Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Za program športa letos 180 tisočakov, za vzdrževanje ter investicije v športno infrastrukturo pa 2 milijona

Z letnim programom športa za leto 2021 Občina Lendava uresničuje javni interes v športu. Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za njegovo izvajanje. Letni program športa za leto 2021 je usklajen z izvedbenim načrtom, skupna višina sredstev za sofinanciranje programov športa ostaja enaka lanski ravni in znaša 180.000 evrov.
Občina Lendava bo v letu 2021, skladno s proračunom, za izvedbo Programa športa zagotovila razpisna sredstva v višini 180.000 evrov. To v praksi pomeni 78.000 evrov za športno vzgojo otrok in mladine, šport za člane in starejše, 50.000 evrov za delovanje športnih društev, 12.600 evrov za delovanje Športne zveze, 19.400 evrov za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije ter 20.000 evrov za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava.

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo Občina Lendava v letu 2021 namenila 2.042.135 evrov. Če razčlenimo: 90.000 evrov za upravljanje in obratovanje športnih objektov – Športni park (ŠP) Lendava, ŠP Petišovci in kolesarski center Čentiba, 82.000 evrov za ureditev športne infrastrukture – sanacijska dela v ŠP Lendava in posodobitev elektrifikacije, 366.135 evrov za ureditev športno rekreacijskega parka pri DSŠ Lendava – tudi sredstva Fundacije za šport in 244.000 evrov za ureditev igrišča pri DOŠ 1 Lendava – tudi sredstva NZS ter 1.260.000 evrov začetek investicije v izgradnjo večnamenske športne dvorane z pokritim bazenom – sredstva EU.

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:

  • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, ob študijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, športne prireditve, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, založniška dejavnost, delovanje Športne zveze Lendava, delovanje športnih društev, vsebin na področju športnih prireditev in promocije športa, aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ1 Lendava in DSŠ Lendava, vzdrževanja športne infrastrukture in tekočega investicijskega vzdrževanja ter investicije v večnamensko športno dvorano.

2020

V letu 2020 je Občina Lendava na podlagi Razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranja Programa športa v Občini Lendava za leto 2020, izvedla sofinanciranje v višini 160.256 evrov. Razpis je bil razdeljen v šest sklopov, kjer so sklopi A,B,D predstavljali izvajanje nalog iz letnega programa, sklop F je predstavljal projekte na področju izvajanja letnega programa. Na prvih treh sklopih je 41 upravičencev prejelo sofinanciranje v višini 110.531,48 EUR, na sklopu F je skupaj 7 upravičencev prejelo sofinanciranje v višini 10.100,00 EUR. Za strokovno in organizacijsko podporo športnim društvom je ŠZ Lendava prejela skupaj 21.281 evrov (sklopi B, C in E), za izvajanje nalog na področju športne infrastrukture pri DOŠ 1 in DSŠ Lendava, sta 2 upravičenca v skladu z razpisom in letnim programom dela, prejela sofinanciranje v višini 18.344 evrov (sklop G), DSŠ Lendava je prejela sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja športne dvorane v višini 11.479 evrov.