da ni.”

Matej Furlan je Koncutu odgovoril, da je takšen dopis bil poslan iz občinske uprave, “saj je Občina tista, ki zavod financira oziroma sodeluje pri oblikovanju ekonomske cene in podobnih zadev. Zato so ta vprašanja zelo korektna in na mestu, da dobimo nazaj korektne odgovore v zvezi s tem.” Koncut mu ni ostal dolžan: “Ni to otroški vrtec. Čisto iskreno bom povedal. Ne more občinska uprava. Nekdo je to, da se zahtevano pošlje, predlagal.”

Ivan Koncut je pri vprašanju, kdo je predlagal, da se kandidatke še dodatno izpraša in da se pošlje poročilo glede uspešnosti dosedanje ravnateljice v preteklem mandatnem obdobju, vztrajal. Podžupan Ferenc Horváth, ki je sejo tudi vodil, je bil mnenja, da ima ustanovitelj pravico vprašati mnenje kandidatov. Ta mu je med drugim tudi podal odgovor na vprašanje: “Gradivo je pripravila Aleksandra Kozak, podpisal pa ga je župan.” Koncut pa odgovora na vprašanje, kdo je predlagal takšen dopis, ni prejel …

Občinski svet je, na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podal pozitivno mnenje kandidatki Tini Hozjan, dozdajšnji direktorici vrtca Lendava.