Ostalo

2. redna seja Razvojnega sveta Pomurske regije minila v znamenju konstituiranja delovnih teles

Minulo sredo je preko konferenčne aplikacije Zoom potekala 2. redna seja Razvojnega sveta Pomurske regije, ki je minila v znamenju konstituiranja delovnih teles v obdobju 20212 – 2027. Prisotni so predelali sedem vsebinskih točk, s pomočjo slednjih pa so uspešno vzpostavili delovanje omenjenega sveta.
Člani Razvojnega sveta Pomurske regije so se, zaradi aktualnih epidemioloških razmer, tokrat sestali v virtualnem okolju in nadaljevali s konstituiranjem delovnih teles, ki bodo podlaga za prihodnje uresničevanje poslanstva RSR v smeri usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. V prvem delu seje so člani RSR potrdili mandat Verici Banfi, ki bo nadomestila Vlada Mandiča iz vrst predstavnikov gospodarskega sektorja, za podpredsednika RSR pa sta bila izvoljena dr. Aleksander Jevšek, kot predstavnik lokalnih skupnosti ter Matejka Horvat, kot predstavnica nevladnih organizacij.

Seja je bila tudi v znamenju sprememb in dopolnitev Poslovnika Razvojnega sveta Pomurske regije ter Poslovnika o delovanju odborov RSR pri pripravi Dogovora za razvoj regij. Spremembe, ki so se nanašale na preimenovanje odborov, skladno s ključnimi razvojnimi prioritetami aktualne EU finančne perspektive, so člani potrdili z dvotretjinsko podporo. S tem so nastale podlage za delovanje odborov za pametno, privlačno, socialno, zeleno in povezano regijo. V vsak odbor je bilo v nadaljevanju imenovanih tudi 9 članov, ki bodo v kratkem pričeli z aktivnim delom na področju potrjevanja Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027.

Ob koncu seje je župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, predstavil tudi aktualno problematiko v okviru Programiranja EKP 2021-2027 na področju Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in endogene regionalne politike (DRR), kjer se predvideva izločitev mestnih občin iz sodelovanja v mehanizmu Dogovor za razvoj regij, kar bi lahko resno ogrozilo učinkovito načrtovanje ključnih regijskih projektov v bodoče. Omenjena tematika bo sicer obravnavana tudi seji Sveta Pomurske razvojne regije, ki bo potekala v petek, 18.2.2022.

Razvojni svet Pomurske regije

Razvojni svet Pomurske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), sprejem RRP, sklepanje dogovorov za razvoj regij, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, spremljanje izvajanja RRP in dogovorov za razvoj regij, na področju regionalnega razvoja sodelovanje z regijami drugih držav in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine.