Iz občinskega sveta Občine LendavaSveže

Zdravstveni dom Lendava tudi uradno določen kot izvajalec programa ambulantne fizioterapije, Sava turizem d.d. Ljubljana se je pritožila na odvzem koncesije

Občinski svet Občine Lendava je na svoji minuli seji v sredo sprejel sklep, da bo ambulantno fizioterapijo v hotelu Lipa izvajal Javni zavod Zdravstveni dom Lendava. Zaradi odvzema koncesije se je Sava turizem d.d. Ljubljana pritožila, a po neuspešni pritožbi dala zagotovilo, da ne bo sprožila nadaljnjih sodnih postopkov v tej zadevi, v kolikor koncesijo dobi Zdravstveni dom Lendava. Rok za pritožbo na Upravno sodišče se je sicer iztekel včeraj.
Občinski svet Občine Lendava je na svoji 13. seji dne 22.7.2020 sprejel sklep številka 216, s katerim je preklical sklep številka 502, sprejet na 48. seji občinskega sveta dne 26.6.2014, s katerim je podal soglasje k podelitvi koncesije za izvajanje ambulantne fizioterapije ter predlagal občinski upravi, da izda odločbo o odvzemu koncesije za izvajanje ambulantne fizioterapije. Kot razlog odvzema koncesije je bila izguba prostorov na lokaciji Term Lendava kot ključnega pogoja za opravljanje dejavnosti fizioterapije. Navedeno je onemogočilo izvajanje dejavnosti fizioterapije, hkrati pa je to pomenilo, da po izdani upravni odločbi koncesionar več ne izpolnjuje pogojev. Občinska uprava je sledila sklepu občinskega sveta in dne 27.7.2020 izdala odločbo, s katero je Savi Turizem d.d., Ljubljana, odvzela koncesijo za opravljanje dejavnosti fizioterapije.

V pritožbenem roku je Sava turizem d.d. Ljubljana vložila pritožbo, o kateri je kot drugostopenjski upravni organ odločil župan občine. V pritožbenem postopku je župan občine ugotovil, da je pritožba neutemeljena, zato jo je zavrnil in potrdil odločitev organa prve stopnje. 30 dnevni rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče se je iztekel včeraj, torej 8.10.2020. V tem času je župan občine v osebni korespondenci s predsednikom in članom uprave ter predsednikom nadzornega sveta Save turizem izpostavil, da je zaključek postopka odvzema koncesije nujen, saj gre za zelo ranljivo in občutljivo skupino občanov, katerim zaradi trajajočega postopka odvzema koncesije ni omogočena uporaba storitev s strani novega izvajalca te storitve; fizioterapije.

V osebnem razgovoru predsednika nadzornega sveta Save turizem in župana občine dne 1.10.2020 je le-ta podal zagotovilo, da v kolikor bo občina javnemu zavodu Zdravstveni dom Lendava podelila izvajanje fizioterapije kot trajno osnovno dejavnost, ne bo sprožila nadaljnjih sodnih postopkov v tej zadevi. 8. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, iz 3.a. člena zakona za opravljanje posamezne vrste osnovne zdravstvene dejavnosti.

V skladu z 9. členom istega zakona je zdravstveni dom zdravstveni zavod, ki ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, splošno oziroma družinsko medicino, zobozdravstvo, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine ter patronažno službo. Zdravstveni dom ima lahko organizirano tudi medicino dela, prometa in športa, laboratorijsko in drugo diagnostiko ter fizioterapijo, lahko pa je opravljanje teh dejavnosti organizirano v sodelovanju z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi.

“Ker je podana pravna podlaga za podelitev trajnega izvajanja dejavnosti ambulantne fizioterapije Zdravstvenemu domu Lendava, ki kot izvajalec zdravstvene  dejavnosti izpolnjuje tudi vse pogoje in ker si Občina Lendava prizadeva v čim krajšem času urediti izvajanje dejavnosti fizioterapije, je podan predlog najboljša rešitev tako za uporabnike te storitve (občane), kakor tudi za občino, ki z zaupanjem v kvalitetno izvedbo storitev daje to storitev Zdravstvenemu domu Lendava, katere ustanoviteljica je. S pričetkom opravljanja storitve fizioterapije s strani Zdravstvenega doma Lendava bi občani, terapije potrebni, imeli takojšen dostop do teh storitev, kar bi ugodno vplivalo na njihovo zdravje in opravljanje njihovih življenjskih funkcij. S pričetkom opravljanja fizioterapije s strani Zdravstvenega doma Lendava bo občanom občine Lendava ponovno omogočena storitev fizioterapije na območju občine Lendava in ne bo potrebe, da bi občani naše občine koristili te storitve v drugem kraju,” so dejali na zasedanju občinskega sveta Občine Lendava.